Projev Kim Čong Ila na XXIV. sjezdu KSSS 2. dubna 1971

Přidáno v neděli 7. 6. 2009


Kim Čong Il

      (Kim Čong Il byl v době konání XXIV. sjezdu KSSS členem politického byra ústředního výboru Korejské strany práce, tajemníkem ústředního výboru Korejské strany práce a prvním náměstkem předsedy rady ministrů Korejské lidově demokratické republiky. V současnosti /2009/ je předsedou Národní komise obrany Korejské lidově demokratické republiky, Nejvyšším velitelem Korejské lidové armády a generálním tajemníkem Korejské strany práce.)

      Drazí soudruzi!
      Z pověření ústředního výboru Korejské strany práce mi dovolte poděkovat vám za pozvání delegace naší strany na XXIV. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu a tlumočit sjezdu a jeho prostřednictvím členům KSSS a všemu bratrskému sovětskému lidu upřímná blahopřání.
      Korejští komunisté a korejský lid vždy velmi pozorně sledovali a sledují i dnes boj sovětského lidu, který pod vedením Komunistické strany Sovětského svazu, vytvořené Leninem, první uskutečnil socialistickou revoluci.
      Za uplynulé období prošla Komunistická strana Sovětského svazu obtížnou cestou revolučního boje a rostla ve zkouškách tvrdého boje proti třídním nepřátelům všech druhů.
      Komunistická strana Sovětského svazu, která stojí v čele dělnické třídy a lidových mas Ruska, první na světě přetrhla řetěz kapitálu a vybudovala stát dělníků a rolníků, překonala uprostřed kapitalistického obklíčení nesčíslné obtíže a překážky a přeměnila svou zemi ve vyspělou socialistickou mocnost. Porážkou fašistického Německa a militaristického Japonska, které se pokoušely pokořit svět, uhájil sovětský lid svou vlast a velkou měrou přispěl k osvobození národů mnoha asijských a evropských zemí. Po válce rychle obnovil těžce narušenou ekonomiku a dosáhl velkých úspěchů v socialistické revoluci, v socialistickém budování.
      V průběhu tohoto těžkého boje sovětský lid ukázal, jak je třeba bojovat proti třídním nepřátelům, a že síly lidu, který vezme pevně vládu do svých rukou, jsou neporazitelné.
      Nyní bojuje sovětský lid na základě těchto skvělých úspěchů za upevnění hospodářské síly a obranyschopnosti země, za další zvýšení své životní úrovně. Zvláštní obdiv u národů celého světa vyvolávají zásluhy sovětského lidu ve výzkumu a dobývání vesmíru.
      Nynější sjezd bilancuje úspěchy Komunistické strany Sovětského svazu a sovětského lidu za období mezi dvěma sjezdy a projednává nové perspektivní úkoly. Cílem nové pětiletky, kterou sjezd projednává, je dále upevnit hospodářskou a obrannou moc Sovětského svazu a dále zlepšit materiální podmínky.
      Naše strana a náš lid z celého srdce přejí sovětské dělnické třídě a všemu sovětskému lidu velké úspěchy v boji za splnění nového pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství, který sjezd vytyčí.
      Soudruzi! Dnes všichni členové strany i pracující naší země, kteří přijali za své programové úkoly vytyčené historickým V. sjezdem naší strany, ještě výše zvedají pochodeň velkého revolučního rozmachu na všech frontách socialistické výstavby, aby dosáhli plného vítězství socialismu a co nejrychleji i sjednocení vlasti.
      Pod moudrým vedením ústředního výboru naší strany, v jehož čele stojí soudruhem Kim Ir Sen, urychleně pokračuje náš lid, opírající se o skvělé úspěchy v revoluci i v budování, ve výstavbě socialistického hospodářství a zároveň upevňuje proletářskou diktaturu a neustále zdůrazňuje význam ideologické revoluce. Energicky prosazuje revolucionizaci celé společnosti a její přetvoření podle vzoru dělnické třídy.
