Skip to content

Elektronická knihovna – KIM IR SEN

1931

 

Zavrhnime ľavičiacku a avanturistickú líniu a uveďme do života revolučnú a organizačnú líniu

 

Zorganizovať a rozvinúť ozbrojený boj proti japonským imperialistom

Obsah
1. Zozganizovať protijaponské ľudové partizánske oddiely …………… 16
2. Zakladať partizánske základne ………………………………… 18
3. Vybudovať masovú základňu pre ozbrojený boj ……………………. 22
4. Vytvoriť jednotnú protijaponskú frontu kórejského a čínskeho ľudu … 24
5. Zintenzívniť stranícku organizačnú prácu a komsomolskú prácu …….. 25

 

1936

 

Desať programových bodov Ligy pre oslobodenie vlasti

 

1937

 

Úkoly kórejských komunistov

Obsah
1. Charakter kórejskej revolúcie v súčasnej etape … 35
2. Najbližšie úkoly kórejských komunistov ……….. 45

 

1943

 

Kórejskí revolucionári musia dobre poznať Kóreu

Obsah
1. Dobre študovať našu vlasť …… 63
2. K niekoľkým aktuálnym úkolom … 74

 

1945

 

O výstavbe strany, štátu a ozbrojených síl oslobodenej vlasti

Obsah
1. … 84
2. … 90
3. … 93

 

1947

 

Na záver zjazdu provinčných, mestských a okresných ľudových výborov severnej Kórey

 

1948

 

Čo máme robiť a ako máme pracovať v tomto roku

 

Pri príležitosti založenia Kórejskej ľudovej armády

 

Politický program vlády Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (Výťah)

 

1955

 

O likvidácii dogmatizmu a formalizmu v ideologickej práci a nastolení čučche

 

1958

 

Za úspešné splnenie prvého päťročného plánu 

 

Vyvolať veľký revolučný nástup v budovaní socializmu 

 

1960

 

Za presné riadenie socialistického hospodárstva na dedine

 

O zlepšení pracovných metód okresnej straníckej organizácie v súlade s novou situáciou (Výťah) 

 

Ľudová armáda je školou komunizmu (Výťah)

 

1961

 

Správa o činnosti Ústredného výboru, prednesená na IV. zjazde Kórejskej strany práce

Obsah
I. SKVELÁ BILANCIA ……………………………. 178
1. Dovŕšenie socialistických premien ……………. 180
2. Budovanie socializmu ……………………….. 190
3. Hnutie čchollima …………………………… 205
4. Upevňovanie štátneho a spoločenského zriadenia … 213

II. Veľké perspektívy
1. Základné úlohy sedemročného plánu ……………. 218
2. Priemysel …………………………………. 221
3. Hospodárstvo na dedine ……………………… 229
4. Doprava a spoje ……………………………. 233
5. Rozvoj vedy a kultúry ………………………. 234
6. Zvyšovanie životnej úrovne ľudu ……………… 239

 

1962

 

O zlepšení a zintenzívnení organizačnej a ideologickej práce strany (Výťah) 

 

O aktuálnych úkoloch vlády Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (Výťah)

 

1963

 

Posilniť pedagogickú a výchovnú prácu vysokých škôl (Výťah)

 

Našu ľudovú armádu urobme armádou revolučnou a v obrane dôsledne uplatňujme zameranie na obranu vlastnými silami (Výťah)

 

Ďalej zvýšiť úlohu spoločenských vied v súlade s požiadavkami našej revolúcie v súčasnom období

 

1964

 

K NĚKOLIKA PROBLÉMŮM ROZVÍJENÍ KOREJSKÉHO JAZYKA

 

PŘEDNOSTNĚ PROVÁDĚT POLITICKOU PRÁCI A DŮSLEDNĚ PROSAZOVAT LINII STRANY V POMĚRU K MASÁM V OBLASTI DOPRAVY

 

O zameraní práce na encyklopédii a mape

 

