Mimořádné zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989 (1/3)

Přidáno ve čtvrtek 3. 12. 2009


1. část: „Zdravá nespokojenost s pomalým růstem a nedůsledností přestavby"

Členové předsednictva ÚV KSČ v r. 1988 (z dobové Mladé fronty)

      Exponenti pravice zde žijí dál a s nimi přežívají i různé protikomunistické tendence. Musíme bedlivě sledovat a analyzovat všechny formy jejich působení a jejich taktiky; rozhodně zasahovat všude tam, kde se pokusí o akci, a uplatňovat sankce, kde poruší naše zákony. V současné době pravici velmi záleží na tom, aby vyvolávala napětí v komunistické straně, nedůvěru, nervozitu, aby oslabovala jednotu našich řad. Její záměry a snahy jsou v tomto směru zcela totožné se snahami a působením zahraniční antikomunistické propagandy. Chtěla by za každou cenu zachovat své síly a vyčkává na nové příležitosti. Těch se jí však už nikdy nedostane. Dovršíme porážku pravice také v ideové oblasti. Pravicové nebezpečí zůstává i nadále hlavním a boj proti němu je hlavní frontou našeho politického boje.

(Gustáv Husák na zasedání ÚV KSČ 10. 12. 1970)

      Po téměř 19 letech od tohoto projevu se 24. listopadu 1989 v areálu Vysoké školy politické ve Vokovicích konalo mimořádné zasedání ústředního výboru KSČ. Četba protokolu z tohoto jednání je pro nás mladé komunisty, kteří jsme tehdy byli malými dětmi, smutnou připomínkou tehdejšího stavu a postavení Komunistické strany Československa, která měla být dle čl. 4 Ústavy Československé socialistické republiky „vedoucí silou ve společnosti i ve státě" a „předvojem dělnické třídy, dobrovolným bojovým svazkem nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence". Na druhou stranu, ti z nás, kteří znají současnou situaci v KSČM, si asi řeknou spolu se mnou, na jak vysoké úrovni byli oproti tomu členové ÚV KSČ a jejich jednání před 20 lety...

Leopold Vejr

      (Jednání zahájeno v 10.00 hodin)

