K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (8/8)

Přidáno v sobotu 20. 3. 2010


Obálka knihy

      NA STRÁŽI PROTI PLÁNŮM AMERICKÝCH NEPŘÁTEL NAŠEHO LIDU

      O těchto věcech se dlouho na Plzeňsku hlasitě a rozhodně nemluvilo. Zrádce Lomský se pokoušel zatušovat trpké zkušenosti roku 1945 a za­krývat před naším pracujícím lidem pravou tvář amerických imperialistů, v jejichž službách pracoval. Jen velmi málo bylo zde za 6 let uděláno pro to, aby byla odhalena legenda, kterou buržoasní a sociálně demokra­tičtí podlézavci, ztrativši všechnu národní hrdost, šířili o amerických okupantech v západních Čechách.
      Odhalení amerických imperialistů jako úhlavních nepřátel na­šeho lidu nebylo v zájmu Lomského, neboť by vyburcovalo náš lid, kdežto zájmem spiklenců bylo znemožnit rozvinutí mírového hnutí a oslabit nenávist proti americkým utlačovatelům, kteří chtějí pokračovat v Hitle­rových plánech. Zatajováním a falšováním událostí z r. 1945 připravovali američtí agenti morálně a politicky návrat ke kapitalismu a konec konců i otevření dveří do naší země nepříteli.
      Avšak právě dnes je třeba, aby historickou pravdu o amerických okupan­tech v západních Čechách v r. 1945 znal každý občan republiky.
      Historie americké okupace západních Čech roku 1945 je totiž pro náš lid velkým poučením. Ukazuje nám v ještě jasnějším světle pravý smysl politiky amerického imperialismu, politiky příprav nového tažení světového imperialismu proti SSSR a celému pokrokovému a mírumilov­nému světu.
      Dává každému českému člověku názorně na vědomí:
      Američtí okupanti přijeli roku 1945 do západního cípu naší země jako »spojenci«. A přece umožňovali do poslední chvíle hitlerovským vrahům zabíjet stovky českých lidí, přesto se spojovali s nacisty a esesáky při plánech co největšího vyhlazování českého obyvatelstva.
      Američtí okupanti se podvodně pasovali na »osvoboditele«. Ale pravou podobu jejich skutečného chování, jejich nepřátelství k naší samostat­nosti osvětlil známý americký válečný štváč J. P. Dulles, který již tehdy prohlásil v americkém kongresu, že
      »svrchovanost evropských zemí je vážnou překážkou při uskutečňování ame­rické politiky « a že »tento stav musí být radikálně změněn«.
      Američtí okupanti přijeli roku 1945 do západních Čech s holedbáním, že přichází »pomoc«. Ve skutečnosti však zlovolně ničili naše města a továr­ny, chtěli hospodářsky úplné zpustošit zemi, vypalovali sklady a vše, co jim padlo do rukou, tanky rozjížděli majetek českých lidí.
      Američtí okupanti přijeli roku 1945 pod maskou »ochránců« a ihned rozháněli orgány lidové vlády, zaváděli svůj teroristický okupační režim, koloniální nadvládu nad »méněcenným« českým národem, potlačovali a ha­nobili český jazyk.
      Američtí okupanti se nechali oslavovat jako »civilisovaná« armáda; při­tom zaváděli barbarský systém svévolného střílení, bití, znásilňování, tu­pení českého člověka; přitom prováděli »amerikanisaci« naší země, vnuco­vali jí zhovadilou »kulturu« gangsterství a nejnelidštější pornografie, noč­ních barů a prostituce, negramotného ponižování české kultury, alkoho­lismu, kouzelnictví a šmeliny.
