Skip to content

Slovo redakce

k nově publikovaným zprávám

 

Redakce Kominternet-Dialog se na svém posledním jednání domluvila na několika krocích, které by měly výrazně zkvalitnit a rozšířit její činnost. Jeden z nich se týká publikační činnosti na webových stránkách časopisu, proto našim čtenářům předkládáme stručnou informace o pozadí a důvodech našeho rozhodnutí.

Každý týden vybereme pro naše čtenáře i nás samotné důležité informace z mezinárodního dění, někdy i z domova, které následně po redakční diskuzi okomentujeme z třídních pozic. Třídními pozicemi máme na mysli postoje plynoucí ze zájmů nás a většiny obyvatel světa, tedy proletářů a lidových vrstev. Budeme se snažit vybírat takové informace, které mají dle našeho názoru na vývoj v současnosti i v budoucnosti rozhodující nebo zásadní vliv, případně hlavní vývojové tendence dokreslují či doplňují. Pakliže to bude obsahově vhodné, vztáhneme tyto události na domácí dění v ČR, na Slovensku a v okolí, případně představíme zásadní komentované zprávy z tohoto prostoru. Součástí komentářů budou i zmínky o vlivu na pokrokové hnutí v českých zemích, v některých případech i stručné návrhy řešení situace a vybřednutí ze současného úpadku. Zprávy budeme zveřejňovat pod názvem Panorama, protože nám přijde výstižný a máme pro něj již delší dobu vyhrazenou rubriku v rámci svých webových stránek.

Proč jsme se rozhodli zaměřit se na mezinárodní dění? Není to náhodou tak, že jsme odtržení od domácího vývoje, nezajímá nás, pohybovat se v zahraničí je naší kratochvílí a náš český píseček je nám příliš malý? Ne, tak to rozhodně není. Důvodů, proč budeme od těchto okamžiků a po potřebnou dobu (tedy tak dlouho, jak to bude dle našeho názoru pro většinu lidí potřebné) zmíněným způsobem postupovat, je několik. Předně, současný sociálně-ekonomický a politický systém (imperialismus) je natolik globalizovaný, že by bylo vážnou chybou nesledovat základní události v mezinárodním prostoru. Bylo by však skutečně chybou a kratochvílí vybírat je nahodile, dle osobního zájmu, sympatií. Na základě zvolených událostí bychom měli my i čtenář mít možnost vysledovat základní vývojové tendence, proto bychom měli svou pozornost cílit zejména do států a nadstátních organizací, které hrají v současné situaci dominující roli. Tedy především do imperialistických mocenských center – USA, EU, Číny, Ruska, ale také do rychle se rozvíjejících kapitalistických zemí, mezi něž náleží Indie, Brazílie, Turecko atd. Vztahy těchto bloků, jejich vnitřní i zahraniční politika (včetně ekonomické) jsou pro nynější dění dominantní.

Vraťme se k důvodům našeho rozhodnutí. Nesledovat základní vývojové tendence imperialistického světa by bylo o to větší chybou, o co podstatněji narůstá nerovnost ve vývoji a postavení jednotlivých oblastí, států, regionů světa. Vedle hlavních mocenských center vidíme na mocenské šachovnici slabší mocnosti, země s rysy polokolonií, polokolonie, neokolonie (formálně samostatné, reálně zcela závislé) a stále existující kolonie nejsilnějších globálních hráčů. ČR zaujímá v tomto systému stále závislejší postavení, je polokolonií zejména západního imperialismu, z druhé strany málo, ale přece kolonizuje slabší země zejména na Balkáně, má ambice tak činit v posledních letech ve vojensky napadených a okupovaných (Irák, Afghánistán) oblastech. V takto závislé, nesuverénní a malé zemi jsou možnosti byť dílčích změn z iniciativy domácího činitelů za současné situace takřka nulové. Naší ambicí je tuto situaci měnit a změnit. I proto, chceme-li předvídat, kam bude vývoj směřovat, a plánovat, jak na to v naší činnosti reagovat, musíme znát základní vývojové síly soudobé společnosti. A ty v nynější době v žádném případě neleží v ČR (byť nevylučujeme, a je to naším záměrem, aby lidové hnutí českých zemí do budoucna hrálo jednu z nejpokrokovějších rolí světa). To je druhý důvod, proč jsme se rozhodli ke komentování především zahraničních událostí.

Považujeme za nutné zdůraznit tyto shora uvedené principy proto, že buržoazní média všech odstínů vytvářejí dlouhodobě iluzi a dojem, jako by o vývoji u nás rozhodovali čeští lidé prostřednictvím voleb. Jak často tvrdí „co si zvolíme, to budeme mít.“ Ve skutečnosti nebyly české země od 2. poloviny 19. století pravděpodobně nikdy závislejší na vnějším dění než nyní. Paradoxní je, že si tytéž zdroje často zoufají nad uzavřenými a do sebe zahleděnými, netolerantními a kdoví jakými Čechy… Uzavření, izolovanost však sami vytvářejí a posilují selektivním a propagandisticky účelovým výběrem zpráv nejen ze světa. My chceme tímto svým drobným příspěvkem izolacionismus prorážet, mysl otevírat, ukazovat, že lidové hnutí ve světě žije a bojuje, zároveň však nepouštět ze zřetele naši vlast a domácí perspektivy. Toto pozadí představuje třetí příčinu našeho rozhodnutí.

Konečně posledním důvodem, proč jsme se pro tento publikační záměr rozhodli, je tragický stav pokrokového hnutí u nás doma. To, co se za něj prohlašuje a dlouhodobě prohlašovalo, v podstatě uvízlo ve vývoji na konci 80. let, kdy si skutečně lidé v této zemi řídili svůj život o poznání více než nyní. Přistupovat však ze stejných hledisek k nedávné minulosti či dnešku, kdy se podmínky dramaticky změnily, je přinejmenším důsledkem izolace v určité bublině, v horším případě podvod. Zejména drtivá většina KSČM a s ní spojených odnoží (včetně KSČ) tak jen kopíruje postup sdělovacích prostředků, režimních institucí a představitelů systému, když přispívá k uzavřenosti, neinformovanosti a iluzím lidí, aniž si to uvědomuje. S tím rozdílem, že správně konstatuje nesamostatné postavení ČR, aby pak její různí představitelé spřádali sny o pokojných cestách k socialismu, o jeho družstevní či samosprávné podobě, o obnovení sociálního státu, nebo o výrazných investičních průlomech veřejného sektoru. Mezinárodní kontext, rozložení třídních sil ve světě buď ignorují, nebo nesprávně chápou, podobně jako nesprávně chápou charakter současného státu a úkoly, které z něj plynou pro lidové a revoluční hnutí. I těmto otázkám se budeme nejen v komentovaných událostech věnovat.

 

Redakce Kominternet-Dialogu