      Z úvodního projevu soudruha MILOŠE JAKEŠE:
      Miloš Jakeš v r. 1988 ...Otevřeně je třeba říci, že naše země se nachází na osudové křižovatce. Z toho vyplývá význam dnešního zasedání. ... Před dvěma roky jsme na 7. zasedání ústředního výboru rozhodli, že provedeme přestavbu jako revoluční pohyb k vyšší kvalitě socialismu. Soustředili jsme se v prvé řadě na ekonomickou reformu a demokratizaci života společnosti. ... Ve volbě tempa zásadních změn nedošlo (!- podtrženo mnou, LVE) k narušování hospodářské a společenské stability. Příliš jsme také spoléhali na politickou pevnost a konsolidovanost naší společnosti a zároveň připustili zpomalení tempa přestavby, přestože to byly vážné varovné momenty, a že se zvedala kritika na přešlapování v realizaci přijatých opatření. Veřejnost oprávněně nabyla dojmu, že naši přestavbu provázelo a provází mnoho slov bez potřebných činů.
      ...Ukazuje se také, že jsme podcenili působení našeho protivníka, vnitřních i vnějších protisocialistických sil. Nedocenili jsme zcela procesy v Polské lidové republice, Maďarské lidové republice a jejich působení a vliv na naši společnost.
      Situace, před níž dnes stojíme, je vážná. Jsme však přesvědčeni, že není bezvýchodná, je řešitelná, ale za podmínky, že strana přejde do protiofenzívy, prokáže schopnost získat seriózním a citlivým přístupem většinu pracujících, včetně mládeže. Bude to složitý proces, není však důvod rezignovat a ztrácet sebevědomí.
      ...Je známo, že bořit je snazší než budovat, způsobit škody lze snadněji než je napravovat. ... Nepovažujeme naprostou většinu účastníků demonstrací za nějaké protisocialistické elementy, zejména se to týká mládeže...
      Po řadě předchozích neúspěšných pokusů byl vybrán opozicí pro zahájení konfrontace právě 17. listopad. ... Již od samého začátku se akce bez vědomí většiny účastníků vyvíjela jako promyšlená a předem připravená protisocialistická provokace, což nedokázali ovlivnit ani oficiální organizátoři (akce byla oficiálně povolena). ... Oficiální program byl přerušen pískotem a skandováním nepřátelských hesel typu zrušte monopol komunistické strany, pověste všechny komunisty, zrušte armádu, státní bezpečnost, Lidové milice atp.
      ...Kolem 20. hodiny se v prostoru Národní třídy soustředily více než tři tisíce osob, z nichž asi jeden tisíc neuposlechl výzev k rozchodu a opuštění rozchodu, blokoval dopravu apod. (Jeden tisíc! Tolik lidí je tam dnes, když čtvrt hodiny nejede tramvaj! - pozn. LVE) Demonstrativně se posadili na vozovku a pokračovali v provolávání nepřátelských hesel. Ty výzvy k nim byly činěny nejméně patnáctkrát, téměř hodinu měli účastníci demonstrace možnost vyklidit prostor.
      Po marných výzvách pořádkové jednotky přikročily k vytlačování davu. ... Předem připravená kampaň, postavená na emocionálně působivém základě údajného úmrtí studenta Martina Šmída, na následky zranění způsobeného příslušníky SNB, jak se uvádělo, vedla k vyvolání velkých nepokojů mezi studenty a částí kulturní fronty a ke vnášení chaosu do vědomí široké veřejnosti útočící na podstatu našeho socialistického zřízení.
      ...Do role mluvčího veřejnosti se postavila tzv. nová organizace, sjednocující Občanské fórum. ... Fórum řídil a rozhodující slovo v něm měl Václav Havel spolu s některými bývalými mluvčími Charty 77. Kromě těchto a několika zástupců umělecké fronty jsou členy Občanského fóra i lidé, kteří sami sebe charakterizují jako síly, které po dlouhou dobu rozrušovaly režim. Pro své záměry získali část pracovníků československých sdělovacích prostředků, kteří jednostranně informují o situaci, se zjevnou snahou udržet napětí ve společnosti, stupňovat nedůvěru vůči straně, vládě a bezpečnostním orgánům a vtahovat další síly do protestních demonstrací.
      ...Je tedy nezbytné, aby vláda přijala potřebná opatření a zabránila dalšímu zneužívání státních sdělovacích prostředků k provedení tohoto převratu. (Potlesk.)
      ...Chceme, aby vládl v této zemi rozum, kázeň, činorodá práce, poctivost a čest. A ne brutální nátlak a manipulace. Jsme si vědomi vážnosti současné vnitropolitické situace, která vyústila do otevřeného boje o politickou moc ve státě, o další náš socialistický vývoj.
      ...Neprodleně po našem zasedání musí stranické orgány a organizace aktivizovat všechny komunisty, získat poctivě smýšlející pracující a další občany na obranu socialismu, na podporu přestavby a demokratizace naší společnosti, která je určující podmínkou dalšího rozvoje socialismu v naší zemi. ...Očekáváme, že další impulsy přinese setkání soudruha Gorbačova s americkým prezidentem Bushem. ...
      Přestavba mechanismu socialistické integrace spojí výhodnosti plánovitosti s aktivním fungováním zbožně peněžních vztahů, s trhem a přispěje k intenzifikaci a efektivnosti národního hospodářství. ... Na tomto základě sílí myšlenka společného evropského domu, k jeho ž výstavbě jako středoevropský stát chceme aktivně přispívat. Za nesprávné, a dokonce nebezpečné pak považujeme myšlenku evropského domu se zasahováním do vnitřních záležitostí a destabilizací socialismu či se změnou společenského zřízení u nás. Zvlášť nebezpečné jsou některé tendence žádající sjednocení obou částí - tedy Německé demokratické republiky a Německé spolkové republiky - což by vedlo k vytvoření nového ohrožení naší země.
      ...Chtěl bych přednést návrhy, ke kterým jsme dospěli. Doporučujeme na vlastní žádost uvolnit z funkce člena předsednictva ústředního výboru strany soudruha Gustáva Husáka a soudruha Aloise Indru se sdělením, že se to netýká jejich státních funkcí. ... Na vlastní žádost z funkce člena předsednictva a tajemníka - člena sekretariátu ÚV KSČ uvolnit soudruha Karla Hoffmanna. ...
      ...Setkal jsem se s řadou komunistů, s řadou lidí v tyto dny. Se slzami v očích hovořili o tom, jaká je situace v naší straně a v naší zemi. Jak mnozí komunisté, kterým dodnes věřili, do včera věřili, i ve vedoucích funkcích na pracovištích se začali obracet, jak se ukázalo, že chtějí něco jiného, než je vyhlášená politika strany. ... Musíme pracovat s nejvyšší mírou zodpovědnosti. Dosáhnout uklidnění atmosféry naší společnosti. Vytvořit podmínky pro další rozvoj socialismu. Je to možné? Je to možné za jediného předpokladu, když upevníme jednotu celé strany, zvýšíme její akceschopnost a upevníme její spojení s lidem. Tedy krátce řečeno, když budeme dál dělat čestnou a poctivou politiku a postupovat v duchu osvědčené zásady „Čelem k masám". (V protokolu není uvedeno za projevem v závorce slovo „potlesk", tedy asi nebyl - pozn. LVE)

