Skip to content

Italské komunistické a dělnické organizace: NE IMPERIALISTICKÉ VÁLCE — NO ALLA GUERRA IMPERIALISTA

Následující společné prohlášení přijaly italské komunistické a internacionalistické organizace, které se zúčastnily národní konference “Válka na Ukrajině, ekonomická krize a velký světový chaos. Co dělat?”, která se konala 16. října v Římě.

Celý text zní:

 

“My, komunistické, bojovné, dělnické a internacionalistické organizace, jsme se spojili na národní konferenci “Válka na Ukrajině, ekonomická krize a velký světový chaos. Co dělat?”, která se konala 16. října v Římě, vyzýváme k maximální mobilizaci proti válce a společně prosazujeme následující teze do kolektivní debaty:

 

Válka, která se dnes vede na Ukrajině mezi Ruskem a euroatlantickou aliancí, je imperialistickým konfliktem, který má svůj základ ve všeobecné krizi kapitalistického systému v globálním měřítku, a tedy ve zvýšené konkurenci mezi hlavními kapitalistickými mocnostmi. Odmítáme všechny ideologické narativy, které mystifikují charakter války a snažíme se zakrýt její skutečnou povahu, abychom dosáhli konsensu ve prospěch jednoho nebo druhého z válčících táborů.

 

Odsuzujeme imperialistické plány NATO, jeho politiku expanze na východ a obklíčení Ruska jako spoluzodpovědné za vývoj, který vedl k eskalaci války na ukrajinském území. Nejtvrdší odpor proti imperialistickým strategiím NATO, USA, EU a vlád členských států, spolu s Itálií v čele, je nedílnou a nepostradatelnou součástí každého skutečného odporu proti válce u nás.

 

Odsuzujeme ruskou vojenskou invazi, která za alibismem osvobození rusky mluvících národů Donbasu a jejich legitimní touhou vymanit se z útlaku páchaného ukrajinskými nacionalisty už měsíce zasévá smrt a zkázu ve jménu zájmů velkého ruského kapitálu, ne hájit proletariát a národy Ruska a Donbasu, ale ambice monopolistické buržoazie, jejímž výrazem je ruská vláda, aktivně se podílející na novém rozdělení světového trhu.

 

Odsuzujeme ultranacionalistický režim v Kyjevě, jeho dvojí roli jako loutky amerických imperialistických cílů ve východní Evropě a jako kolaboranta s NATO a EU, které podporovaly aktivity otevřeně fašistických polovojenských organizací integrovaných do ukrajinského státu, jeho politiky represe a perzekuce rusky mluvícího obyvatelstva a jeho protikomunistické perzekuce. Odsuzujeme politiku rozsáhlé privatizace a sociálního masakru proti ukrajinským proletářům. Zelenského nacionalistická vláda není pouhým přihlížejícím při konfrontaci NATO-Rusko, ale je zodpovědná za to, že dává území Ukrajiny k dispozici válečným plánům NATO.

 

Jsme solidární s ukrajinským lidem, s národy Donbasu, s ruským lidem. Odsuzujeme příslušné vlády a všechny síly spoluodpovědné za smrt a ničení, které postihují především proletáře na obou stranách, potravu pro děla z velké části nucené bojovat se zbraní u hlavy povinné branné povinnosti a stanného práva.

 

Odmítáme ideologické konstrukty používané všemi frakcemi konfliktu k legitimizaci své politiky. Odmítáme teorii „země agresora“ a „napadené země“, kterou každá mocnost používá podle svého. Odmítáme pokrytecké apely na mezinárodní právo, které je denně porušováno a svévolně vykládáno všemi aktéry konfliktu. Odsuzujeme pomocné používání principů a problémů, jako je „obrana demokracie“, sebeurčení, právo zvolit si spojenectví, „národní bezpečnost“, lidská práva a dokonce i antifašismus, jak prokázala vláda Ruské federace propagandistickými proklamacemi o „denacifikaci“ Ukrajiny k ospravedlnění své invaze. Proti těmto ideologickým konstrukcím ze lží oživujeme historické heslo dělnického a komunistického hnutí: Válka válce, porážka na obou frontách!

