Skip to content

Mezinárodní odborový svaz veřejných a spojených služeb: PROHLÁŠENÍ NA PODPORU 76. VÝROČÍ SOF

Světová odborová federace – MEZINÁRODNÍ ODBOROVÝ SVAZ VEŘEJNÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB

 

»DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB«

 „Dělníci světa, spojte se, kromě svých okovů nemáte co ztratit!“

 

neděle 3. října 2021

 

Mezinárodní odborový svaz veřejných a připojených služeb (TUI PS&A) připojuje miliony pracujících ze všech koutů světa k oslavě Mezinárodního dne SOF na téma: „Důstojný život pracujících a lidu z celého světa“. Konkrétně v kontextu TUI-PS&A, praktikování tohoto hesla našeho mateřského orgánu převádí do konkrétní činnosti za důstojný život pracovníků veřejných služeb.

Boj pracovníků veřejných služeb a jejich odborových svazů v třídně orientovaném odborovém hnutí ale není jen bojem za zlepšení pracovních podmínek pracovníků v sektoru, ale i o přeměně sektoru jako celku, abychom mu tak dali lidskou tvář.

Dále jde o to zajistit, aby každý stát plnil svůj sociální mandát lidem bez zprostředkování kapitalistického ziskového motivu, jenž činí sociální služby pro většinu lidí nedostupnými.

Naše pobočky a jejich členové stáli v čele boje proti této zničující pandemii COVID-19. Zdravotníci a další pracovníci v první linii riskovali a obětovali své životy v tomto boji za udržení zdraví a záchranu životů svých obyvatel před touto pandemií.

Pro nás je téma letošních oslav SOF poctou všem těmto frontovým pracovníkům a obžalobou kapitalistického systému, jenž klade zisky před blahobyt a zdraví lidí.

 

Úloha TUI-PS&A SOF v boji za veřejnou a bezplatnou lékařskou péči pro všechny

Náš boj za veřejné poskytování bezplatné zdravotní péče pro všechny a náš odpor k proměně zdravotní péče na zboží (komodifikaci) byl ústředním pilířem našeho boje proti kapitalistickému barbarství.

Takže náš požadavek na bezpečné a bezplatné vakcíny pro všechny a náš odpor proti komodifikaci vakcín a léků obecně má kořeny v humánním boji třídně orientovaného odborového hnutí proti kapitalistickému barbarství, které připravuje pracující a dělnickou třídu o bezplatnou zdravotní péči, již by jim měl poskytovat stát.

Všechny naše přidružené organizace a oblasti coby TUI musí pokračovat a zintenzivnit tento boj, naše TUI je místem vedení tohoto boje, protože jsou to naše odbory, které v tomto prostoru organizují – proto se od nás očekává, že převezmeme vedoucí úlohu.

 

 

Náš boj za životní úroveň pracujících a penzistů

Ve veřejných službách vedla privatizace sociálních služeb, najímání soukromých firem (outsourcing) na vykonávání státních funkcí, práce ve smluvním vztahu, práce na zkrácený úvazek, obecné útoky na důchodové dávky zaměstnanců a další útoky na zaměstnance, důchodce a širokou veřejnost vedly ke zhoršení životní úrovně většiny lidí na světě. Tyto útoky vedly k rostoucí nerovnosti, chudobě a nezaměstnanosti, která se projevila v různých částech světa.

Náš odpor proti privatizaci, omezování důchodových dávek a komoditizaci společenského života obecně je tedy zaměřen nejen na ochranu pracovních podmínek a mezd pracovníků v době, kdy jsou ještě zaměstnaní, ale také na zlepšení a ochranu jejich životní úrovně a životní úrovně široké veřejnosti i mimo pracoviště a ve stáří, kdy jsou důchodci. Jde o pokračování boje, který je neoddělitelný od naší každodenní práce odborového hnutí.

 

Činnost proti rasismu a diskriminaci

Historický a materiální základ rasismu a xenofobie, na něž narážíme v mnoha částech světa, vychází přímo z imperialistické kolonialistické politiky, jež je dnes vyjadřována jejich  politikou změny režimu a válečného štvaní ve jménu „demokracie“.

