Klement Gottwald: K SEDMDESÁTÝM NAROZENINÁM JOSEFA VISSARIONOVIČE STALINA

Přidáno v pátek 25. 12. 2009


Klement Gottwald a J. V. Stalin

      21. prosince 2009 jsme si připomněli 130. výročí narození významného představitele světového komunistického hnutí soudruha Josefa Vissarionoviče Stalina. (Pozn. red.)

      Blahopřání z 21. prosince 1949
      Předsedovi Rady ministrů SSSR Josefu Vissarionoviči Stalinovi, Moskva, Kreml.

      Drahý soudruhu Staline,
      u příležitosti Vašeho sedmdesátého životního jubilea přijměte, prosím, mé nejsrdečnější blahopřání, vřelé pozdravy a přání pevného zdraví, životní síly, dlouhých let života a další plodné práce pro blaho Sovětského svazu i všeho pracujícího lidstva. Jsou to nejen má osobní přání. Jsou to přání všeho lidu Československé lidově demokratické republiky, jenž vidí ve Vás svého nejlepšího přítele, svého osvoboditele a nejspolehlivějšího ochránce své národní svobody, státní nezávislosti i světového míru.

      Naše národy, drahý Josefe Vissarionoviči, nikdy Vám nezapomenou, že jste první vyzvedl otázku jejich státnosti, že jen díky Velké říjnové socialistické revoluci, v níž jste stál po boku nezapomenutelného soudruha Lenina, došlo k národnímu osvobození českého a slovenského národa. Náš lid bude si vždy připomínat Vaši bedlivou pozornost a Vaše vzácné a nenahraditelné rady v boji naší dělnické třídy a pracujícího lidu, vedeného naší komunistickou stranou, proti svým vykořisťovatelům za skutečnou svobodu a za opravdovou demokracii. Naše národy Vám vždy zachovají vděčnost za to, že jste Vy a sovětský lid stáli jediní po jejich boku v době Mnichova, kdy je zrazovali a zaprodávali západní spojenci a vlastní buržoasie. A žádnými slovy díků nelze dostatečně vyjádřit vděčnost našich národů za pomoc, kterou jste v době druhé světové války poskytoval našemu osvobození a v níž jste neustal, dokud Vámi vedená slavná Sovětská armáda nedokončila své osvobozovací poslání, které jste jí Vy vytyčil, dokud nebyly osvobozeny i naše národy a obnovena nezávislost jejich státu, tentokrát již navždy.
      A nyní, kdy náš lid je pánem ve své zemi, kdy v podmínkách lidové demokracie na základě nesmrtelného učení marxismu-leninismu podle Vašich geniálních zásad a podle příkladu sovětského lidu buduje socialismus, uvědomujeme si, že všechno naše snažení by bylo marné bez velikého mírového úsilí SSSR, bez péče, pomoci a rad Vašich, sovětské vlády a slavné bolševické strany. Opírajíce se o Vaše přátelství, podporu a otcovskou péči, naše národy jsou pevně přesvědčeny o vítězství ve1ikého díla vybudování socialismu ve své vlasti. Žádné nástrahy a hrozby imperialistů je nezastraší a nesvedou s nastoupené cesty, poněvadž jsou si vědomy, že na stráži jejich svobody a svrchovanosti, na stráži světového míru stojí nepřemožitelný Sovětský svaz.
      Vřelé pozdravy a přání všeho nejlepšího, které Vám k Vašim sedmdesátinám posílá náš lid, přijměte jako slavnostní výraz vděčnosti a lásky k Vaší osobě a jako neporušitelný závazek věrnosti a projev bratrských citů k národům Sovětského svazu. Po jejich boku stojí národy Československa pevně v zápase o světový mír, po jejich boku jsou odhod lány jít na věčné časy a stále vpřed k velké budoucnosti - k socialismu a komunismu.

Klement Gottwald