Skip to content

Čtenářům do roku 2020

Vážení čtenáři a sympatizanti „Dialogu“!

Náš komunistický list DIALOG*otázky*odpovědi vychází od roku 1990.

Nyní končí rok 2019!

Po celou dobu vychází především díky komunistickému přesvědčení a uvědomění jeho tvůrců i přispěvatelů, rovněž zásluhou věrnosti svých příznivců a všech vás, kteří ho podporujete a sponzorujete.

S uspokojením můžeme konstatovat, že finanční situace listu se poněkud stabilizovala hlavně díky vás všech, kteří jste pochopili některé naše úsporné kroky. Byli jsme totiž nuceni přejít na systém dvojčísel, který šetří finanční prostředky. Vás, čtenáře jsme však neochudili. Vydali jsme větší počet stran, než v minulých letech.

Všichni, kdo se podílejí na přípravě, zpracování, distribuci a expedici „Dialogu“, nejsou profesionálové a pracují zcela nezištně ve velmi složitých podmínkách.

Díky některým z vás, kteří nám zasíláte jednak částku převyšující předplatné, jednak značné částky sponzorské, ponecháváme předplatné pro rok 2020 ve výši 250 Kč (za 2 ks 350 Kč, za 3 ks 450 Kč, za 4 ks 530 Kč, za 5 ks 600 Kč atd.).

V tomto čísle najdete přiloženou složenku, kterou můžete vyrovnat i příp. nedoplatek za rok 2019.

Předplatné zasílejte na č. ú. 1456694017/3030 (Josef Mráček).

Účet je kontrolován redakční radou!  

Pro ztotožnění vaší platby je nutné  na složence, ale i v bankovní platbě, uvést variabilní symbol!

Variabilní symbol je vytištěn nad jménem na každém adresním štítku, na každé obálce, kterou je vám list doručován.

K zajištění finanční soběstačnosti můžete pomoci především vy, naši čtenáři. Zejména získáváním nových čtenářů – předplatitelů!

V době, kdy probíhá uvnitř KSČM diskuse o jejím dalším postupu v boji s kapitálem, za zachování základních sociálních jistot a za zřetelnější směřování k socialistickému cíli obnovení socialistické společnosti, očekáváme růst zájmu o náš jediný opravdu komunistický list, zejména ze strany základních organizací!

Redakce „Dialogu“ vám do roku 2020 přeje to nejlepší, především dostupné zdraví, štěstí, mír a osobní spokojenost … a děkuje za dosavadní spolupráci!

Praha, prosinec 2019