 

Ne politikám přezbrojování. Ani jedna základna, ani jeden voják, ani jedno euro za imperialistickou válku. Odsuzujeme politiku znovuvyzbrojování všech členských států NATO a EU, počínaje rozhodnutím Draghiho vlády – schváleným všemi parlamentními silami – zvýšit vojenské výdaje Itálie o více než 30 %, což následuje po neustálém nárůstu vojenských výdajů v posledních desetiletích. Každé euro vynaložené na válku je odebráno ze zdravotní, vzdělávací a sociální politiky.

 

Nepřítel je doma! Italské závody ve zbrojení jsou funkční jednak pro větší integraci Itálie do válečných plánů NATO, ale také a především pro upevnění role, váhy a specifických zájmů italského imperialismu. Odmítáme zavádějící teorii, že Italové jsou „utlačovaný“ a „nesuverénní“ národ, kterou italští kapitalisté vždy používali k legitimizaci svých ambicí. Cíle italské buržoazie, ať už vztyčuje vlajku atlantické věrnosti nebo když sleduje jiné plány, jsou neslučitelné s tužbami  a zájmy dělníků a vykořisťovaných. Neexistují žádné společné „národní zájmy“, které by učinily jakoukoli formu kompromisu třídních sil s kapitalistickými vládami přijatelnou. Odmítáme proto jakékoli „levicové“ skloňování perspektivy suverenity.

 

Válku šéfů platí dělníci a utlačované masy. Náklady na válku se dnes zcela přenášejí na dělníky, proletariát a lidové vrstvy zbídačené krizí. Spoluúčast Itálie ve válce a politika sankcí má dnes přímý a okamžitě znatelný dopad na životy dělníků, nezaměstnaných, občasných pracovníků, studentů, důchodců, mnohem více než kdy předtím v posledních desetiletích. Není možné vzdorovat vysokým životním nákladům, vysokým účtům, růstu cen, inflaci a spekulacím se základním zbožím a službami, aniž bychom zpochybňovali politiku válečných štvanic italských vlád a EU v otázce války, spojující boj za mír. s bojem proti útlaku, vykořisťování a hladových mezd.

 

Válka bossů pustoší prostředí. Prach, suť, znečištěná voda, otrávený vzduch, k devastaci se přidávají spory o hledání vzácných kovů potřebných pro produkty takzvaného „ekologického přechodu“, což je jeden z hlavních směrů kapitalistické restrukturalizace požadované velkými monopoly. Válečná devastace přispívá k devastaci životního prostředí a dále ji prohlubuje. Ekologická otázka a klimatická nouze, které patří k velkým problémům naší doby, nás stejně jako válka nutí přemýšlet o alternativní společnosti. Kapitalismus je neudržitelný!

 

Postavte se proti válečné propagandě, odmítněte jed nacionalismu. Odsuzujeme atmosféru „honu na čarodějnice“, démonizaci každého kritického hlasu o válce a politice italské vlády, spoluúčast tisku, televize, médií a komunikačních aparátů, které daly své aktivity do služeb válečné propagandy od 24. února. Odmítáme rétoriku „národní jednoty“, již používanou během pandemické krize a dnes znovu navrženou tváří v tvář válce, abychom požádali dělníky, aby šli za svými vykořisťovateli a tiše přijali jejich válečné plány.

 

Nic takového jako „mírový kapitalismus“ neexistuje. Odmítáme teorie „evropské bezpečnosti“ a „multipolárního světa“. Vývoj v posledních letech potvrzuje, že válka je úzce spjata s kapitalistickým rozvojem a povahou tohoto systému. Odmítáme všechny teorie, které „zleva“ slibují iluzi „mírového“ rozvoje kapitalismu a mezinárodních vztahů nebo možnost transformace samotné podstaty nadnárodních imperialistických svazků, které podpořily i síly Strany evropské levice, obhajující posílení spolupráce EU v oblasti „bezpečnosti“ jako „alternativu“ k NATO. Odmítáme teorie, které používají módní slovo „mírový multipolární svět“ k ospravedlnění podpory těch nových kapitalistických mocností, které jsou nyní postaveny proti USA. Realita faktů ukazuje, že měnící se mezinárodní mocenské vztahy mezi kapitalistickými státy jsou faktorem, který nejenže nezaručuje mír, ale naopak vyostřuje konkurenci a posouvá ji do kvalitativně vyspělejšího terénu. Válka na Ukrajině je před našima očima, aby to potvrdila.

