Kim Čong Il: Úcta k revolučním předchůdcům
je vznešený mravní závazek revolucionářů (3/3)

Přidáno v pondělí 23. 3. 2009


Obraz Kim Čong Ila na manifestaci v Severní Koreji

      Rodong sinmun, orgán Ústředního výboru Korejské strany práce, 25. prosince 1995 (česky Futura, Praha 2007)

      III.

      Nastolení morální atmosféry úcty k revolučním předchůdcům a rozvíjení ušlechtilých morálně závazných vztahů mezi lidmi jsou důležité úkoly, které vyplývají v zájmu dalšího dovršování velkého díla socialismu.
      S pokračující revolucí a s vývojem společnosti musí být rozvíjena a zdokonalována také morálka. Dovršení socialismu je více, než cokoliv jiného, zdokonalením samotného člověka, který je pánem společnosti. Při zdokonalování lidí zaujímá důležité místo zdokonalování morální. Morálka, která v mravním vývoji lidstva dosahuje nejvyššího stupně, je komunistická morálka. Taje morálkou kolektivistickou, založenou na soudružské lásce a vědomí revolučního závazku, a nejskvělejší morálkou odpovídající nárokům pravé přirozenosti člověka. V socialistické společnosti je možno lidi v komunisticky přesvědčeného člověka převychovat a dobudovat socialismus pouze překonáním pozůstatků staré morálky, která zůstala v lidech, a všestranným nastolením komunistické morálky.
      Ochrana a pevné dodržování revolučních tradic, které vytvořili dřívější revoluční předchůdci, a jejich další rozvíjení jsou revoluční povinností a vznešeným mravním závazkem pro další generace, pokračující v revoluci.
      Revoluční myšlení a revoluční duch dřívějších pokolení revolucionářů, jejich bojové úspěchy a zkušenosti i jejich revoluční povahové rysy jsou důležitou náplní revoluční tradice, kterou je nutno po generace přejímat a z níž je třeba se učit. Revoluční tradice jsou nejcennějším myšlenkovým a duchovním pokladem, který navazuje na životní tepny revoluce. Otázka, zda velké dílo socialismu po generace vítězně postupuje, anebo zda je se střídáním generací přerušeno v půli cesty, závisí na tom, jak se stavíme k revoluční tradici. Odmítnutí revolučních tradic znamená odstup revolučního myšlení a revolučního ducha a upuštění od revolučního boje. Nakonec je cestou , vedoucí k zmaření revoluce. Zkušenosti a poučení ze socialistického hnutí ukazují, že když se odvrátí od revolučních tradic, anebo je popírá a tak i vymýtí, neunikne degeneraci a pádu ani ta strana dělnické třídy, která si zakládala na své dlouhé historii a bojových zkušenostech, a že socialismus nemůže uhájit ani země s jakkoliv dlouhou historií socialismu a silným hospodářským a vojenským potenciálem. Abychom stranu dělnické třídy beze změny posilovali jakožto revoluční stranu a po generace nadále skvěle zdokonalovali velké dílo socialismu, musíme pevně dodržovat a správně uplatňovat revoluční tradice ve všech oblastech výstavby a činnosti strany, revoluce a budovatelské činnosti.
      Revoluční tradice naší strany jsou revoluční tradicí idejí čučche, které byly vytvořeny veterány protijaponské revoluce pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga. Slavné revoluční tradice čučche jsou historickými kořeny naší strany a věkovitým základním kamenem naší revoluce. Ochrana a pevná obhajoba revolučních tradic, vytvořených staršími generacemi revolucionářů, jejich následování a rozvíjení, to je cesta, která trvale posiluje a rozvíjí naší stranu, dodržující principy čučche, je to cesta uhájení našeho socialismu a dalšího neochvějného dovršování velké věci revoluce v duchu čučche. Musíme přejímat ušlechtilé revoluční myšlení a revolučního ducha starší generace revolucionářů a tak odhodlaně obhajovat revoluční zásady a dělnické třídní principy, za jakýchkoliv okolností a podmínek kráčet vpřed jedinou velkou cestou revoluce. Musíme se přičinit o to, aby členové strany a