TÉZE K OTÁZKÁM SOCIALISTICKÉ VESNICE V NAŠÍ ZEMI

Obsah
I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ OTÁZKY VESNICE ZA SOCIALISMU … 33
1. Technická, kulturní a ideologická revoluce na vesnici … 35
2. Vedení rolnictva dělnickou třídou, pomoc průmyslu zemědělství, pod­pora města vesnici … 38
3. Vedení a řízení vesnického hospodářství, spojitost mezi všelidovým vlastnictvím a družstevním vlastnictvím … 40
II. ZÁKLADNÍ ÚKOLY BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE … 44
1. Technická revoluce na vesnici … 45
2. Kulturní revoluce na vesnici … 50
3. Ideologická revoluce na vesnici … 52
4. Podpora a pomoc vesnici … 54
5. Řízení družstevních zemědělských statků státem … 57
III. ÚLOHA A ÚKOLY OKRESU PŘI BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE … 62
1. Úloha místního průmyslu v okrese … 64
2. Okres jako zásobovací základna vesnice … 66
3. Okres jakožto opěrný bod kulturní revoluce na vesnici … 68
4. Řízení práce na vesnici okresními výbory strany … 69
IV. NĚKTERÁ NALÉHAVÁ OPATŘENÍ PRO POSÍLENÍ EKONOMICKÉ ZÁKLADNY DRUŽSTEVNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH STATKŮ A ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ ROLNÍKŮ … 72
1. Zrušení zemědělské naturální daně … 73
2. Provádění veškeré investiční výstavby na vesnici na náklad státu … 75
3. Výstavba kulturně vybavených obytných domů na vesnici na státní náklad … 76


POSILUJME VŠESTRANNĚ REVOLUČNÍ SÍLY PRO USKUTEČ­NĚNÍ VELKÉHO DÍLA SJEDNOCENÍ VLASTI

Obsah
1. O třech revolučních silách pro uskutečnění sjednocení vlasti … 79
2. O dalším posílení revolučních sil v severní polovině naší republiky … 84
3. O přípravě mohutných revolučních sil v jižní Koreji … 89
4. O dalším upevňování mezinárodních revolučních sil … 95
5. O konkrétních cestách k sjednocení vlasti … 96


O ÚKOLECH SOCIALISTICKÉHO SVAZU PRACUJÍCÍ MLÁDEŽE

Obsah
1. … 101
2. … 107
3. … 114
4. … 119


O ZLEPŠENÍ A ZESÍLENÍ PRÁCE ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH

Obsah
1. O úkolech Svazu pracujících v zemědělství … 124
2. O práci odborových svazů … 128


ZA REVOLUČNÍ LITERÁRNÍ A UMĚLECKOU TVORBU


O ZVÝŠENÍ STRANICKOSTI, TŘÍDNOSTI A LIDOVOSTI U VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A O ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍ PRÁCE V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Obsah
I. POSÍLIT STRANICKÉ ZOCELENÍ PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŘÍZENÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ZDOKONALIT JEJICH ZPŮSOB PRÁCE … 156
II. K NĚKOLIKA OTÁZKÁM, VZTAHUJÍCÍM SE K ZDOKONALOVÁNÍ ŘÍ­DÍCÍ PRÁCE V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ … 164
1. Dále zvýšit úroveň plánování … 164
2. Energicky urychlit postup technické revoluce … 169
3. O zdokonalení hospodářské administrativy … 172
4. Buďme dobrými hospodáři ve své zemi … 176

 

1965

 

ODPOVĚĎ ŘEDITELI VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU PRO PROBLE­MATIKU KOREJE VE WASHINGTONU

 

Zoceľovať straníckosť pracovníkov zahraničného obchodu a pevne udržovať nezávislosť v zahraničnom obchode

 

Zlepšiť prácu vysokého školstva (Výťah)

Obsah
2. Vo vyučovacej a výchovnej práci i vo vedeckom výskume pevne nastoliť čučche … 361
3. Ďalej zvyšovať kvalitu výchovy kádrov ………………………………….. 371

 

O BUDOVÁNÍ SOCIALISMU V KOREJSKÉ LIDOVĚ DEMOKRA­TICKÉ REPUBLICE A O JIHOKOREJSKÉ REVOLUCI

Obsah
1. O etapách rozvoje socialistické výstavby v severní části republiky … 189
2. O budování socialistického zřízení … 196
3. O budování socialistické ekonomiky … 200
4. O otázce pevného zavedení čučche a realizace linie mas … 210
5. O jihokorejské revoluci … 220

