Skip to content

KIM IR SEN: Pri príležitosti založenia Kórejskej ľudovej armády

8. februára 1948

 

Súdruhovia dôstojníci, poddôstojníci a vojaci Kórejskej ľudovej armády,

Drahí spoluobčania,

pri oslave druhého výročia Ľudového výboru severnej Kórey, orgánu pravej ľudovej moci, dnes vyhlasujeme založenie Kórejskej ľudovej armády, prvých pravidelných ozbrojených síl patriacich ľudu v dejinách Kórey. Kórejský ľud, ktorý bol podrobený mnohému prenasledovaniu a utlačovaniu pod bajonetmi japonských imperialistov, po oslobodení prevzal moc do vlastných rúk a usiluje sa vytvoriť nový, šťastný život. A teraz má vlastnú plnohodnotnú pravidelnú armádu na obranu krajiny a národa.

Vyjadrujúc veľkú národnú hrdosť a radosť oslobodeného obyvateľstva Kórey, srdečne pozdravujem vytvorenie ľudovej armády.
Všetci ľudia zo severnej a južnej Kórey môžu teraz prejavovať svoju hrdosť pred celým svetom v tom, že majú vlastnú modernú a pravidelnú armádu, ktorá bojuje za slobodu a česť krajiny.

Dnes sme založili ľudovú armádu, aby sme na demokratickom základe podporili úplnú nezávislosť a suverenitu krajiny.
Náš ľud položil politické, hospodárske a kultúrne základy pre budovanie nezávislého a zvrchovaného demokratického štátu v severnej Kórei len niečo vyše dvoch rokov po oslobodení. So zavedením ľudovej moci a presadzovaním demokratických reforiem sme začali realizovať odvekú, horúcu národnú túžbu širokých más ľudu, čím sme otvorili nové perspektívy pre spoločenský pokrok. V minulom roku sme vypracovali národný hospodársky plán a úspešne ho splnili, čím sme prvýkrát prispeli k položeniu základov nezávislého národného hospodárstva. Vďaka zavedeniu meny majú naši ľudia vlastnú menu a upevnili základy finančnej nezávislosti našej krajiny. Bol vypracovaný návrh dočasnej kórejskej ústavy, ktorý právne potvrdí výsledky demokratických reforiem a budovanie demokracie v severnej Kórei a poskytne právne základy pre Kórejskú ľudovodemokratickú republiku, ktorá vznikne v budúcnosti.

Ale doteraz sme nemali pravidelnú armádu kórejského ľudu, aby sme mohli brániť všetky tieto prínosy silou zbraní. Každý nezávislý a zvrchovaný štát má vlastnú armádu. Je samozrejmé, že žiaden štát nemôže byť úplne nezávislý a suverénny bez svojej armády. Naša krajina bola obsadená japonskými imperialistami, pretože kórejský ľud nemali žiadnu vlastnú armádu dostatočne silnú na to, aby porazili agresívnu japonskú imperialistickú armádu.
Preto, ak sa má naša krajina stať úplne nezávislým a suverénnym štátom, je nevyhnutné mať mocnú ľudovú armádu, schopnú brániť krajinu a národ a odvrátiť akúkoľvek nepriateľskú inváziu. Potreba vytvoriť vlastnú armádu sa stala veľmi naliehavou a životne dôležitou pre kórejský ľud, najmä za vážnych okolností, keď sa znovuzjednotenie, nezávislosť a suverenita našej krajiny zadržiavali po viac ako dva roky od oslobodenia v dôsledku nekalých ťahov časti amerických imperialistov a ich pätolizačov, v snahe rozdeliť náš národ a znova spraviť z našej krajiny kolóniu.

Náš ľud sa nemôže len prizerať, zatiaľ čo americkí imperialisti a ich poskokovia budú vykonávať svoju politiku národného rozdelenia, ani nemôže čakať na niekoho, kto by prišiel, priniesol nám nezávislosť a zorganizoval pre nás armádu. Kórejský ľud musí vybudovať nezávislý a zvrchovaný demokratický štát svojím vlastným úsilím a musí sám urobiť všetky prípravy pre vytvorenie jednotnej vlády. Musíme sami organizovať svoju armádu a tým podporovať budovanie jednotnej, nezávislej a demokratickej krajiny.