      Jihokorejský lid, denně se inspirující rostoucí a sílící mocí severní části republiky, neochvějně bojuje za těžkých podmínek, za krutých fašistických represálií proti americkým imperialistům a jejich přisluhovačům, za národní nezávislost a demokratická práva, za sjednocení vlasti. Určitě se splní národní tužby našeho lidu, který bojuje za odchod amerických imperialistických agresorů z jižní Koreje, za sjednocení vlasti na demokratických zásadách a pokojnou cestou.
      Drazí soudruzi! Dnes se američtí imperialisté nejen horečně pokoušejí rozpoutat novou agresivní válku v Koreji, ale ještě dále rozšiřují požár barbarské agresivní války v Indočíně. Ve všech částech světa vrhají drzou výzvu veliké věci míru a demokracie, národní nezávislosti a socialismu.
      Imperialističtí agresoři z USA se dopouštějí otevřeného násilí a podnikají pirátské agresivní akce proti národům zemí, které vedou revoluci. Zároveň aktivizují pod ušlechtilou vývěskou „míru" ideologickou a politickou diverzi proti ostatním zemím. Američtí imperialisté nadále ozbrojují své věrné spojence - japonské a západoněmecké militaristy - aktivně je zapojují do své agresivní politiky.
      Ozbrojení japonští militaristé se dnes s bezuzdnou zuřivostí pokoušejí pod záštitou amerického imperialismu uskutečnit svou dávnou bláhovou touhu po takzvané „sféře společného rozkvětu velké východní Asie", znovu otevřeně natahují svá agresivní chapadla po Koreji a ostatních asijských zemích. Proto vyvstává před asijskými národy a pokrokovými národy celého světa zcela neodkladný úkol - překazit agresi amerického imperialismu a zároveň bojovat proti obrození japonského militarismu. O reakčních vládnoucích kruzích Japonska si nelze dělat žádné iluze a skládat v ně naděje. Kim Ir Sen a Kim Čong Il
      Nynější situace vyžaduje, aby se komunistické a dělnické strany a všechny protiimperialistické revoluční síly celého světa těsně semkly a ještě více rozvinuly protiimperialistický a protiamerický boj a tak zastavily a zmařily politiku agrese a války, kterou provádějí imperialisté, vedení americkými imperialisty.
      Korejský lid rozhodně odsuzuje agresivní a válečné intriky amerických imperialistů v Indočíně, na Středním a Blízkém východě i v jiných částech světa. Aktivně podporuje a plně se solidarizuje se spravedlivým vlasteneckým bojem vietnamského, laoského a kambodžského lidu proti Američanům, s protiimperialistickým a protiamerickým bojem palestinského lidu a lidu ostatních arabských národů i národů všech zemí světa.
      Naše strana a lid budou i nadále vysoko třímat prapor marxismu-leninismu, proletářského internacionalismu, revoluční prapor protiimperialistického a protiamerického boje, budou se sjednocovat s národy socialistických zemí, s komunistickými a dělnickými stranami, s mezinárodní dělnickou třídou a se všemi mírumilovnými národy světa, budou neustále rozvíjet houževnatý boj proti imperialismu v čele s americkým imperialismem.
      Náš lid, který si vždycky vážil a váží přátelství a semknutosti s bratrským sovětským lidem, bude se i v budoucnu všemožně snažit, aby se dále rozvíjelo přátelství a spolupráce mezi lidem obou našich zemí. Jsme přesvědčeni, že tradiční přátelství a spolupráce mezi stranami a lidem obou našich zemí budou neustále sílit a rozvíjet se na základě marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu a přejeme sjezdu, aby úspěšně dokončil svou práci.
      Ať žije přátelství a semknutost mezi stranami a národy Koreje a Sovětského svazu!
      Ať žije nepřemožitelný prapor marxismu-leninismu!

XXIV. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, Praha, Svoboda 1971, s. 240 - 242.
Připravil Janko Rejský