 

Záverečný prejav na 11. plenárnom zasadaní 4. ústredného výboru Kórejskej strany práce 1. júla 1965

 

USILUJME O TO, ABY SE PLNĚ PROJEVILA MOHUTNÁ ŽIVOTA­SCHOPNOST UNIFIKACE A DETAILIZACE NÁRODOHOSPODÁŘ­SKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Obsah
1. O provedení unifikace a detailizace plánování … 231
2. O posílení plánovacích orgánů a o zvýšení stranickosti, třídnosti a lidovosti u plánovacích pracovníků … 253
3. O zaměření přípravy národohospodářského plánu na příští rok … 257


U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOREJSKÉ STRANY PRÁCE

Obsah
1. … 270
2. … 274
3. … 279
4. … 288
5. … 294
6. … 298

 

1966

 

Správne rozvíjať národné zvláštnosti kórejského jazyka

 

SOUČASNÁ SITUACE A ÚKOLY NAŠÍ STRANY

Obsah
1. O mezinárodní situaci a o některých otázkách mezinárodního komu­nistického hnutí … 305
2. O urychlení socialistické výstavby a upevnění naší revoluční základny … 336
3. O situaci v jižní Koreji a o boji jihokorejského lidu … 364

 

Rozviňme naše výtvarné umenie v umenie revolučno-národné formou a socialistické obsahom

 

O VYMÝCENÍ FORMALISMU A BYROKRATISMU ZE STRANICKÉ PRÁCE A O REVOLUCIONIZOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Obsah
1. O vymýcení formalismu z řízení hospodářských prací stranickými organizacemi … 383
2. O zesílení ideologické revoluce a revolucionizování pracovníků … 393
3. Některé úvahy, týkající se opatření k vymýcení formalismu a byrokra­tismu ve stranické práci a revolucionizace pracovníků … 402


KOMUNISTICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ – ČESTNÝ REVOLUČNÍ ÚKOL DĚTSKÝCH SESTER A VYCHOVATELEK

 

1967

 

REVOLUCIONIZOVAT ROLNÍKY A V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ DŮSLEDNĚ PROSADIT USNESENÍ KONFERENCE STRANY

Obsah
1. Revolucionizovat rolnictvo a připodobnit je dělnické třídě … 430
2. Důsledně prosadit na vesnici zaměření strany na současné rozvíjení hospodářské a obranné výstavby … 437
3. O 10 velkých úkolech řízení zemědělské výroby a 10 velkých úkolech řízení družstevních statků … 443

 

O otázkach prechodného obdobia od kapitalizmu k socializmu a diktatúry proletariátu

 

VYVOLAT VELKÝ REVOLUČNÍ NÁSTUP V NASTÁVAJÍCÍ HOSPO­DÁŘSKÉ PRÁCI A ZLEPŠIT A ZINTEZÍVNIT HOSPODAŘENÍ S PRACOVNÍMI SILAMI

Obsah
1. Vyvolat nový velký revoluční nástup při prosazování usnesení kon­ference strany … 456
2. O zlepšení a posílení práce při hospodaření s pracovními silami … 464


UPEVŇOVAT PROTIIMPERIALISTICKÝ, PROTIAMERICKÝ BOJ

 

Študenti musia mať komunistický pomer k práci a musia sa učiť vedeckým poznatkom, ktoré sú v súlade so záujmami kórejskej revolúcie

 

JEŠTĚ DŮSLEDNĚJI UPLATNĚME VE VŠECH OBLASTECH STÁTNÍ ČINNOSTI REVOLUČNÍ DUCH NEZÁVISLOSTI, SAMO­STATNOSTI A SEBEOBRANY

Obsah
1. Průmysl … 525
2. Zemědělství … 531
3. Život lidu … 533
4. Organizace práce … 535

 

1968

 

K DVACÁTÉMU VÝROČÍ KOREJSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY 

 

