Ludo Martens: Sovětský svaz a sametová kontrarevoluce (3/8)

Přidáno v neděli 9. 8. 2009


Ludo Martens

      …Těsně po smrti soudruha Stalina ústřední výbor Strany maďarských pracujících na svém zasedání 27. a 28. června 1953 kritizuje „levičácké chyby" Rákosino, Geröho a Farkasova vedení a jmenuje dlouholetého pravicového oportunistu Imre Nagye premiérem. … Ale v listopadu 1955 se Rákosimu podaří vyloučit revizionistu Nagye ze strany.
      Ihned po XX. sjezdu KSSS znásobí maďarští oportunisté kritiku Rákosino „stalinismu". 1. července 1956 Imre Nagy prohlašuje, že je připraven „úporně bojovat proti stalinistickému pokřivení marxismu v ideologické, poltiické a metodologické oblasti" a zapřísahá se věrností „Leninovým myšlenkám a principům". … Najednou se stává hlavní hvězdou Svobodné Evropy a BBC.
      …Strana pracujících klesá pod tíhou kampaně proti Stalinovi, kterou společně vedou Chruščov, Svobodná Evropa, skupina Imre Nagye a stará maďarská pravice, a rozhoduje se uspořádat nový, slavnostní pohřeb „obětem stalinismu". 6. října 1956 se tato „repríza" pohřbu stává antikomunistickou slavností 300.000 osob, dílem z nostalgie, dílem z naivity, prohlašuje Imre Nagye za svůj idol.
      Kontrarevolucionář Imre Nagy V následujících týdnech se značná část studentů a intelektuálů účastní nacionalistických demonstrací proti přítomnosti sovětských vojsk, za vystoupení Maďarska z Varšavské smlouvy a pro opětné získání území, ztracených po „porážce" r. 1944.
      …Od 23. října vybuchují všude demonstrace proti socialistické vládě. Podle jednoho z hlavních pracovníků Svobodné Evropy Roberta T. Holta do rádia denně přicházejí z hlavního stanu v New Yorku detailní instrukce týkající se taktiky. … 25. října plukovník Pál Maléter, který byl pověřen potlačit povstalce, přechází na stranu kontrarevoluce. Vojenský poradce Svobodné Evropy Julian Borsányi, bývalý podplukovník Horthyho armády, dává instrukce, jak povstání vést pod záminkou „diskuse o způsobu vedení povstaleckých operací". Komise Rádia Svobodná Evropa financuje Vojenské centrum ve Vídni, které koordinuje zahraniční vojenskou pomoc. V čele centra stojí generál András Zako, šéf hlavní maďarské fašistické organizace. Ozbrojené boje v Budapešti vedou osoby s dlouholetými zkušenostmi z vláky a z partyzánské války: důstojníci Horthyho armády, členové fašistických milicí Šípových křížů a někteří přeběhlíci z maďarské armády. … V této první fázi kontrarevoluce organizuje strana v podnicích dělnické gardy a přiděluje jim jisté množství zbraní. Maďarská armáda zůstává ve velké většině oddaná vládě a vede účinné operace s podporou sovětských jednotek. 28. října jsou antikomunističtí povstalci prakticky poraženi.
      Mátyás Rákosi …Když se 23. a 24. října schází ústřední výbor, zmítá jím panika. … Směr, který představují Matyáš Rákosi a Erno Gerö, všude považovaný za „stalinistický", je už velice izolovaný. Většinu získala skupina Jánose Kádára a Ference Münnicha, která vyzývá k jednotě všech komunistů, včetně Naftových lidí. Imre Nagyovi je obnoveno členství ve straně a je mu nabídnuta funkce premiéra! … Revizionista Nagy ve skutečnosti přebírá to hlavní z plánu nadiktovaného Svobodnou Evropou.
      29. a 30. října se Rudá armáda stahuje z Budapešti. … V předsednictvu Strany maďarských pracujících Nagy právě získal většinu pro… rozpuštění strany a vytvoření strany nové! Na podnět antikomunistických emigrantů už byly vytvořeny zárodky bývalých buržoazních stran. … Program Strany nezávislosti poznamenává: „4. Nedotknutelnost soukromého vlastnictví. (…) 6. Uplatňování čisté, věcné a buržoazní demokracie".
      …31. října oznamuje Nagy svůj záměr vystoupit z Varšavské smlouvy a nazítří vyhlašuje neutralitu Maďarska… Byro Socialistické internacionály, které zasedá ve Vídni a prezident Eisenhower v New Yorku okamžitě slibují „hospodářskou pomoc" pro zlepšení ekonomické situace Maďarska…