pracující byli pevně vyzbrojení revolučními tradicemi, důsledně je uplatňovali, a tak trvale revolučně pracovali a žili. Musíme zajistit, aby všichni členové strany a pracující podle vzoru revolučních předchůdců byli oddáni straně a vůdci jako své revoluční přesvědčení a závazek, aby podporovali stranické vedení a obětavě bojovali za velkou věc revoluce v duchu čučche. Takto musíme trvale slavit revoluční tradice typu čučche, vytvořených veterány protijaponské revoluce a převzatých a rozvíjených naší stranou, musíme hájit a udržovat věhlas a důstojnost komunistických revolucionářů, kteří si nadevše vysoce vážili revolučních zásad a revolučních závazků.
      Posilováním mravní výchovy mezi členy strany a pracujícími musíme v celé společnosti nadále zavádět atmosféru komunistické morálky.
      Vzhledem k tomu, že morálka je normou společenské činnosti, uvědoměle dodržovanou z popudu svědomí, se lidé mohou stát revolucionáři a opravdu komunistickými lidmi, upřímně oddanými straně a revoluci, vlasti a lidu, a nastolit v celé společnosti ducha komunistické morálky jen tehdy, když si lidé s čistým svědomím osvojí ušlechtilé morální rysy na všech úsecích práce a života.
      Musíme neúnavně vychovávat a vést členy strany a pracující tak, aby správně dodržovali normy komunistické morálky počínaje láskou k rodičům a sourozencům, láskou k soudruhům a vzájemné péči a pomoci a konče vysokým oceněním kolektivu a organizace, láskyplnou ochranou a spravováním státního a společenského majetku a uvědomělým dodržováním společenské morálky ve všech oblastech společenských vztahů a veřejného života.
      Zvláštní pozornost musíme věnovat výchově příslušníků mladé generace, kteří jsou dědici revoluce a pány budoucnosti, aby byli bezmezně věrni straně a revoluci.
      Na tom, jak vychováváme a připravujeme vyrůstající novou generaci, závisí rozkvět nebo pád země a národa a osud socialismu. Když se díváme na duchovní a morální rysy příslušníků nové generace, poznáváme budoucí cestu jejich země a jejich národa. Dějiny nám dávají poučení, že i když jde o socialistickou společnost, nemohou příslušníci nové generace vyrůst ve spolehlivé dědice revoluce a tedy nemohou socialismus uhájit, jestliže je správně nevychováme. Děti a mládež jsou v procesu myšlenkového a duševního dozrávání, nezakusily ani zkoušky revolučního boje a v klidu vyrůstají. Proto se snadno mohou nakazit škodlivou ideologií a morálkou i životními trendy, jestliže na ně dobře nepůsobíme. Nyní je duchovní a morální stav dětí a mládeže v naší zemi velmi dobrý. S odvoláním na tuto skutečnost však nesmíme výchovu nové generace zanedbávat.
      Musíme ji vychovávat tak, aby všichni dospívající příslušníci nové generace vyrostli jako výborní revolucionáři a komunističtí lidé, kteří oddaně podporují stranu a vůdce, takže jsou bezmezně věrni vlasti a lidu a osvojili si krásné a zdravé duchovní a morální kvality.
      Dobrá výchova příštích pokolení je důležitý úkol svěřený předchozím generacím. Nejcennějším dědictvím, které dřívější revoluční generace musí předat potomkům, je duchovní a morální odkaz. Dřívější generace sice musí potomstvu zanechat i hmotné bohatství pro život v blahobytu, ale je důležitější odkázat příslušníkům další generace drahocenný duchovní a morální poklad, aby mohli s pevnou jistotou navazovat na revoluční pokolení. Děti a mládež je třeba bezprostředně seznamovat s tím, jak příslušníci první a druhé generace v obtížných obdobích těžkého protijaponského revolučního boje, Vlastenecké osvobozovací války, poválečné obnovy a výstavby a budování socialismu podporovali stranu a vůdce a jak žili a bojovali při překonávání kritických situací revoluce. Musíme zajistit, aby se všechny děti a mladí lidé aktivně poučili z bezmezné oddanosti straně a vůdci, z obětavého přístupu k velké věci revoluce a z nezlomného bojového ducha, jak je prokázali příslušníci první a druhé revoluční generace. Kim Čong Il