NECHŤ SE MLÁDEŽ V ZÁJMU KONEČNÉHO VÍTĚZSTVÍ NAŠÍ REVOLUCE STANE PŘEDVOJEM NA VŠECH FRONTÁCH HOSPODÁŘSKÉ I BRANNÉ VÝSTAVBY

 

JEŠTĚ VÍCE PROHLUBME A ROZVIŇME HNUTÍ BRIGÁD ČCHOLLIMA, VELKOU HYBNOU SÍLU SOCIALISTICKÉ VÝSTAVBY

 

ZINTENZÍVNIT ŘÍZENÍ STRANICKÉHO ŽIVOTA ČLENŮ STRANY A SPRÁVNĚ PROVÁDĚT KÁDROVOU POLITIKU NAŠÍ STRANY

Obsah
1. O práci vedoucího organizačního oddělení … 69
2. O práci vedoucích oddělení kádrů … 77
3. O správném výběru a rozmísťování kádrů … 81
4. O neustálé výchově kádrů … 87

 

ZA SPRÁVNÉ PROVÁDĚNÍ POLITIKY NAŠÍ STRANY VE VZTAHU K INTELIGENCI

Obsah
1. O politice naší strany ve vztahu k inteligenci … 91
2. O několika revolučních úkolech, které stojí před inteligencí … 103

 

KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA – PRAPOR SVOBODY A NEZÁVISLOSTI NAŠEHO LIDU, MOHUTNÁ ZBRAŇ BUDOVÁNÍ SOCIALISMU A KOMUNISMU

Obsah
1. Slavné dvacetiletí Korejské lidově demokratické republiky … 125
2. O dalším upevnění a rozvoji socialistického řádu v KLDR … 149
3. O sjednocení vlasti a obraně míru na celém světě cestou zesílení protiimperialistického a protiamerického boje a zničení amerického imperialismu … 170

 

URYCHLIT BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE A DOBŘE VYBUDOVAT OKRESY

Obsah
1. Urychlit budování socialistické vesnice … 186
2. Dobře vybudovat okresy a zvýšit jejich úlohu … 198

 

ZINTENZÍVNĚME VÝCHOVU TECHNICKÝCH KÁDRŮ V SOULADU S NOVÝMI POŽADAVKY SOCIALISTICKÉ VÝSTAVBY

 

VELKÉ DÍLO PROTIIMPERIALISTICKÉ REVOLUCE NÁRODŮ ASIE, AFRIKY A LATINSKÉ AMERIKY JE NEPŘEMOŽITELNÉ A URČITĚ ZVÍTĚZÍ

 

K NĚKOLIKA OTÁZKÁM HOSPODAŘENÍ S PRACOVNÍMI SILAMI

 

1969

 

O NĚKTERÝCH TEORETICKÝCH OTÁZKÁCH SOCIALISTICKÉ EKONOMIKY

Obsah
1. Otázka vzájemného vztahu mezi objemem hospodářství a tempem rozvoje výroby v socialistické společnosti … 277
2. Otázka zbožní formy výrobních prostředků a využití zákona hodnoty v socialistické společnosti … 284
3. Otázka zemědělského trhu v socialistické společnosti a cesty k jeho odstranění … 295

 

Odpovede na otázky generálneho riaditeľa vydavateľstva Sar Dar-Al-Tahrir, Abdela Hamida Achmena Chamrušiho

 

Odpovede na otázky redaktora libanonského listu Al-anvar, Ali Balluta

 

POKROKOVÍ NOVINÁŘI PĚTI KONTINENTŮ MUSÍ VYSOKO POZVEDNOUT OSTŘÍ REVOLUČNÍHO PERA A PŘÍSNĚ ODSOUDIT AMERICKÝ IMPERIALISMUS

 

K NĚKOLIKA ZKUŠENOSTEM Z DEMOKRATICKÉ A SOCIALISTICKÉ REVOLUCE V NAŠÍ ZEMI

Obsah
1. O pozemkové reformě … 313
2. O hnutí za združstevnění zemědělství … 323
3. O socialistické přeměně soukromého obchodu a průmyslu … 333

 

1970

 

