K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (5/8)

Přidáno v úterý 9. 3. 2010


Obálka knihy

      Nepřátelé českého národa, jazyka, kultury

      Chování amerických okupantů v západních Čechách v roce 1945 připo­míná v mnohém příjezd a chování nacistických okupantů v roce 1939. Stejně jako hitlerovci usilovalo i vedení americké armády o vytvoření oku­pačního režimu, jehož účelem bylo potlačit odpor pracujícího lidu a rozbít jeho boj za lepší budoucnost. Stejně jako nacisté, kteří se na náš lid dí­vali jako na »pronárod«, jako na něco méněcenného, plivali i američtí kolonisátoři na národní hrdost našeho lidu. Američtí okupanti se docela ne­pokrytě vysmívali celému boji našeho lidu za národní samostatnost, tupili řeč a revoluční tradice, drahé našemu lidu. Posmívali se našemu prý »titěrnému« státu a propagovali přímo zrušení samostatnosti Českosloven­ska a vytvoření jakéhosi »nadstátu«, lépe řečeno americké kolonie v Evro­pě pod správou nacistických šafářů. Prolhaná americká propaganda snažila se od počátku vylíčit americkému vojákovi naši zem jako zemi negramot­ných, »podřadných« lidí, div ne rozených otroků. Protože oficiální ame­rický tisk v té době nemohl proti »spojeneckému« Československu otevře­ně štvát, uveřejňoval americký bulvární tisk nechutné, pobuřující pomlu­vy naší země v »přátelském« rouše - tak, že by podobné »charakteristiky« národa byly hrubou urážkou i pro Křováky a Hotentoty v černé Afri­ce. Tak na příklad buržoasní týdeník »New Yorker« z 3. dubna 1945 po­dává takovouto charakteristiku Československa:
      »Češi jsou dobří hráči v šachy a prostě šílí po tělocviku. Mnozí jsou krejčími či služkami (!!!). Nejsou typickými Slovany, jelikož si zakládají na soukromí a na ponurém oděvu... Slováci mají rádi výšivky, výstřední šaty a ručně malované ornamenty na staveních a nábytku. Češi i Slováci... mluví českým jazykem... Češi nám dali užitečná slova jako »pistol«, »howitzer« (houfnice), »polka« a »robot« ... atd. atd.« A závěrem tohoto cynického článku se píše: »To je všechno, co víme o Československu, kromě toho, že se tam podávají vařené brambory jako zákusek, a že největší české město po Praze je Chicago.«
      Mnoha podobnými negramotnými »informacemi« snažili se američtí gang­steři pera vylíčit okupačním vojákům národ Husa, Žižky, Komenského, Havlíčka, Nerudy, Němcové, Smetany, Jiráska, Fučíka, Gottwalda jako přihlouplý národ »krejčích a služek«, národ rozených zaostalých koloniál­ních otroků. Americký voják měl být takovýmito »charakteristikami« pří­mo zpracováván pro úlohu neomezeného pána nad evropskými a zvlášť slovanskými národy, měla v něm být pěstěna představa, že on je »nadčlověkem«. Američtí imperialisté dávali tu přímý pokyn k tomu, aby se oku­panti chovali k Čechům jako páni k podřízeným, aby jednali s českými že­nami tak, jak jsou zvyklí jednat se služkami. Hanebné chování americ­kých okupantů k českému obyvatelstvu bylo přímým důsledkem těchto snah amerického velení, bylo úmyslně řízeno a vyvoláváno americkými imperialisty.

Vyhláška amerických okupantů z r. 1945

      Hned po příjezdu zaváděli američtí okupanti v západních Čechách jako úřední řeč angličtinu - podobnými methodami jako hitlerovci zaváděli němčinu. České úřady a orgány musely všechny dokumenty psát anglic­ky. Vyhlášky, rozkazy a šikany amerických okupantů proti českému oby­vatelstvu byly psány anglicky, pak případně německy a nakonec teprve česky. Tak na příklad v Železné Rudě vyvěsila okupační armáda »Military Government« (vojenská vláda) v květnu 1945 vyhlášky, psané anglicko-německo-»česky«, při čemž »český« text zněl doslova a do písmene:
      »Vihlaska pro cestucich civilisten. Je prisne zakazané prestupit hranice cesko­slovenska do nemeckej rise (!) dokial nebude veřejné vihlaseno kazdi musi spatki tam odkud prisel. Tam na starteon misto se ma pravo na vojenskej vladu hlásit a prosit si o cesuince povolani kam chce ist. Roskas vojenskej vladi!«
      Což je možno nevzpomenout na jinou okupační vyhlášku, která se obje­vila v českých městech 15. března 1939 a která zněla:
      »Rozkas pro obyvatele!
      Na rozkas Votze a neivršiho Presidenta německé armády převzal sem v zemi české s nešnim dnem celou moc. Hlavní quartir Vrchní Komandan Armádní odíl 3. Blaskowitz General Pjechoty.«
      Fakta sama stavějí otázku: čím se liší »Roskas vojenskej vladi« od »Rozkasu Votze« a »Generála Pjechoty«? Což není zřejmé, že se v pod­statě neliší ničím? Že jde o totéž urážlivé pohrdání okupanta - ať hitle­rovského či amerického - vůči našemu lidu a že jde o týž ponižující systém kolonisátora, který přichází jako nepřítel do naší země?
      Dwight D. Eisenhower Potupné »roskasy« amerických okupantů stejně jako »rozkasy« oku­pantů hitlerovských nebyly přitom nikterak tištěny a vyvěšovány »nedopatřením«. O tom jasně svědčí skutečnost, že podobné »roskasy« nechá­val vyvěšovat sám vrchní americký kolonisátor v Evropě Eisenhower, který již v »Provolani cis. l.«, hemžícím se podobným urážlivým komo­lením českého jazyka, dosazoval okupační režim a neomezenou vládu své důstojnické soldatesky v naší zemi a vyhrožoval českému obyvatelstvu, které by chtělo provést nějaké revoluční změny, odstranit nacisty a kola­boranty a provádět pokyny Košického vládního programu:
      »Kazdy... musí pokracovati ve vykonavaní svých nynejsich povinosti a upo­slechnouti narizeni vydana mymi polnimi veliteli... Armadni general Dwight D. Eisenhower, Vrchni Velitel Spojeneckych Expe­dicnich Sil.«
      Okupantské vyhlášky odhalily pravou tvář nepřátel našeho lidu, uká­zaly v pravém světle, že chovají stejně opovržlivé pohrdání a nenávist k našemu jazyku a celému národu jako hitlerovští okupanti, jako žáci markýze Gera.

K. Bartošek a K. Pichlík
HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ v západních Čechách v roce 1945
šéfredaktorka nakladatelství a odpovědná redaktorka Jarmila Prokopová.
Techn. redaktor Valtr Gecl. Korektor Lad. Huml.
Saz. 24. IX. 1951, tisk 27. IX. 1951, vyšlo v říjnu 1951. Náklad 50.750.
Tisk Svoboda, n. p., záv. l, Praha. Cena brož. 3,50 Kčs.