K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (7/8)

Přidáno v úterý 16. 3. 2010


Obálka knihy

      POKUS O KULTURNÍ »AMERIKANISACI«

      Američtí okupanti se zároveň s terorisováním a ponižováním českého obyvatelstva snažili seč mohli, aby v západních Čechách zaseli co nejvíce semen »amerického způsobu života« a své hnijící »kultury«. Semen, která by po jejich odchodu opatrovala domácí buržoasie a která by oni sami mohli pěstovat zvenčí. Jejich »kultura« měla morálně podlomit náš lid, naočkovat obyvatelstvu západních Čech co nejvíce prvků poníženého kultu poklonkování před Amerikou. Usilovali o to, aby krváky a pornografiemi uzavřeli našemu lidu cestu k opravdové kultuře, k opravdovému umění, které pomáhá a posiluje v boji za lepší zítřek.
      Není jistě náhodou, že na příklad v červnu 1945, již v druhém měsíci pobytu nositelů americké »kultury«, vyšla v Plzni s povolením amerických okupantů hnusná pornografie jakéhosi Bíchy »Jak dostat dívku za deset lehkých lekcí«.
      Ochránci a představitelé »západní kultury« se snažili ohlupovat obyva­telstvo filmovými škváry.
      V Plzni byl hrán na příklad americký »film«, jehož hlavním hrdinou byla žena ve spodním prádle a jejím partnerem gorila. »Dojemné« scény mezi nimi v mnoha obměnách - to byl děj tohoto »uměleckého« díla.
      Stejného rážení bylý i noviny, vydávané americkou okupační armádou pro její příslušníky. Typickou ukázkou je plátek, zvaný CUE EM, vydávaný »Special Service Section XII Corps« (t. j. osvětovou službou!!).
      Vezmeme-li na příklad jediné číslo tohoto plátku, datované 9. VII. 1945, najdeme v něm tyto titulky:
      Hollywood přichází do Plzně
      Starý černý kouzelník (článek, doprovázený fotografií »nejlepšího kouzelníka na světě s kroužkem v nose«)
      V plném swíngu
      Sugestivní box

