Enver Hodža: Se Stalinem (5/5)

Přidáno v neděli 29. 3. 2009


Enver Hodža

      Tirana, 1981

      Pro nás marxisty-leninovce a nespočet sympatizantů se vznešenými ideály dělnické třídy po celém světě musí sté výročí sloužit k posílení bojovné jednoty našich řad.

      Nyní, u příležitosti tohoto velkého jubilea Stalinova narození, je čas pomoci slušným lidem všude na světě k nalezení správné cesty, k rozptýlení mlhy, kterou v jejich myslích vytvořila kapitalistická buržoazie s revizionistickou buržoazií s cílem paralyzovat revoluční tendence a revoluční myšlení mas. Revoluční myšlenky a akce povedou lidé dobré vůle, praví lidé, jen takoví lidé, kteří vzešli z lidu na cestě jeho úniku z jařma kapitálu. Připomínajíce si Stalina a jeho dílo u příležitosti stého výročí jeho narození, musíme jako marxisté-leninovci vzkázat přímo národům Sovětského svazu otevřeně a upřímně:
      Vy, kteří jste bojovali a vítězili nad nejnebezpečnějšími nepřáteli lidstva se jménem Stalina na rtech, co budete dělat, budete mlčet při příležitosti této velké oslavy? Vzhledem k tomu, že nemohou zakrýt jméno a brilantní práci Stalina, o něm mohou chruščovovští revizionisté, kteří nenechali nic proti němu nevyřčeno, napsat několik nejasných slov. Ale je to jen na vás, kteří jste provedli Velkou říjnovou revoluci, abyste s hlubokým respektem pamatovali na svého skvělého vůdce. Musíte zničit diktátorský fašistický režim, který se skrývá za klamné slogany. Musíte vědět, že ti, kteří vás vedou, jsou fašisty, šovinisty a imperialisty. Připravují vás jako palivo do kanónů pro dravé imperialistické války, k zabíjení lidí a pálení a ničení zemí, které chovaly velké naděje ve vlast Lenina a Stalina. To není to, co národy světa chtějí, abyste byli. Pokud budete pokračovat tímto způsobem, nebudou vás nadále respektovat, ale budou vás nenávidět. Národy světa nenávidí současné kontrarevoluční vedení, protože atomové zbraně, které vyrábí, průvody na Rudém náměstí a vojenské manévry, které organizují, ohrožují národy a jejich svobodu, stejně jako ty, které produkuje americký imperialismus a světový kapitalismus. Zbraně a armáda v Sovětském svazu už nejsou v rukou sovětského lidu a neslouží k osvobození světového proletariátu. Naopak, jsou určeny k utlačování jiných národů. Musíte pochopit a uvědomit si, že nepřátelé vás už dávno svedli z cesty revoluce. Chruščovovští revizionisté se ve vás snaží vzbudit pocity nadřazenosti a nadvlády nad ostatními. Tvrdí, že používáte své veliké síly údajně pro boj proti americkému imperialismu a světovému kapitalismu, ale to není pravda. Vaši vládci jsou podporovateli a spojenci amerického imperialismu a světového kapitalismu, nehájí zájmy revoluce, ale své imperialistické ambice a lačnost po rozdělení sfér vlivu a dominanci nad národy. Národy světa se obávají, zda vy, synové, vnuci a pravnuci těch slavných bojovníků, kteří prováděli Velkou říjnovou socialistickou revoluci, vy, sovětští proletáři, družstevní rolníci, vojáci a inteligence, budete pokračovat v tomto kursu nepřátelském vůči národům, nebo se pozvednete a budete bojovat revoluční cestou se jmény Lenina a Stalina na rtech. Nadějí a touhou světa je, abyste vykročili na cestu revolučního zápasu, volajíce jako vaši předchůdci: „Za Lenina!“, „Za Stalina!“, pro opravdový socialismus a proti imperialismu, sociálimperialismu a revizionismu.
      Zrádné vedení vás neinformuje správně o utrpení jiných národů, které jsou zabíjeny v ulicích při demonstracích proti krvežíznivým kapitalistům a imperialistům. Neříkají vám pravdu o tom, proč se lidé v Íránu, žíznícím po svobodě a nezávislosti, pozvedli a porazili tyranského šacha, nástroj amerických imperialistů. Klika chruščovovských revizionistů vás drží v temnotách ohledně utrpení arabských národů, národů amerického kontinentu a všech kontinentů světa, protože je to imperialismus a vaši zrádní vůdci, kteří způsobují toto jejich utrpení. Neříkají vám nic o tom, jak zotročují lid Afriky, používajíce vašich lidí a svých vazalů; nevíte nic o intrikách nových carů z Kremlu, nevíte, že přátelé chruščovistů, přátelé vašeho vedení, kterým Nikita Chruščov a jeho následovníci vedení Brežněvem nastoupili cestu zrady, mají společné zájmy s kapitalisty na úkor dělnické třídy a zájmů svého lidu. Nevíte mnoho věcí o utrpení a pronásledování poctivých lidí ve vaší zemi, protože současný gang, který vás utlačuje, o těchto věcech mlčí. Musíte vědět, že národy se pozvedají k revoluci, že hrdinně bojují, zatímco vás, kteří představujete velkou sílu, vaši zrádní vůdci utlačují, klamou a uspávají. Gang