Nie je náhoda, že v severnej Kórei bola vytvorená ľudová armáda. Je to preto, že jedine v severnej Kórei, kde sa ľud stali pánom štátu, bolo možné vytvoriť ľudovú armádu na obranu krajiny a národa. Je nemysliteľné zriadiť skutočnú národnú armádu kórejského ľudu v dnešnej južnej Kórei, ktorá je pod americkou vojenskou vládou a kde sa dostali k „moci“ projaponské živly a zradcovia národa, ktorí tam trénujú svojich teroristov.
Náš ľud, ktorý odvážne dláždi cestu celej Kórei k nasledovaniu uskutočňovania demokratických reforiem úspešným budovaním hospodárstva a uskutočňovaním kultúrneho pokroku v severnej Kórei, bude prostredníctvom dnešného zriadenia Kórejskej ľudovej armády posilňovať silu demokratickej základne v severnej Kórei a položí pevný základ pre ozbrojené sily Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré by mali vzniknúť v nie príliš vzdialenej budúcnosti. Ľudia v južnej Kórei, ktorí sú mimoriadne povzbudzovaní a inšpirovaní budovaním demokracie v severnej Kórei, budú považovať našu ľudovú armádu, ktorá bola dnes založená, za vlastnú armádu a svoju vlastnú silu.

Takže založenie ľudovej armády poskytne našim otcom a matkám, bratom a sestrám v južnej Kórei mocné povzbudenie, ktoré doteraz končilo útlakom od americkej vojenskej vlády a reakcionárskej, zradcovskej kliky, v ich boji za zjednotenie a nezávislosť krajiny na základe demokratickej línie. Okrem toho sme vytvorili ľudovú armádu na obranu demokratickej základne severnej Kórey a plodov demokratických reforiem – základov pre vytvorenie zjednotenej Ľudovodemokratickej republiky – pred nepriateľskými zásahmi a zaručili bezpečnosť a šťastie ľudí v severnej Kórei.

Ako je všetkým známe, americkí imperialisti, projaponské živly a zradcovia národa v južnej Kórei, nešíria len obvinenia a falošnú propagandu v snahe zabrániť náš demokratický vývoj a mierovú výstavbu. Taktiež sa pokúšajú zničiť náš drahocenný štátny majetok a uvrhnúť život severokórejského ľudu do zmätku vyslaním veľkého počtu teroristov, ktorí sa venujú výlučne vraždám, podpaľačstvu a podvratnej činnosti. Samozrejme, tieto nepriateľské aktivity bývajú hneď v zárodku úplne odhalené a zmarené spoločnou silou nášho ľudu a vysokou revolučnou ostražitosťou. Avšak, čím pevnejší je demokratický základ severnej Kórey a čím väčšie sú víťazstvá nášho národa, tým viac sú rozhnevaní americkí imperialisti a reakcionári v južnej Kórei a tým väčšie sú nepriateľské snahy zničiť plody demokratických reforiem a hospodárskej výstavby v severnej Kórei.

Preto musíme za pomoci našej ľudovej armády pevne brániť demokratický systém nastolený v severnej Kórei a šťastný život nášho ľudu, a zabrániť akýmkoľvek reakčným silám a podvratným živlom, aby čo i len trochu poškodili všetky vzácne výsledky, ktoré dosiahol severokórejský ľud vo svojom boji od oslobodenia po nezávislosť, zvrchovanosť a demokratizáciu krajiny. Musíme pamätať, že až keď budeme silní a budú prevládať demokratické sily, môže byť zachovaný skutočný mier a sloboda krajiny a nepriateľ sa nebude môcť pokúsiť o žiadny bezohľadný útok na nás. Preto bez hrozby bratovražednou občianskou vojnou, ako sa uvádza v brutálnej propagande reakcionárov, posilňujeme demokratické sily a zakladáme ľudovú armádu v severnej Kórei, aby sme zabránili americkému imperializmu a reakcionárom v južnej Kórei začať občiansku vojnu.

 

Súdruhovia dôstojníci, poddôstojníci a vojaci armády Kórejskej ľudovej armády, vážení spoluobčania!