      Mezitím generálové Béla Király a Maléter přidělili povstalcům tisícovky zbraní. Király a dva další bývalí horthyovští důstojníci zakládají 1. listopadu Rehabilitační výbor, aby mohli vytvořit sbor důstojníků bývalého fašistického režimu: hlásí se jich pět set… A 1.prosince Nagy jmenuje Pála Malétera, generála, který přeběhl k povstalcům, ministrem obrany!
      …Pravice zahajuje hon na komunisty: kontrarevolucionáři jich zatýkají tři tisíce. … Devátý světový trockistický kongres vzdal hold maďarským vzbouřencům těmito slovy: „Maďarská revoluce z října a listopadu 1956 došla nejdál na cestě politické, protibyrokratické, plně rozvinuté revoluce".
János Kádár       …János Kádár a Ferenc Münnich, dva členové Nagyovy vlády, se 1. listopadu rozhodují k rozchodu s premiérem. … Vyhlašují vytvoření maďarské revoluční dělnicko-rolnické vlády, která povolává Sovětskou armádu k obnovení pořádku. 4. listopadu útočí Rudá armáda na dvě hlavní povstalecké základny v Budapešti, v nichž se nachází kolem deseti tisíc ozbrojených mužů. Prudké boje travjí dva dny. 9. listopadu přebíhají hlavní vůdcové kontrarevoluce na Západ. Od 23. října do 9. listopadu bylo tři tisíce mrtvých.
      Kádár se postavil proti otevřené kontrarevoluci a krajnímu revizionismu Imre Nagye. A přesto i Kádár přispěl ke znovuuvedení Nagye do vlády, jejímž byl ostatně sám členem. Navíc ostře napadl revoluční linii Rákosino. Jeho prohlášení jménem Revoluční vlády z 4. listopadu 1956 začíná těmito větami: „23. října vzniklo hnutí lidu. Cílem tohoto hnutí byla likvidace zločinného režimu Rákosino a jeho kompliců, získání národní nezávislosti a obrana naší národní svrchovanosti. Vinou slabosti vlády Imre Nagye se kontrarevolučním živlům podařilo proniknout do tohoto hnutí." Do takzvaného historického usnesení z 5. prosince 1956 dal Kádár vložit toto: „Od konce r. 1948 se Rákosino a Geröho klika uchylovala od základních principů marxismu-leninismu."
      …Rákosi byl skutečný bolševik, v roce 1920 bojoval po boku Bély Kuna, v letech 1927 - 1940 byl vězněn v horthyovských žalářích. Ale jeho strana byla po válce vytvořena ze směsice různorodých sil, výrazně ovlivněných sociální demokracií. Rákosimu se nepodařilo radikální ideologickou, politickou a organizační prací sjednotit kádry pod marxisticko-leninskou linií. Strana zůstala skladištěm různých pestrobarevných proudů.
      „Stalinista" Rákosi byl odstraněn z vedení strany na přímý zásah KSSS. Chruščov také naléhal na Rajkovu rehabilitaci, na Kádárovo propuštění (byl uvězněn r. 1950 za svou titovskou orientaci) a na opětné dosazení Nagye.
      J. V. Andropov V červnu 1956, v době, kdy probíhá zcela otevřená kontrarevoluce, dostává Suslov do rukou písemnou sebekritiku Imre Nagye, jemuž plně důvěřoval; tvrdí se zde, že situace v Maďarsku směřuje k normalizaci. Po prvních bojích v Budapešti říká sovětský velvyslanec Andropov: „Povstalce nemůžeme pokládat za kontrarevolucionáře, protože jsou mezi nimi i čestní lidé. Nová vláda (Nagyova) je dobrá a je nezbytné, aby se udržela kvůli stabilizaci situace. Nagy se snaží udržet si spojení s masami." To Sověti zprostředkovali 2. listopadu Kádárovi schůzku s jeho přáteli na Krymu a po dohodě s Titem prosadili Kádára za nového šéfa strany.
      Chruščova, Tita, Kádára a Nagye spojovala jejich společná revizionistická politika a boj proti „stalinismu". Teprve v okamžiku, kdy Nagy otevřeně přešel na stranu imperialismu a ohrozil tak samotné základy Chruščovovy moci, Chruščov zareagoval.
      …Pokud jde o oportunisty a agenty imperialismu, ti ze své porážky vyvodili prvořadý závěr: je třeba získat pozice uvnitř strany a působit v ní nenápadně s dlouhodobou perspektivou v duchu revizionismu a restaurace kapitalismu.

Připravil Leopold Vejr