Gustáv Husák: Projev na slavnostním shromáždění u příležitosti 50. výročí založení Rudého práva v pražské Lucerně 21. září 1970

Přidáno v neděli 10. 5. 2009


Gustáv Husák

      (…)
      Při výměně stranických legitimací jsme se museli rozejít s mnoha lidmi, kteří se v programových otázkách dostali se stranou do rozporu nebo sešli na scestí, museli jsme se rozejít s mnoha lidmi, kteří se v organizačních otázkách dostali se rozporu se zásadami, na kterých je naše strana vybudována, z nichž vycházejí naše stanovy. Nikomu to není milé ani příjemné, ale pro činnost strany i pro činnost a funkci socialistické společnosti jsou to opatření nevyhnutelná, protože strana rozbahněná, rozmělněná, prosáklá maloburžoazními myšlenkami a organizačními principy není prostě schopna vést dělnickou třídu a masy pracujícího lidu, jak o tom podal znovu velmi výrazné svědectví i československý příklad.
      I dnes, po všech zkušenostech, které jsme získali, říkáme: hlavním nebezpečím pro práci naší strany, pro růst a rozkvět socialistické společnosti je nevšímavost vůči revizionistickým a oportunistickým myšlenkám, když se nechrání čistota marxisticko-leninské ideologie a zásad, když se nechrání jednota strany. Proto poučeni nedávnými událostmi, za které jsme trpce zaplatili, budeme jednotu naší strany, její marxisticko-leninské učení, její organizační zásady chránit ku prospěchu naší společnosti a všeho našeho pracujícího lidu.
      (…) Naše nedávné zkušenosti ukázaly, že i když buržoazie a maloburžoazie jako třída byla zbavena svých mocenských pozic a výrobních prostředků, její ideologie, návyky, tradice působí ještě dlouho a čekají na ventil, na příležitost, kdy a jak se znovu organizačně projevit. Přehlížení této skutečnosti, její podceňování, předbíhání etap, vydávání přání za skutečnost se vymstilo i u nás v Československu a bylo jednou z příčin ne tak dávných tragických událostí. (…)
      Můžeme, chceme i musíme spolupracovat s celým světem, obchodovat, vyměňovat si hodnoty, usilovat o mírové soužití. Nemůžeme však zapomenout na to, že v oblasti ideologie soužití neexistuje, v oblasti ideologie se kompromisy nevyplácejí a vedou vždy jen k těžkým a tragickým situacím. (…)

Rudé právo 22. září 1970.
G. Husák: Vybrané projevy. Květen 1970 - prosinec 1971. Praha, Svoboda 1972, s. 101 - 116.
G. Husák: Výbor z projevů a statí 1969 - 1981, I. Praha, Svoboda 1982, s. 288 - 303.
Připravil a zvýraznění v textu provedl Leopold Vejr