pánů obrátil vaši zemi v sociálimperialistickou mocnost. Cesta k vysvobození je cestou revoluce, kterou nás učili Marx, Engels, Lenin a Stalin. Brežněvové, kosyginové, ustinovové a jakubovskijové, stejně jako solženicinové a sacharovové, jsou kontrarevolucionáři a jako takoví musí být svrženi a zlikvidováni. Jste velkou silou, ale musíte znovu získat důvěru světového proletariátu, důvěru národů světa, velkou důvěru, kterou si Lenin a Stalin vytvořili prací a bojem. Nesmíte se opožďovat ve vytváření budoucnosti své a celého lidstva. Přišel čas, abyste se stali opět tím, čím jste byli za života Lenina a Stalina - slavnými účastníky proletářské revoluce. Nesmíte zůstat pod knutou nepřátel revoluce a národů, nepřátel svobody a nezávislosti států. Nesmíte nikdy připustit, aby nástroje imperialismu, který usiluje o ujařmení národů, používaly leninismus jako masku. Pokud půjdete cestu revoluce a marxismu-leninismu, pokud se úzce sjednotíte se světovým proletariátem, pak americký imperialismus a rozkládající se kapitalismus budou otřeseny ve svých samotných základech, tvářnost světa se změní, socialismus bude triumfovat. Vy, sovětští lidé, sovětští dělníci, družstevní rolníci a vojáci, máte velkou odpovědnost a povinnosti k lidstvu. Můžete čestně dostát svým úkolům odmítnutím tolerování nadvlády barbarské kliky, která nyní vládne nad slavnou bolševickou stranou Lenina a Stalina a nad vámi. Strana ve vaší zemi už není marxisticko-leninská. Musíte vybudovat novou stranu leninsko-stalinského typu prostřednictvím boje. Musíte pochopit, že Sovětský svaz už není svazem svobodných národů, ve vzájemném souladu jejich zájmů. Byl to bolševismus, kterému se podařilo vytvořit jednotu bratrských národů Sovětského svazu. Revizionismus učinil pravý opak: rozdělil národy ve vaší zemi, vyburcoval šovinismus v každé republice, vyvolal nepřátelství mezi nimi, vzbudil nenávist ostatních národů vůči ruskému lidu, který stál v čele revoluce pod vedením Lenina a Stalina. Necháte se dále utiskovat? Umožníte prohlubování procesu buržoazní degenerace ve všech oblastech života své země, jak to dělají revizionisté? Budete akceptovat jařmo nového kapitálu pod rouškou falešného socialismu?
      My albánští komunisté a ostatní lidé, stejně jako všichni komunisté a svobodymilovné národy světa, jsme milovali opravdu socialistický Sovětský svaz doby Lenina a Stalina. Rozhodně kráčíme cestou Lenina a Stalina a máme víru ve velkou revoluční sílu sovětského lidu, sovětského proletariátu, která bude postupně vyjádřena sama prostřednictvím boje a obětí, bude postavena na úroveň požadavků doby a rozdrtí sovětský sociální imperialismus v jeho samotných základech.
      Revoluce a oběti, které přinesete, neoslabí vaši zemi, ale oživí váš skutečně socialistický Sovětský svaz. Bude svržena diktatura sociálimperialistů a Sovětský svaz se z ní vymaní silnější než kdykoli předtím.
      V této slavné práci budete mít podporu všech národů světa a světového proletariátu. Síla myšlenky socialismu a komunismu je založena na tomto revolučním převratu a ne na prázdných slovech a lstivých akcích vaší vládnoucí kliky. Pouze tímto způsobem, postupujíce v tomto kursu, budou skuteční komunisté, marxisté-leninovci, všude na světě schopni porazit imperialismus a světový kapitalismus. Pomohou národům světa, aby se osvobodily samy, jeden po druhém, pomohou velké Číně stanovit skutečnou cestu k socialismu, a ne stát se supervelmocí, která by také vládla světu, která by se stala třetím partnerem v kořistnických válkách, které připravují americký imperialismus, sovětský sociálimperialismus a klika Chua Kuo-fenga a Teng Siao-pinga, která vládne Číně.

      Při tomto slavném výročí vás my, albánští komunisté, jako věrní žáci Lenina a Stalina a bojovníci revoluce, nabádáme k zamyšlení se nad problémy životní důležitosti pro vás i pro celý svět, protože jsme vaši bratři, vaši soudruzi v procesu proletářské revoluce a osvobození národů. Pokud zůstanete na cestě dravé, imperialistické války, na kterou vás zavlekli vaši odrodilečtí vůdci, pak bezpochyby budeme nadále nepřáteli vašeho systému a vašich kontrarevolučních akcí. To je jasné jako denní světlo. To nemůže být jinak.
      Protože jsme přesvědčeni, že jednáme správně, my albánští komunisté spojení s lidem jako maso s kostí se nezastavujeme ani tváří v tvář nejzuřivější bouři. A jsme přesvědčeni, že obstojíme v jakékoli bouři, stejně jako v jakékoli bouři obstála bolševická strana a sovětská moc, jako v ní obstáli skvělí vůdci revoluce, Lenin a Stalin.

z angličtiny přeložil Luděk Kobza