Gustáv Husák: Z projevu k 100. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina ve Sjezdovém paláci Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze 17. dubna 1970

Přidáno v úterý 28. 4. 2009


Gustáv Husák

      (V. I. Lenin se narodil 22. dubna dubna 1870 - 10. dubna starého stylu ruského kalendáře. 22. dubna 2009 uplynulo od narození tohoto geniálního politika, vůdce světového proletariátu, tvůrce leninismu a prvního socialistického státu světa - SSSR - 139 let.)

      (…)
      Lenin vždy stavěl otázku: Pro koho demokracii, pro koho svobodu? Jeho odpověď byla vždy jasná! Svobodu a demokracii pro pracující, žádnou svobodu a demokracii pro vykořisťovatele, pro rozvratníky socialismu, pro nepřátele lidu. Tato slova mnozí mesiáši demokracie v nedávných letech u nás dávno zapomněli. Odpověď, pro koho chtěli svobodu a demokracii, nám demagogové z roku 1968 chtěli zůstat dlužni. Avšak výsledky jejich rozkladné činnosti, nástup protisocialistických i kontrarevolučních sil, teror, který začali rozpoutávat, nenechává nikoho na pochybách, jak si oni představovali demokracii. Tím více, že jsme nezapomněli na jejich demokracii z předmnichovské republiky, která posílala četníky a přikazovala jim střílet do hladovějících nezaměstnaných, a takovou demokracii se pokoušeli, zejména mladé generaci, ukazovat jako vzor západní demokracie.
      (…)
      Jakoby přímo na naše poměry adresoval Lenin slova: Nepotřebujeme nové dekrety, nové instituce, nové způsoby boje. Potřebujeme kontrolu, zda jsou lidé na svém místě, potřebujeme kontrolu faktického plnění. (Viz V. I. Lenin: Spisy, sv. 33. Praha 1962, s. 304.)
      Kritizoval ty, kteří si stále vymýšlení něco nového a „to, co jim bylo svěřeno, nedělají. Nesnaží se ušetřit kopejku, která jim byla dána, nesnaží se udělat z ní dvě kopejky, ale sestavují plány na sovětské miliardy, dokonce i na trilióny. Právě proti tomuto zlu budeme bojovat. Prověřovat lidi a kontrolovat, co skutečně vykonali - v tom, ještě jednou v tom a pouze v tom je nyní jádro celé práce, veškeré politiky.“ (Tamtéž, s. 224.)
      Vysoké nároky kladl Lenin především na vedoucí, řídící pracovníky. (…)
      Patří ke známým leninským myšlenkám, že socialistickou revoluci a budování socialismu musí každá země uskutečňovat podle svých možností, se zřetelem na své podmínky a potřeby a také s plnou odpovědností komunistické strany před vlastní dělnickou třídou a lidem. Tuto zásadu znovu zdůraznila mezinárodní porada komunistických a dělnických stran v Moskvě v červnu 1969.
      Každá země buduje socialismus podle svých podmínek, ale socialismus je jen jeden. Je to socialismus, který našel teoretické vyjádření v odkazu Marxe, Engelse a Lenina.
      Nic není tak nebezpečné jako nacionalismus a nacionalistické tříštění sil v revolučním dělnickém hnutí. Je stejně nebezpečné, ať už se halí do pravicových nebo „levicových“ maoistických frází.
      (…)

Rudé právo 18. dubna 1970
G. Husák: Výbor z projevů a statí 1969 - 1981, I. Praha, Svoboda 1982, s. 184 - 209.
Připravil a zvýraznění v textu provedl Leopold Vejr