      Z následujících diskusních vystoupení vybírám pouze některá, jejichž teze považuji za významné zdůraznit. Opomíjím vystoupení soudruha JAROSLAVA ONDRÁČKA, které jsme na stránkách SMKČ přinesli samostatně.

      Soudruh LADISLAV ADAMEC:
      Ladislav Adamec ...Základní proud (kontrarevoluce, pozn. LVE) představuje zdravá nespokojenost s pomalým růstem a nedůsledností přestavby. Nejaktivnější roli v něm hraje mladá generace, která v těchto dnech skládá velikou politickou zkoušku. ... Uplatnění mimořádného opatření by asi dočasně mohlo do ulic přinést klid. Zkušenosti z administrativních zásahů ukazují i nemalá rizika. Po určité době může dojít k dalšímu vyhrocení situace a ke vzniku dalších krizí s ještě nepředvídatelnějšími důsledky. Ze všech těchto důvodů dávám jednoznačně přednost politickému řešení a přitom musíme počítat i s přijetím určitých přijatelných ústupků. ...
      Podívat se pravdě do očí znamená vzít na vědomí to, že za ztrátu politické důvěry v důsledku chyb v řízení se musí platit. A u nás jich bylo za poslední dvacetiletí dost, a ne malých. ...
      Současně vás žádám o uvolnění z funkce člena předsednictva a o schválení návrhu na odchod z funkce předsedy federální vlády. ... Mnohokrát jsem doporučoval odstranění kádrových a obsahových překážek, které mně a podle mého přesvědčení i většině komunistů brání důsledně uskutečňovat politiku přestavby a demokratizace. ...

      Soudruh ANTONÍN MLADÝ:
      ...Vývoj událostí od 17. listopadu vyžadoval okamžitou politickou akci z centra. Ve složitém vývoji zklamali a selhali jak členové předsednictva, tak i tajemníci ÚV KSČ. ... Strana si nemůže vynucovat autoritu mocenskými prostředky. Strana musí pracovat tak, aby si důvěru znovu získala a tím postupně přirozenou cestou rostla i její autorita. Vzhledem k tomu, že jste se nezapojili do věcného dialogu na závodech a za vašimi sliby nenásledovaly činy a politické řešení, u většiny komunistů jste ztratili důvěru. ...

      Soudruh MICHAL ŠPAK:
      ...Každý sa stahol, každý čaká, každý vyčkáva, kto za neho čo kedy urobí. Súdruhovia, vývoj je taký prudký, že nám nebude daná možnosť reparát opakovať. ...

      Soudruh JIŘÍ PURŠ:
      ...Pro vyřešení situace by bylo nejschůdnější, aby celé předsednictvo, sekretariát a tajemníci ÚV odstoupili ze svých funkcí. ...

Pokračování v další kapitole.
Vypsáno ze stenografického záznamu vydaného v publikaci „Poslední hurá" nakladatelstvím CESTY v Praze 1992 v edici „Propadliště dějin" (s. 4 - 145)