Skip to content

Zakládající deklarace “Evropské komunistické aktivity”

Dne 18. listopadu se na pozvání KKE konala v Aténách zakládající schůzka nové regionální formy spolupráce mezi komunistickými a dělnickými stranami Evropy pod názvem “Evropská komunistická aktivita”.

Zakládající schůze se zúčastnily delegace z následujících 12 evropských stran: Strana práce Rakouska, Komunistická dělnická strana Francie, Komunistická strana Řecka, Komunistická strana Švýcarska, Irská dělnická strana, Komunistická strana Španělska, Komunistická fronta Itálie, Nová komunistická strana Nizozemska, Svaz komunistů Ukrajiny, Komunistická strana Švédska, Komunistická strana Turecka, Komunistická strana pracujících Finsko.

Úvodní projev na zasedání přednesl generální tajemník Ústředního výboru KKE Dimitris Koutsoumpas. Na ustavující schůzi bylo projednáno a schváleno Zakládající prohlášení EKA a schválen první plán činnosti na nadcházející období.

Strany, které se zúčastnily ustavující schůze EKA také schválily dokument Společné prohlášení o solidaritě s lidem Palestiny, zatímco v předvečer ustavující schůze se zástupci stran zúčastnili demonstrace k 50. výročí studentského povstání (povstání zvané Polytechneio, které v roce 1973 vyvolalo pád generálské junty v Řecku – pozn. redakce).

Zakládající prohlášení “Evropské komunistické aktivity”

“Níže uvedené komunistické a dělnické strany členských států EU, přidružených států a dalších evropských zemí vycházíme z principů vědeckého socialismu a spojuje nás vize společnosti bez vykořisťování člověka člověkem, bez chudoby, sociální nespravedlnosti a imperialistických válek.

EU považujeme za volbu kapitálu. EU prosazuje opatření ve prospěch monopolů, koncentrace a centralizace kapitálu, posiluje své charakteristiky imperialistického hospodářského, politického a vojenského bloku, který je v rozporu se zájmy dělnické třídy a lidových vrstev, zintenzivňuje zbrojení, absolutismus a státní represi a omezuje suverénní práva.

Věříme, že EU je evropským imperialistickým centrem, podporuje agresivní plány proti národům a spojuje se s USA a NATO, militarismus je jejím strukturálním prvkem. Neustálé skandály v Evropském parlamentu potvrzují charakter EU jako unie monopolů a lobbistů, semeniště korupce.

Věříme, že pro lid existuje i jiná cesta rozvoje. Z bojů pracujících se vynořuje perspektiva jiné Evropy, prosperity národů, sociálního pokroku, demokratických práv, rovné spolupráce, míru a socialismu. Věříme v právo každého národa suverénně si zvolit svou cestu rozvoje, včetně práva vystoupit z EU a NATO, bojujeme proti kapitalistickému vykořisťování a jsme pro socialistickou výstavbu.

Nejsme členy takzvaných evropských stran, včetně takzvané Strany evropské levice. Mnoho našich stran se v předchozím období podílelo na aktivitách “Evropské komunistické iniciativy” a přispívalo k postojům, které formulovala, a k její činnosti v zájmu dělnické třídy a národů, v konfliktu s kapitálem a vykořisťovatelským systémem. Evropská komunistická iniciativa splnila pozitivní roli v boji evropského komunistického hnutí, ale vývoj vyžaduje, aby učinila krok vpřed, obohatila ideologický politický rámec a zorganizovala zápas na pevnějších základech.

V tomto směru se místo EKI ustavuje “Evropská komunistická aktivita”. EKA je otevřena všem komunistickým a dělnickým stranám z členských zemí EU, přidružených zemí a z jiných evropských zemí, které přijmou tuto deklaraci a její podmínky.

Cílem “Aktivity” je přispívat k výzkumu a studiu evropských otázek, zejména souvisejících s EU, s politikou, která je v ní formulována a má dopad na životy pracujících, jakož i pomáhat při vypracovávání společných postojů stran a koordinaci jejich boje, rozvoji solidarity a dalších aktivitách.