      Vynecháváme tu ovšem různé perversní pornografické titulky, uvádějící podrobné zpravodajství a »reportáže« z amerických nevěstinců a nočních »klubů«, vynecháváme hnusné slovní hříčky, doprovázené fotografiemi po­lonahých »fraulein« s americkými důstojníky a pod. Stačí říci, že jedna (nikoli nejhorší) z podobných cynických pornografických tirád na jakési ženštiny končí s velikým důrazem:
      »...všechny mají srdce jako hotely - místo pro každého.« (CUE EM, 20. VIII. 1945.)
      Vezmeme-li na pomoc statistická data, poskytuje obsah plátku takový obraz:
      94 procent - pornografie, reportáže z nevěstinců, nočních »clubů« a pod.
      2 procenta - kouzelnictví, horoskopy a jiné »sporty«.
      4 procenta - bohoslužby.
      Zhovadilý zrůdný cynismus v těchto »novinách« je tak urážlivý pro kaž­dého prostého člověka, že prostě nelze dál citovat.
      Americké vojenské plátky se předstihovaly v urážkách a ponižování čes­kých žen, které systematicky nazývaly »chocolate-slečnos«, (»slečny za čo­koládu«), nerozeznávajíce je valně od »chocolate-fraulein«. Americké žurnály otiskovaly pornografie o »rozměrech českých žen«, udávajíce je na centimetry a trousíce potupné »vtipy« a »úvahy«, které byly přímými návody k obtěžování a znásilňování českých žen.
      Přitom američtí okupanti vynikli ve zvrácených orgiích, které pořádali s bývalými milenkami esesáků. Všude tam, kde pořádali tyto zábavy, byl čechům vstup zakázán«, zato »Němkám bez doprovodu vstup dovolen«. Je známo, že Američané provedli několik přepadů sběrných táborů pro Němky, v nichž surově zbili českou stráž.
      Marně doufali američtí okupanti, že tato semena »amerického způsobu života« a západní »kultury« vzklíčí v srdcích pracujícího lidu západních Čech. U toho mohla jen zvýšit nenávist a pohrdání k americkým okupan­tům. O to lačněji polykali však pilulky tohoto »způsobu života« dušičky měšťáků, kteří s radostí vítali imperialistické žoldnéře ze západu a právem v nich viděli oporu svých vykořisťovatelských posic. Naše buržoasie a její služebníci a lokajové se v Američanech zhlíželi, neboť si dobře uvědomovali pravé cíle jejich okupace. A při zachraňování posic kapitalismu našim měš­ťákům nevadilo ani to, že se Američané paktovali s nacisty.
      Američtí okupanti skutečně neměli v úmyslu zklamat očekávání naší buržoasie, jejímuž panství zvonil v květnu umíráček. Na příklad ve Stra­konicích vydali příkaz, ve kterém se oznamovalo, že
      »dosavadní organisace veřejného práva - hospodářské skupiny, svazy, jednoty atd. - zůstávají nadále beze změny, stejné jako jejich představenstva«.
      Svoboda v USA Tímto nařízením se mělo znemožnit, aby čs. stát mohl převzít do svých rukou větší podniky. Fabrikanti v západních Čechách mohli být klidni. Američané hned při svém příchodu bránili před naším lidem jejich vykořisťovatelská »práva«.
      Pod ochranná křídla amerických okupantů se slézali hitlerovští esesáci i hlinkovští gardisté, K. H. Frank i Tiso, čeští kolaboranti i fašisté ze všech zemí, osvobozených Sovětskou armádou. Pod okupantská ochranná křídla táhla i naše buržoasie. Jako spojka mezi americkým velitelstvím a našimi úřady pracovala t.zv. styčná misse, jejímž významným pracovníkem byl zrádce dr. Ducháček, pozdější redaktor Obzorů. Ducháček byl ke štábu ge­nerála Pattona poslán v posledních měsících války londýnskou Šrámkovou vládou jako »styčný důstojník pro věci politické a diplomatické«. Dr. Mainer, který byl za okupace Američanů policejním presidentem v Plzni, byl již před druhou světovou válkou vysokým úředníkem policie, v únoru 1948 spřádal pikle proti našemu lidu společně s dr. Drtinou a kanadským důstoj­níkem McKenziem a nyní sedí u svých západních přátel, aby ruku v ruce s nimi strojil úklady proti našemu lidu. Takové osoby, zapřísáhlí nepřátelé lidu a socialismu, byly vhodnými nástroji kolonisace pro americké oku­panty.
      Je zajímavé, že do západních Čech byl americkým vrchním velitelstvím pozván již 5. června 1945 dr. Ed. Beneš na návštěvu, při které byla uspo­řádána zvláštní večeře vybrané společnosti na zámku v Žinkovech.
      Naše buržoasie s neslýchanou drzostí do nebe vychvalovala a »demokratickými« frázemi přikrašlovala teroristické, násilnické chování americké soldatesky. Národně socialistický »Svobodný směr« napsal po půl roce řádění amerických okupantů o americké armádě, že
      »přivedla do našich ulic, tříd a náměstí mnohé z demokraticky-amerického života«.
      Ale lež má krátké nohy a »Svobodný směr« sám konec konců nechtě při­znal, jaké že to ukázky »demokraticky-amerického života« americká solda­teska »přivedla do našich ulic, tříd a náměstí.«
      V článku »Plzeň nebo Texas?« totiž rozpačitě napsal dne 7. IX. 1945:
      »mnohý musí odsoudit, jestliže je svědkem, jak jednotlivec nebo skupina ame­rických hochů jednou zde, po druhé jinde rozbije výkladní skříň, okna či dveře, je rozhořčen, vidí-li, jak americký vojín uštědří políček mimojdoucímu občanu, který nemá s sebou náhodou »šnaps«, a má také oprávněnou zlost a nenávist, jestliže je dokonce svědkem, jak některý podnapilý vojín zraní ničím se neprovinivšího občana prázdnou lahví od koňaku. Takových incidentů nebylo málo ...«
      I ostatní reakční tiskoviny nestydatě a tupě opěvovaly americké »demokraty«, neohlížejíce se na každodenní trpké zkušenosti západočeského lidu a předstírajíce, že násilnosti, loupeže, pornografie, urážky a vraždy jsou vlastně vrcholnými projevy demokracie.
      Také zrádci dělnické třídy, pravicoví sociální demokraté, připojili se k tomuto koncertu svých buržoasních pánů, a když již nemohli najít žádné jiné kvality amerických potlačovatelů, tvrdili aspoň:
      »Američané se nám ukázali nejen jako nejlépe oblečení, nejlépe zásobení a nej­lépe vyzbrojení vojáci..., ale také jako skuteční demokraté ...« (Plzeňský so­ciálně demokratický »Nový den«, 20. XI. 1945.)
      A vrcholů drzosti a hlouposti dosáhla přitom lidovecká »Stráž českého západu«, která lhala, když američtí okupanti odcházeli:
      »A přece u nás tito sympatičtí vojáci nenalezli všude přátele... Sami nám to přiznali. Chtěli bychom jim dnes, kdy odcházejí, někteří z nich s pocitem lítosti, že nenašli cestu k českým duším, říci, aby se tím nermoutili: nenašli ji proto, že jsou demokraty(!).«
      S velikou vervou se snažila naše buržoasie a její poslušný lokaj, sociální demokraté, obalamutit náš lid. Až do nebe vychvalovala americké okupanty. Věc měla jediný háček. Pracující lid západních Čech všechny ty vymoženosti »demokraticky-amerického života« viděl na vlastní oči a za­kusil na vlastní kůži. A tak nezbylo naší reakci nic jiného, než nakonec zaplakat nad tím, že »u nás mnoho lidí tento ideál ještě nepochopilo«, že američtí okupanti »nenalezli všude upřímné přátele«. (»Stráž českého západu«.)
      Američané se v západních Čechách zařizovali skutečně »po svém«. Je­dině pod tlakem návrhu Sovětské armády o stažení cizích vojsk z území Československa k 1. prosinci 1945 musela většina representantů západní »kultury a demokracie« opustit naše území. To je třeba si znovu uvědomit: byla to Sovětská armáda, která nás zbavila americké okupace, této opory a naděje všech reakčních živlů v naší zemi.

K. Bartošek a K. Pichlík
HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ v západních Čechách v roce 1945
šéfredaktorka nakladatelství a odpovědná redaktorka Jarmila Prokopová.
Techn. redaktor Valtr Gecl. Korektor Lad. Huml.
Saz. 24. IX. 1951, tisk 27. IX. 1951, vyšlo v říjnu 1951. Náklad 50.750.
Tisk Svoboda, n. p., záv. l, Praha. Cena brož. 3,50 Kčs.