Ľudová armáda, ktorú sme dnes založili, je armádou nového typu, podstatne odlišnou od armády kapitalistickej krajiny. Armáda kapitalistickej krajiny je organizovaná, aby bránila a udržiavala silou zbraní systém útlaku a vykorisťovania pracujúcich ľudí – prevažnej väčšiny obyvateľstva, a v záujme niekoľkých kapitalistov a vlastníkov napáda iné národy a územia iných krajín. Videli sme tento druh armády jasne na Hitlerovom Nemecku a militaristickom Japonsku a vidíme to teraz vo všetkých kapitalistických krajinách. Najmä americká armáda, ktorá po vojne vstúpila do krajín ako Čína a Grécko a zasahovala do ich vnútorných záležitostí, hoci nepatrili medzi porazené národy, presadzovala vojenskú vládu v južnej Kórei a odmietla odísť, sa stala prototypom predátorských imperialistických armád dneška.

V kontraste s ňou, ľudová armáda, ktorú sme dnes vytvorili, je skutočná armáda ľudu zložená zo synov a dcér robotníkov, roľníkov a iných skupín kórejských pracujúcich, ktorí bojujú za oslobodenie a nezávislosť kórejského národa a za šťastie ľudových más, proti imperialistickým agresívnym silám zo zahraničia a reakčným silám doma. Preto ak by sa nejaký nepriateľ pokúsil narušiť slobodu našej krajiny a zničiť šťastný život nášho ľudu, naša ľudová armáda bude bojovať do poslednej kvapky krvi, aby ho porazila, a brániť krajinu a ľud do trpkého konca. Toto je najdôležitejšia črta ľudovej armády, ktorú sme založili.

Ďalšou špecifickou črtou ľudovej armády je skutočnosť, že jej chrbtica sa skladá z pravých vlastencov Kórey, ktorí sa všetci v minulosti venovali protijaponskému ozbrojenému boju za oslobodenie krajiny a ľudu, tvárou v tvár brutálnemu japonskému imperialistickému útlaku. Po tom, čo japonskí imperialisti obsadili našu krajinu, skutoční vlastenci doma i v zahraničí vzali zbrane a viedli náročné partizánske vojny proti japonskému imperializmu. Keď projaponské živly, ktoré teraz pôsobia ako prisluhovači amerického imperializmu v južnej Kórei, utláčali a vykorisťovali kórejský ľud v spojení s japonským imperializmom a zašli tak ďaleko, že posielali našich drahých mladých mužov a ženy z Kórey, na bojové pole do ďalšej agresívnej vojnu v Japonsku, kórejskí vlastenci vytvorili protijaponské ozbrojené jednotky a viedli dlhý a krvavý boj proti japonskej imperialistickej armáde agresie, ktorá ich ďaleko prevyšovala, a tým vytrvalo bránili hrdosť a česť nášho národa.

Naša ľudová armáda je dnes tvorená týmito vlasteneckými revolucionármi ako jej základňou, a na základe bohatých skúseností, ktoré získali počas dlhotrvajúceho protijaponského ozbrojeného boja. Hoci sa naša ľudová armáda dnes ustanovuje ako pravidelná armáda demokratickej Kórey , je to v skutočnosti armáda dlho zakorenená v minulosti. Je to slávna armáda, ktorá zdedila revolučnú tradíciu protijaponárskej partizánskej vojny, neoceniteľnú bojovú skúsenosť a neporaziteľného vlasteneckého ducha. Naša armáda, vybavená nielen zbraňami, ale aj bojovými skúsenosťami, horlivým vlastenectvom a ušľachtilým revolučným duchom našich revolučných predchodcov, je armádou zo železa, ktorá potlačí každú nepriateľskú inváziu a vždy zvíťazí.

Skutočnosť, že náš ľud založil takú nádhernú a slávnu ľudovú armádu opäť ukazuje svetu, že kórejský národ je plne schopný vybudovať bohatú a silnú nezávislú krajinu vlastnými silami a pozdvihnúť svoju krajinu medzi pokrokové štáty sveta. Skutočnosť, že sme sami vybudovali takú vynikajúcu armádu, tiež jasne ukazuje, že my, ľudia Kórey, nemôžeme pustiť svoj osud do rúk amerických imperialistov a ich nástroja, „Dočasnej komisie OSN pre Kóreu“, ani uznať „vládu“ alebo „armádu“, ktorá je nimi zmanipulovaná.