ROZVOJEM MÍSTNÍHO PRŮMYSLU DOSÁHNEME DALŠÍHO PŘELOMU VE VÝROBĚ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Obsah
I. ZAJISTIT, ABY LEHKÝ PRŮMYSL RYCHLE DOHNAL ÚROVEŇ ROZVOJE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU … 339
II. ÚKOLY SPOJENÉ S ROZVOJEM MÍSTNÍHO PRŮMYSLU A CÍLEM DOSÁHNOUT NOVÉHO PŘELOMU VE VÝROBĚ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ … 346
1. Značně zvýšit sortiment a množství spotřebního zboží … 348
2. Dále zvyšovat kvalitu spotřebního zboží … 353
3. Všechna odvětví národního hospodářství musí místnímu průmyslu poskytovat aktivní pomoc … 359
4. Zlepšit řízení a vedení místního průmyslu … 361

 

O DALŠÍM ROZVÍJENÍ DRŮBEŽÁŘSTVÍ 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU PŘEDNESENÁ NA V. SJEZDU KOREJSKÉ STRANY PRÁCE 

Obsah
I. GRANDIÓZNÍ BILANCE … 390
1. Přeměna v socialistický průmyslový stát … 391
2. Úspěch kulturní revoluce … 399
3. Upevňování politické a ideologické jednoty všeho lidu … 402
4. Vytvoření všelidového, celostátního obranného systému … 408
5. Všestranné vybudování socialistického systému ekonomického řízení … 411
II. ZA UPEVŇOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ SOCIALISTICKÉHO ZŘÍZENÍ V NAŠÍ ZEMI … 417
1. Ústřední úkoly socialistické ekonomické výstavby … 417
2. Socialistická kulturní výstavba … 428
3. Ideologická revoluce, revolucionizace celé společnosti a její přetvá­ření podle obrazu dělnické třídy … 433
4. Upevňování branné síly země … 440
5. Rovnoměrný rozvoj života lidu … 444
III. ZA REVOLUCI V JIŽNÍ KOREJI A SJEDNOCENÍ VLASTI … 447
IV. ZA UPEVŇOVÁNÍ SEMKNUTOSTI S MEZINÁRODNÍMI REVOLUČNÍMI SILAMI … 459
V. ZA UPEVŇOVÁNÍ STRANICKÉ PRÁCE … 468

 

1971

 

Odpovede na otázky delegácie irackých novinárov (Výťah)

 

O povahe a úkoloch odborov v socialistickej spoločnosti 

 

Dôsledne uplatniť zásady socialistickej podegogiky v školskej práci

 

1972

 

O aktuálnej politickej a ekonomickej orientácii KĽDR a o niektorých medzinárodných problémoch 

Obsah
1. O ideách čučche … 335
2. O socialistickej výstavbe a ústredných úkoloch šesťročnice v našej krajine … 342
3. O otázke zjednotenia našej krajiny … 349
4. O niektorých medzinárodných otázkach … 354
5. Otázka vzťahu medzi Kóreou a Japonskom … 358

 

K niekoľkým otázkam myšlienky čučche našej strany a vnútornej i zahraničnej politiky vlády našej republiky (Výťah)

 

Rozhovor s hlavným redaktorom japonského politickoteoretického časopisu Sekai

 

Ďalej posilňovať socialistické zriadenie v našej krajine

Obsah
I. Boj vlády republiky za socialistickú revolúciu a za budovanie socializmu … 389
II. Prednosti socialistického zriadenia v našej krajine … 405
III. Základný obsah socialistickej ústavy KĽDR … 411
IV. Úkoly ďalšieho upevňovania a rozvíjania socialistického zriadenia … 417

 

1973

 

O piatich veľkých smerniciach pre zjednotenie vlasti

 

Rozhovor s vedúcim riaditeľom a hlavným redaktorom japonského vydavateľstva Iwanami Šoten

 

1974

 

Odpoveď na otázky zodpovedného šéfredaktora juhoslávskeho listu Večerné novosti

 

Veľká vec revolúcie národov tretieho sveta, kráčajúcich s vysoko vztýčenou zástavou nezávislosti, určite zvíťazí!