K. Bartošek, K. Pichlík: HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH V ROCE 1945 (2/8)

Přidáno ve středu 3. 3. 2010


Obálka knihy

      SNAHA AMERICKÝCH OKUPANTŮ O NASTOLENÍ TERORISTICKÉ OKUPAČNÍ MOCI

      Velení amerických okupantů chtělo hned po příjezdu vytvořit na našem území tuhý teroristický okupační režim, snažilo se seč mohlo uchovat obsazené území ve svém područí.
      Plamen revoluce, který se rozhořel po osvobození Sovětskou armádou roku 1945 po celé naší vlasti a zalil svým světlem i západní Čechy, ještě zvětšil nenávist amerických okupantů k našemu lidu, protože dělal konec panství naší velkoburžoasie, která si s americkými kapitalisty tak dojemně rozuměla, protože dával českému lidu možnost za.řídit se podle svého. Američtí okupanti se snažili zachránit co se ze starého kapitalistického Československa zachránit dalo. A v tom našli samozřejmě v naší buržoasii věrného pomocníka.
      Největší překážkou vytvoření okupačního režimu v západních Čechách bylo revoluční hnutí našeho lidu. Proto také hlavní ostří americké »péče« bylo zaměřeno proti lidovým revolučním orgánům - národním výborům a nejvěrnějšímu představiteli lidu - Komunistické straně Československa. Hned po příjezdu do Plzně, 6. května 1945, si americké velitelství po­čínalo jako diktující okupant. Američané v prvních hodinách okupace vůbec neuznali pravomoc plzeňského národního výboru, rozpustili a ro­zehnali jej; teprve po důrazných protestech s ním začali jednat. Ale jak jednat! Opravdu jako v kolonii. Americké velitelství vydalo pro NV ta­kovéto rozkazy, které musely být projednány hned na první schůzi:
     

      »1. Struktura správy města: americký velitel, starosta, policejní president a ještě jedna osoba, kterou si vybere sám americký velitel ke spolupráci.
      2. Všechny banky zavřít. Předsedové bank nechť přijdou v 5 hodin k americké­mu veliteli.
      3. Vyklidit ulice. Každý, kdo se smí pohybovat venku, musí mít potvrzení od policejního velitele. Jinak smí obyvatelstvo na ulici v určené dvě hodiny denně.
      4. Zastavit noviny. Odpovědní redaktoři přijdou v 5 hodin k americkému veliteli.
      5. Odevzdat vysílací aparát, všechny zbraně, fotoaparáty na policejních revírech. Zbraně odevzdají i čs. důstojníci a policie. (Budou jim později vráceny.)
      6. Poštovní úřad, telefon, telegraf a plzeňský vysilač zatím uzavřít.
      Dále: veškerá povolení musí být psána anglicky a česky(!). Cestování je povoleno jen 6 km od města. Dát americkému velitelství listinu vináren a prodejen lihovin (!). Nic se nesmí stát německým důstojníkům (!). Zajištěné osoby předat Američanům k výslechu.«