Dnes, keď vyhlasujeme pred celým svetom a v záujme celého ľudstva založenie Kórejskej ľudovej armády, znovu slávnostne vyhlasujem, že osud kórejského národa môže byť formovaný len samotný kórejským ľudom a že kórejská otázka nemôže byť nikdy vyriešená za pomoci amerických imperialistov a ich agresívneho nástroja, „Dočasnej komisie OSN pre Kóreu“.

 

Súdruhovia a priatelia!

Založenie ľudovej armády napĺňa náš ľud veľkou hrdosťou a znamená preň ďalšie brilantné víťazstvo. Ale aj keď máme ľudovú armádu, nesmieme si dovoliť spokojne oddychovať, alebo byť unesení víťazstvom. Vytvorenie ľudovej armády je len prvým krokom k vybudovaniu silných a moderných ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré musia byť v budúcnosti založené. To znamená, že bola postavená len kostra. Preto všetci ľudia, rovnako ako všetci vojenskí pracovníci, musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby posilnili a rozvíjali ľudovú armádu, ktorá bola dnes založená, a zaistiť, aby bola preukázaná svetu jej neprekonateľná sila. Vojaci, poddôstojníci a dôstojníci sa musia v prvom rade vyzbrojiť bezhraničnou láskou ku krajine a k ľudu a duchom venovania všetkého boju za slobodu krajiny a šťastie ľudí.

Naša ľudová armáda nemôže ani na chvíľu zabudnúť, že sa narodila ľudu a slúži ľudu, a že môže zvíťaziť len vtedy, keď sa stará o ľud a má jeho podporu a náklonnosť. Najmä musí dôsledne chrániť záujmy všetkých pracujúcich ľudí vedených robotníckou triedou, ktorá je hlavnou silou budovania našej krajiny. Až keď je armáda naplnená horlivým vlastenectvom a duchom služby pracujúcim ľuďom, môže brániť úspechy demokratických reforiem v severnej Kórei, pevne chrániť našu krajinu a ľud pred akoukoľvek nepriateľskou inváziou a podporovať úplnú nezávislosť, suverenitu a zjednotenie našej krajiny.

Musíme intenzívne uskutočňovať politické a ideologické vzdelávanie medzi vojakmi, aby ich naplnilo vznešeným vlastenectvom svojich revolučných predchodcov, ktorí sa zúčastnili protijaponského ozbrojeného boja, pestovalo v nich ducha lásky, rešpektu, dôvery a vzájomnej súdržnosti a aby im pomohlo osvojiť si odvahu a vybudovať železnú disciplínu v armáde. Muži, poddôstojníci a dôstojníci sa musia horlivo venovať vojenskému výcviku a štúdiu vojenskej vedy. Všetci muži a poddôstojníci musia byť zruční v manipulácii so zbraňami a musia byť zbehlí vo svojich vojenských úlohách. Dôstojníci musia zvládnuť umenie a metódy výchovy a vzdelávania mužov pod nimi. Naša ľudová armáda nemôže byť posilnená iba úsilím vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov. Aktívna podpora a pomoc celého národa je nevyhnutná na to, aby sa naša armáda zefektívnila a dokázala čestne naplniť dôležité poslanie brániť krajinu a ľud.

Robotníci musia zabezpečiť včasnú a adekvátnu výrobu a dodávku dobrých zbraní, uniforiem a každodenných potrieb a roľníci musia zásobovať armádu potravinami. Ľudia musia milovať svoju armádu, vážiť si vojakov a dôstojníkov a snažiť sa premeniť našu ľudovú armádu na silnú a vynikajúcu armádu, na ktorú môžeme byť hrdí pred celým svetom.

 

Drahí súdruhovia, vojaci, poddôstojníci a dôstojníci, milí spoluobčania!

Dnešným založením armády, ktorá je naozaj naša, náš ľud zaznamenal ďalšie historické víťazstvo pre náš národ. Všetci Kórejčania vítajú túto šťastnú udalosť s nekonečným dojatím a radosťou a všetci naši priatelia po celom svete gratulujú k tomuto novému víťazstvu kórejského ľudu v boji za slobodu a nezávislosť svojej krajiny.

Kráčajme energicky vpred, s neochvejnou vierou vo víťazstvo a čoraz väčšou národnou hrdosťou, k založeniu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, k novým víťazstvám!

Nech žije Kórejská ľudová armáda, skutočné ozbrojené sily kórejského ľudu!

Za založenie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky!