Skip to content

STANOVISKO OV KSČM PRAHA 1 K SITUACI VE STRANĚ

Současný stav uvnitř strany není příliš radostný. Vedení strany se holedbá úspěšnou politikou, jejímž základem je podpora vlády ANO a ČSSD. Tuto politiku považuje dokonce za minimální program strany, jako by nechtělo vidět, že jde o politiku především v zájmu buržoazie, kterou KSČM může podporovat pouze ve dvou ohledech: za prvé ve snaze zabránit návratu nejreakčnějších politických sil buržoazie k moci a za druhé ve snaze podpořit politiku vlády v těch krocích, kterými jde naproti levicové a vlastenecké veřejnosti. Ve všech dalších aspektech by vedení strany mělo na vládu vyvíjet tlak zleva, což však evidentně nečiní.

Místo toho, aby na konkrétních faktech dnes a denně ukazovalo, jak zisková ekonomika mrhá materiálními statky i lidskou prací, jak rozevírá nůžky mezi bohatými a chudými, zostřuje vykořisťování, devastuje mezilidské vztahy a otevírá cestu k hospodářské krizi, jak ničí životní prostředí, vyvolává ve světě ohniska napětí, migrační krizi a stojí u zrodu válek, místo toho, aby na pořad dne stavělo otázku historické nutnosti přeměny ziskové ekonomiky v ekonomiku času, setrvává i nadále ve své pragmatické politice.

Vedení strany rovněž aktivně nevystupuje proti rostoucí antikomunistické hysterii. Vzdalo boj, který se rozhořel u příležitosti třicátého výročí státního převratu v Československu. Místo toho, aby po organizátorech antikomunistické kampaně požadovalo vystavení účtu konkrétních „úspěchů“, které společnost za uplynulých třicet let dosáhla v oblasti průmyslu, zemědělství, školství, zdravotnictví, kultury, dopravy, v sociální sféře a dalších oblastech, zmohlo se jen na bezzubé stanovisko.

Mlčí o novém paradigmatu druhé světové války, které vytvářejí buržoazní falzifikátoři dějin, v němž se mění osvoboditelská role Rudé armády na roli dobyvačnou. Energicky nevystupuje proti fašistickým tendencím pramenícím z tohoto paradigmatu, které ústí do poškozování památníků Rudé armády v Ostravě a Brně, do snahy radních Prahy 6 odstranit sochu maršála Koněva z náměstí Interbrigády a do iniciativy radních pražských Řeporyjí postavit pomník vlasovcům.

Vše nasvědčuje tomu, že současné vedení KSČM boj s kapitalismem vzdává. To ostatně dokumentuje i oficiální návrh nového programu KSČM, který byl předložen k předsjezdové diskusi.

V něm není socialismus prezentován jako přechod od společnosti třídní ke společnosti beztřídní, jako dialekticky se vyvíjející proces, nýbrž jako cosi statického, metafyzického a jednou provždy daného. Jeho ekonomický základ nebude schopen v prostředí plurality a rovnoprávnosti vlastnických forem výrobních prostředků odstranit zbožní výrobu a vytvořit podmínky pro vznik ekonomiky času. Naopak. Oběh zboží za existence politického systému jakési všeobjímající demokracie povede nevyhnutelně takovýto socialismus k obnovení kapitalismu.

Absence teorie dialektického a historického materialismu v politice současného vedení KSČM přináší trpké plody celé straně, což se projevuje nejen ve volebních výsledcích, ale i ve stárnoucí členské základně. Mladší členové strany buď se znechucením ze strany odcházejí, nebo otupují svůj materialistický pohled a podléhají idealistickým tendencím.

Z výše uvedených důvodů proto OV KSČM Prahy 1 plně podporuje novoroční dopis soudruha Josefa Skály, nazvaný Komunistům na prahu nového roku 2020.

OV KSČM Prahy 1 v souladu se závěry obvodní konference z 6. 12. 2019 si je vědom, že nemají-li se negativní tendence uvnitř KSČM prohlubovat, pak XI. sjezd strany musí zvolit zcela jiné vedení s komunistickým programem. Bez tohoto radikálního obratu skončí KSČM v propadlišti dějin.

 

 

V Praze dne 22. ledna 2020