      Prostě - zkušenosti našeho lidu ukázaly, že američtí imperialisté se chovali jako nepřátelé našeho lidu, kolonisátoři a okupanti i v době, kdy přijeli do naší země pod tlustě napsanou firmou »spojenci«. Každý si může domyslit, jaké představy běsnění, vyhlazení, zpustošení a znásilnění honí se v hlavách amerických imperialistů, když spřádají plány vtrhnout spolu s esesáckými vrahy do naší země - tentokráte jako ote­vřený lítý nepřítel při křižáckém tažení proti Sovětskému svazu, zemím lidové demokracie a celému táboru míru. A to, co by si snad lidský rozum nedovedl ani domyslit, ukazují hrozná fakta z hrdinné Koreje, kde americ­ká vojska povraždila již přes 1,300.000 obyvatel! Po zkušenostech s ame­rickými okupanty v roce 1945 v západních Čechách nemůže žádný soudný člověk pochybovat o tom, že by američtí imperialisté chtěli v zamýšlené vál­ce připravit naší zemi totéž, a ještě horší krvavé masakrování, tytéž, a ještě horší nelidské zločiny, totéž, a ještě horší zvířecí řádění, předstihu­jící již Hitlera a nemající obdoby v dějinách lidstva, jaké nachystali hrdin­nému, nezdolnému korejskému lidu.
      J. V. Stalin Nikdy nebude moci náš lid dosti ocenit tu skutečnost, že naše země byla vytržena ze spárů imperialismu Sovětskou armádou, která osvobodila celou naši zemi.
      Věčně zůstane zapsáno v myslích našeho lidu, že jedině diky osvobození Československa hrdinnou Sovětskou armádou získala naše země znovu samostatnost, že jedině díky této skutečnosti neroztahují se dnes nepřá­telští američtí okupanti v našich městech a vesnicích, jako je tomu ve Francii, Anglii, Itálii a jiných zemích, a mají krátké ruce na koloniální porobení naší vlasti. Jedině díky SSSR a velikému Stalinovi je dnes zabez­pečena samostatnost a národní bezpečnost Československa ve velikém tá­boře míru před zločinnými plány dolarových lupičů. Jedině sovětským osvoboditelům a síle mírového tábora vděčíme za to, že v západních Če­chách tak jako v celé zemi mohou pracující svobodně dýchat a budovat lepší život.
      Jako by věděly, že za nimi stojí neporazitelná síla mírového tábora, tak pevně stojí chodské hory a šumavské hvozdy, naše hranice míru a světla, která již poznala tvář amerických okupantů, na stráži proti všem plánům amerických imperialistů, kteří již v Koreji dokázali, že chtějí hrát roli novodobých Hunů. Trpké zkušenosti s americkými okupanty zakalily ne­návist našeho lidu k novým - tentokráte americkým - plánům na porobu českého a slovenského národa. V odpovědi na tyto plány může celý český a slovenský národ směle a hrdě vmést do tváře americkým křižákům, je­jich esesáckým zbrojnošům a zrádným emigrantským podkoním slova Chodské básně Elišky Krásnohorské:

      »Stojí naše hory, stojí jako muži.
      hale mračna supů nad horami krúží.
      Jste vy supi lační? Chcete s námi svačit?
      Snězte tuto hory, však vás budu tlačit!
      Po chuti vám nejsú, nás vy byste radši?
      My jsme teky skály, však my nejsme sladší!

      Seřadíme muže, seřadíme hory,
      ha to spíš ty hory strachem zpátky stúpí,
      než si vaše hrozby naši vůlí kupí,
      ha to spíš ty hory propadnu se v peklo,
      než by naše srdce vašich ran se leklo.«

K. Bartošek a K. Pichlík
HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ v západních Čechách v roce 1945
šéfredaktorka nakladatelství a odpovědná redaktorka Jarmila Prokopová.
Techn. redaktor Valtr Gecl. Korektor Lad. Huml.
Saz. 24. IX. 1951, tisk 27. IX. 1951, vyšlo v říjnu 1951. Náklad 50.750.
Tisk Svoboda, n. p., záv. l, Praha. Cena brož. 3,50 Kčs.