Cílem našich stran je získat silné vazby s dělnickou třídou a lidovými vrstvami, dobýt nové pozice a vedoucí úlohu v třídním boji, abychom společně mohli jednat v linii rozchodu se systémem kapitalismu a jeho manažery všeho druhu. Věříme, že naše doba je dobou revolučního přechodu od kapitalismu k socialismu, a na tomto základě odmítáme podporu nebo účast na buržoazních vládách, bojujeme proti liberálním i sociálně demokratickým stranám, proti všem druhům buržoazních vlád, které slouží zájmům monopolů.

Naše strany jsou přesvědčeny, že imperialismus není jen agresivní politika, ale že je to monopolistický kapitalismus, kapitalismus ve své nejreakčnější epoše, to jest ve svém nejvyšším stadiu. Je v podstatě neodmyslitelně spjata se stagnací, velkou propastí mezi výrobními kapacitami a pokrytím moderních potřeb pracujících, v důsledku třídního vykořisťování, rozporů mezi monopoly a buržoazními státy, které vedou k imperialistickým válkám.

Domníváme se, že imperialistické intervence a války jsou také výsledkem imperialistických antagonismů, jako je ten, který eskaloval v roce 2022 na Ukrajině, na jejímž území se střetávají zájmy a plány USA, NATO a EU s kapitalistickým Ruskem, o kontrolu trhů, surovin a dopravních sítí Ukrajiny o získání geopolitické výhody.

Stavíme se proti imperialistické válce a účasti našich zemí v ní, stejně jako proti reálnému nebezpečí všeobecné války, jakož i proti vedení nových imperialistických konfliktů v jiných regionech světa, zejména v oblasti jihovýchodní Asie, kde se nejakutněji projevuje konfrontace mezi USA a Čínou o prvenství globálního kapitalistického systému.

Z třídních pozic čelíme jakémukoliv procesu odtržení nebo sjednocení kapitalistických států a bojujeme proti NATO, EU a všem druhům imperialistických aliancí. Stavíme se proti účasti našich zemí v takovýchto protilidových aktivitách a zintenzivňujeme naše úsilí nechytat pracující do pasti pod “cizí vlajkou”, ale hájit jejich vlastní zájmy v konfliktu s vykořisťovateli a jejich nadnárodními asociacemi a koalicemi.

Vyjadřujeme uznání, že ideologické, politické a organizační přeskupení mezinárodního komunistického hnutí se neobejde bez neochvějného boje proti jakémukoliv buržoaznímu řízení vykořisťovatelského systému, liberálního nebo sociálně demokratického, proti oportunismu, který je vlivem buržoazní ideologie uvnitř dělnického hnutí. Jednostranný odkaz na “neoliberalismus” je matoucí, protože překrývá nutnost boje proti kapitalismu a buržoaznímu politickému systému, který tento vykořisťovatelský systém definuje.

Stavíme frontu proti nacionalismu a kosmopolitismu kapitálu, rasismu a fašismu, odmítáme falešný “antifašismus” a různé “antifašistické fronty”, které buržoazní a oportunistické politické síly používají k tomu, aby uvěznily dělnické a lidové síly v buržoazní správě a odřízly fašismus od kapitalistického systému, který jej generuje a používá, když jej potřebuje.

Dáváme všechny své síly k uspokojení potřeb současných dělníků a lidu prostřednictvím rekonstrukce a posílení dělnického odborového hnutí, ostatních lidových hnutí, směrem k boji proti monopolům a kapitalismu.

Jsme proti kapitalistickému vykořisťování planety a jejích zdrojů, které přináší změnu klimatu, nebezpečné znečištění a ovlivňuje extrémní povětrnostní jevy, které ohrožují životy a zdraví pracovníků. Proti tomuto vykořisťování stavíme naši Aktivitu, abychom odhalili podstatu problému a odzbrojili silně prosazovanou iluzi “zeleného kapitalismu”, a naopak budeme bojovat za socialistický svět, který upřednostňuje vědecky podložená opatření na ochranu planety pro příští generace.