      Americká svoboda Tak si počínali američtí »osvoboditelé« v Plzni! Jejich »demokracie« se projevila v tom, že tvrdě diktovali své okupační podmínky. Pravá tvář jejich vykřičené »svobody« se ukázala v pravém světle. Osvědčení »demokraté« ukázali okamžitě, jak to myslí se svou »svobodou« tisku. Hned při svém příjezdu nařídili američtí »demokraté« zastavení novin. Tím byla postižena hlavně »Pravda«, orgán KSČ v Plzeňském kraji, jejíž první číslo vyšlo již 5. května. Další vycházení americké velitelství, pokračujíc v tradicích hitlerovců, zakázalo, a až za deset dní na důrazné protesty dělníků dalo povolení k jejímu tištění. Milovníci americké »svobody« tisku si však neodpustili ani potom jednu »pozornost«: do redakce »Pravdy« chodil jako za okupace policejní úředník, který dělal pro Američany censora. Do redakce chodili i američtí censoři - důstojníci a poddůstojníci, aby snad »Pravda« neřekla lidem pravdu o nových okupantech. Podobně se ame­ričtí »osvoboditelé« chovali k celostátnímu tisku KSČ, který vycházel v Praze a do plzeňského kraje se dovážel. Ve schůzi ONV dne 28. května si členové stěžovali na americké okupační úřady, že dovolují do Plzně dopravovat jedině národně socialistický tisk. »Rudé právo« bylo na hranicích amerického okupačního pásma v Holoubkově vždycky Američany zabaveno.
      Stejným způsobem se Američané chovali i k plzeňské vysílačce, jejíž vysílání bylo zastaveno hned po jejich příjezdu. Američané povolili znovuzahájení vysílání až 9. května, s tou ponižující podmínkou, že jeden ame­rický voják, který uměl česky, bude sám vše přednášet do rozhlasu, aby snad někdo neřekl lidem pravdu.
      A nejinak se representanti západní »svobody« chovali v ostatních oblastech okupovaného území.
      Na mnoha místech rozehnali a zakázali američtí okupanti rodící se ná­rodní výbory. A kde nemohli národní výbor rozpustit - tam alespoň na­šemu lidu »pomáhali«, jako na příklad v Sušici, kde platil jako v ostat­ních okresech zákaz cestování po okolí. Americká Military Police neza­pomněla k rozkazu připojit: »Platí i pro styk ONV a místních NV.« V kaž­dém nařízení se projevila nenávist americké okupační moci k našemu lidu. Američtí »ochránci západní svobody« nastolovali neomezenou moc své okupační »vojenské vlády« (t. zv. »amgoty« - Military Government) a místo národních výborů raději znovuvzkřísili smutně proslulý potlačovatelský státní aparát kapitalistické republiky - v okresech representovaný okresními hejtmany. Tak na př. 9. května vyšla ve Strakonicích pod č. j. 6684 anglicko-česká vyhláška, podepsaná kapitánem W. A. Enderem, která nařizovala:
      »Okresní hejtmani okresů Strakonice a Písek jsou autoritami veřejné správy, uznanými americkým vojskem pro tuto dobu, a všechna oficiální nařízení amerického vojska byla a budou prováděna jejich prostřednictvím do té doby, až nová(!) československá vláda bude organisována a uznána vládou americkou.«(!)
      Podobné vyhlášky se objevily i v jiných městech. (Český překlad anglického textu na vyhlášce ovšem není přesný. Správně zní »až bude nová česká vláda organisována a uznána vládou americkou.«) Americké velení prozradilo tímto nařízením své pravé úmysly. Je známo, že 4. dubna, tedy plný měsíc před vydáním této vyhlášky, byla v Košicích vytvořena vláda Národní fronty, legální československá vláda, která musela být uznána jak Anglií, tak USA. Avšak američtí okupanti, plníce příkazy svých zaoceánských pánů, mluvili již za měsíc o »nové« čs. vládě, která měla být dokonce »organisována a uznána« americkými imperia­listy. Je jasné, že dosazování okresních hejtmanů nebylo »přehmatem«, ale že bylo prováděno cílevědomě s úmyslem znemožnit provedení Košického programu, rozbít moc národních výborů a nakonec dosáhnout změny čs. vlády (tak jako to bylo v některých západních zemích) a organisování nějaké loutkové buržoasní české vlády pod americkým koloniálním panstvím. Je jasné, že americkým okupantům tu šlo o organisaci kontrarevolučního mocenského zvratu za pomoci buržoasních čini­telů ve vládě.

K. Bartošek a K. Pichlík
HANEBNÁ ROLE AMERICKÝCH OKUPANTŮ v západních Čechách v roce 1945
šéfredaktorka nakladatelství a odpovědná redaktorka Jarmila Prokopová.
Techn. redaktor Valtr Gecl. Korektor Lad. Huml.
Saz. 24. IX. 1951, tisk 27. IX. 1951, vyšlo v říjnu 1951. Náklad 50.750.
Tisk Svoboda, n. p., záv. l, Praha. Cena brož. 3,50 Kčs.