Tato politika vytvořila migrační a uprchlickou krizi, jíž je svět svědkem, a proto posiluje negativní stereotypy o určitých skupinách lidí, založené na jejich rase, jazyku, národnosti nebo víře.

Proto je důležité chápat náš boj proti rasismu a diskriminaci jako boj proti imperialistické agresi a vykořisťování pracujících. Rovněž ženská otázka je zásadně otázkou reproduktivních práv a jejich vykořisťování.

 

O ochraně životního prostředí

Musíme pokračovat v boji proti degradaci lidského života a ničení životního prostředí, na němž coby lidská rodina závisíme. Kapitalistický způsob výroby rozumí toliko logice zisku; znečišťuje naše řeky, oceány a vzduch, jenž dýcháme, čímž způsobuje růst globálních teplot, provázených přírodními katastrofami a projevy extrémního počasí.

Takový vývoj ohrožuje živobytí milionů chudých po celém světě, kteří spoléhají na půdu, aby mohli existovat. Stejně tak ničení životního prostředí ohrožuje blahobyt a existenci lidstva jako celku.

 

O solidaritě pracujících

Jako součást rodiny SOF a rudého odborářství je náš TUI plně oddaný boji proti imperialismu po celém světě. Největší síla, již dělnická třída má v globálním boji proti kapitalismu a imperialismu, je její třídní solidarita.

Jedině globálním budováním těsnějších pout a jednoty s pracujícími a s dělnickou třídou získají naše kampaně na obranu pracujících a jejich odborových svazů hybnou sílu a vytvoří změnu.

Pracující, jejich odbory i dělnická třída nejsou napadáni jen v jednom průmyslovém odvětví nebo zemi; jsou napadáni všude, ve všech koutech Země, ve všech průmyslových odvětvích globálním systémem, jenž musí být konfrontován sjednoceným globálním proletariátem, vedeným pokrokovými silami.

TUI-PS&A SOF proto vidí své kampaně a boje jako součást mnohem rozsáhlejšího pokrokového hnutí v boji proti kapitalismu za socialistickou budoucnost.

 

Právo národů (lidu) rozhodovat o své přítomnosti a budoucnosti

Na mezinárodní frontě zůstává náš TUI pevně zaměřený na internacionalismus dělnické  třídy s neustálou podporou antiimperialistických a protikoloniálních bojů utlačovaných národů v různých koutech světa.

Naše podpora bojů syrského, venezuelského, kubánského, afghánského a jemenského lidu za vysvobození ze svíravé imperialistické agrese a války je neoddělitelná od bojů Palestinců a lidu Sahrawi proti okupaci jejich území.

Jako TUI-PS&A SOF budeme i nadále podporovat všechny boje na světě, namířené na odmítání západní jednostrannosti (unilateralismu), válek za změnu režimu a svévolných sankcí proti zemím, jež ohrožují zájmy západního imperialismu a finanční architekturu, již momentálně stanoví mezinárodní měnový systém a obchodní režim.

 

Závěr

TUI-PS&A SOF se opět připojuje k dalším Mezinárodním odborovým svazům SOF a přidruženým subjektům a zavazuje se, že bude odhodlaně sledovat cíle, jež si  stanovila SOF, tím, že zintenzivní naši práci ve všech výše uvedených oblastech.

Naše oblastní a přidružené organizace budou v rámci mezinárodní akce k 76. výročí SOF vybírat různá témata z výše uvedených bojů, kterým čelí dělnická třída na mezinárodní úrovni.

Doufáme, že touto činností si posvítíme na klíčové výzvy, kterým dnes dělnická třída čelí, a přispějeme tak k nasměrování energie pracovníků mezinárodního veřejného sektoru k těmto společným bojům mezinárodní dělnické třídy.

Ať žije SOF, ať žije!

Děkuji.

 

Zola Saphetha, generální tajemník TUI-S&A (součásti Světové odborové federace)