Strany účastnící se “Evropské komunistické aktivity” uznávají aktuálnost a nezbytnost socialismu-komunismu jako jediné alternativy pro národy a obhajují přínos Říjnové socialistické revoluce a prvního socialistického státu, SSSR, a zároveň studují příčiny jeho svržení, které se týkají otázek ekonomiky, politické nadstavby a strategie mezinárodního komunistického hnutí.

Povšimněme si, jaké má socialismus principy a zákony: dělnická moc, zespolečenštění výrobních prostředků a centrální vědecké plánování. Na tomto základě odmítáme názory, že socialismus může být vybudován s existencí trhu, s udržováním kapitalistických podniků a mechanismů, s udržováním námezdní práce vlastníky výrobních prostředků, půdy, s pracovní silou coby zbožím a s vykořisťováním námezdní práce kapitálem.

EKA bude studovat mezinárodní vývoj a zasahovat do všech problémů, kterým čelí dělnická třída a lidové vrstvy, rolníci a specialisté, ženy, mladí lidé a mladí lidé dělnického a lidového původu. V této souvislosti strany konfrontují a vystupují proti všem druhům rasismu a diskriminace na základě náboženství, barvy pleti, pohlaví nebo sexuální orientace.

EKA se zaměří na tyto iniciativy:

– Proti antikomunismu, na podporu komunistických a dělnických stran bojujících v režimu perzekuce a zákazu komunistické ideologie a komunistických symbolů, vyjádří svou internacionalistickou solidaritu se všemi národy a bude na straně představitelů radikálních názorů, kteří čelí pronásledování za odborovou a politickou činnost, posílí solidaritu s Kubou a kubánským lidem proti blokádě a imperialistům USA a EU, chce ukončit blokádu a jakýkoli druh vměšování do vnitřních záležitostí Kuby.

– Proti fašismu a příčinám, které jej rodí, proti rasismu a xenofobii vůči uprchlíkům a imigrantům vykořeněným imperialistickými válkami a chudobou způsobenou kapitalistickým systémem.

EKA posílí boj:

– Proti plánům USA, NATO a EU a jakékoli jiné imperialistické aliance, proti “nové strategické koncepci NATO”, bezpečnostní a obranné politice EU, strategii “zelené transformace” a fondu obnovy, které jsou nástroji kapitálu proti národům.

– Proti imperialistické válce a za odpoutání našich zemí od imperialistických plánů a aktivit. Řešení pro národy nespočívá v iluzích šířených buržoazními mocnostmi, že by mohla existovat jiná, “lepší bezpečnostní architektura”, nebo NATO “bez válečných plánů a útočných zbraňových systémů na svém území”, nebo “mírová EU” nebo “mírový multipolární svět”. Řešení spočívá v posílení sociálních a politických bojů za vystoupení z imperialistických bloků, proti imperialistické válce a “lůnu”, které ji rodí: kapitalistickému systému.

Budeme i nadále zdůrazňovat historické milníky boje dělnického a komunistického hnutí, obranu a podporu Velké říjnové socialistické revoluce, výdobytky a úspěchy Sovětského svazu, socialismu vybudovaného ve 20. století, dále studovat příčiny kontrarevoluce a restaurace kapitalismu. V rámci EKA a prostřednictvím bilaterálních vztahů mezi komunistickými a dělnickými stranami, které jsou součástí jejích řad, bude posílena výměna zkušeností z akcí v dělnickém odborovém hnutí, v dalších lidových hnutích, v hnutí za rovnoprávnost a emancipaci žen s cílem zefektivnit rozvíjející se zápasy a posílit vazby našich stran s dělnickými a lidovými silami.

EKA bude usilovat o společnou akci s ostatními komunistickými a dělnickými stranami v Evropě v otázkách dělnických a lidových problémů, otázek antikomunismu, internacionalistické solidarity, proti

imperialistickým válkám a intervencím. Bude usilovat o posílení vztahů s komunistickými a dělnickými stranami na všech kontinentech, s nimiž má společný odkaz na základní ideologicko-politické osy.

Z řeckého originálu publikovaného na stránkách Rizospastisu přeložila redakce Kominternet Dialogu