 

Je zapotřebí třídní opozice vůči imperialistické válce, počínaje dělníky a vykořisťovanými. Bez toho se heslo míru promění v prázdné slovo, sloužící zájmům jedné z kapitalistických frakcí v této oblasti. Minulou zimu jsme viděli, jak se mírové demonstrace proměnily v intervenční demonstrace, vyzývající k intervenci NATO na Ukrajině. Na druhé straně známe „kritiku“ války ve jménu „národních zájmů“ ze strany těch sektorů italského kapitalismu, které jsou otevřeněji proruské a hájí tak zájmy svých vlastních peněženek. Tyto názory nezpochybňují predátorský systém, který vyvolává válku, ale spíše umístění Itálie v jedné loupeživé frakci než v druhé. Jsou proti této válce, tady a dnes, ale ve jménu stejných „národních zájmů“ budou zítra připraveni podporovat další války, protože jejich příběh je dítětem stejného nacionalismu, který staví národy proti sobě a táhne dělníky na chvost šéfů.

 

Vybudujme sociální mobilizaci proti imperialistické válce a proti imperialismu doma tím, že se postavíme do jasné opozice vůči všem plánům, které přenášejí náklady konfliktu na dělnickou třídu. Nemůžeme dovolit, aby v hlavních otázkách, které válka na Ukrajině přinesla, mohly vzniknout reakční proudy, které problém vysokých účtů nebo rozpory, které v nadcházejících měsících ještě více explodují, využívají jako setrvačník firemních zájmů. Vyzýváme všechny komunistické organizace, aby se postavily do čela masových hnutí vyvolaných sociálními důsledky války s cílem udržet třídní těžiště kolem spravedlivých požadavků, které dnes kladou.

 

Vyzýváme k vybudování velké mobilizace proti imperialistické válce. Dělníci, nezaměstnaní, zaměstnanci, studenti, Italové všech národností musí být aktivními protagonisty boje proti imperialistické válce. Chceme vybudovat cestu boje a mobilizace, která se postaví proti jakékoli formě italského zapojení do války na Ukrajině, která bojuje proti imperialistickým plánům Itálie a euroatlantického bloku, která se staví proti vojenským výdajům, posílání zbraní, politice sankcí, militarizace italského území. Bojujeme za uzavření všech základen USA a NATO, za vystoupení Itálie z NATO a každé nadnárodní imperialistické aliance, které chápeme jako nedílnou a nepostradatelnou součást revolučního boje za socialistickou společnost a moc pracujících, a ne za přemístění a přeorientování zahraniční politiky kapitalistické Itálie. Chceme vrátit hlas dělníků a všech vykořisťovaných zpět do centra, aby prolomil tuto politickou debatu, v níž jsme vždy a pouze pasivními diváky, a z antikapitalistické perspektivy přispět k rozvoji velkého protiválečného masového hnutí.

 

Jako komunisté, bojovníci, internacionalisté budeme pracovat s tímto duchem a těmito cíli v každé továrně, skladišti, škole, univerzitě, dělnické čtvrti.

 

Signatáři:

 

Casa del Popolo di Teramo (Lidový dům Teramo)

Centro Politico Comunista Santacroce (Komunistické politické centrum Santacroce)

Collettivo Militant (Militantní kolektiv)

Csa Vittoria (Samostatně spravované komunitní centrum Vittoria)

Fronte Comunista (Komunistická fronta)

Fronte della Gioventù Comunista (Komunistická fronta mládeže)

Laboratorio Politico Iskra (Politická laboratoř Iskra)

Movimento di Lotta – Disoccupati „7 Novembre“ (Hnutí za boj nezaměstnaných – „7. listopadu“)

Operatori Sociali Autorganizzati Perugia (Samoorganizovaní sociální pracovníci z Perugie)

Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria (Revoluční internacionalistická tendence)

 

(ze zdroje Idcommunism přeložil M)