      Při výchově dětí a mládeže je důležité posilovat úlohu mládežnických organizací. Dobrá práce v zájmu výchovy dětí a mládeže v pokračovatele revoluce, kteří si osvojili politicko-ideově solidní a ušlechtilý mravní charakter, je základním úkolem Svazu socialistické pracující mládeže. Organizace Svazu socialistické pracující mládeže musejí energicky rozvíjet výchovnou práci v souladu se specifickým charakterem dětí a mládeže a tak zajistit, aby všechny děti a mladí lidé vyrostli jako nová revoluční generace, jako spolehliví hospodáři budoucnosti.
      Chceme-li správně vychovávat děti a mládež, musíme propojit školní výuku, veřejné vzdělávání a domácí výchovu. Musíme věnovat hlubokou pozornost výchově dětí a mládeže na všech stupních škol, v institucích veřejného vzdělávání i v rodinách a tak umožnit, aby se všem dětem a mládeži vždy a všude dostávalo vynikající výchovy v zdravém, revolučním životním prostředí. Vzhledem k tomu, že zvláště v případě značně zvídavých a rychle vnímavých dětí a mládeže všechno, co vidí, slyší a cítí, velmi ovlivňuje jejich cítění a život, je třeba věnovat hlubokou pozornost výchovné práci prostřednictvím literatury a umění, tisku a sdělovacích prostředků a dalších kulturních a propagandistických nástrojů.
      V socialistické společnosti musíme mravní výchovu provádět na základě podstaty komunistické morálky a vývoje socialistické společnosti.
      Mravní výchovu musíme uznávat především jako důležitou součást ideologické výchovy a provádět ji v těsném sepjetí s ideologickou výchovou. Ideologie a mravnost jsou neodlučně propojeny, nemůže existovat morálka oddělená od ideologie. Morálka, založená na revoluční ideologii dělnické třídy, je kolektivistická, komunistická morálka, zatímco na buržoazní, reakční ideologii založená morálka je krajně individualistickou a reakční buržoazní morálkou. Zdravé ideje podmiňují vysoké morální kvality. Ideje jsou pevné přesvědčením jen v tom případě, kdy jsou řízeny svědomím a morálkou. Komunistickou mravní výchovu musíme, jakožto důležitý článek výchovy v ideologii čučche, provádět široce a do hloubky. Komunistickou morální výchovu musíme posilovat na základě prohlubování a rozvoje školení v teoretických principech ideologie čučche mezi členy strany i mezi pracujícími a tím umožňovat, aby si pevně osvojili revoluční mravní postoj v duchu čučche a rozvíjeli duchovně morální kvality komunistických revolucionářů typu čučche.
      Musíme zajistit, aby v sobě lidé vypěstovali komunistický morální charakter prostřednictvím revolučního organizovaného života a revoluční praxe. Člověk si osvojuje osobní kvality příslušející socialistickému člověku, žije-li v kolektivu a ve společnosti, společenském kolektivu. Nejvyšší formou společenského kolektivního života je revoluční organizovaný život. Je skvělou školou, která lidi zoceluje a vychovává nejen ideově, ale i morálně a působí tak, aby získávali komunistické charakterové rysy.
      Jeden ze závažných faktorů toho, že náš lid nabyl zdravých a revolučních duchovně morálních kvalit, spočívá v tom, že všichni lidé žijí organizovaně v rámci určité společenské organizace. Posilováním revolučního organizovaného života a ještě pevnějším zaváděním atmosféry vědomě dobrovolného organizovaného života musíme mezi lidmi zvyšovat ducha kolektivismu a působit na ně tak, aby odmítali liberální a nezdravé tendence všeho druhu a osvojovali si ušlechtilé mravní vlastnosti. Lidské svědomí a vědomí mravního závazku se projevuje a prověřuje v praktické činnosti. Staré pojetí morálky a nemorální jevy tkví svými kořeny zejména ve starých návycích. Musíme působit tak, aby lidé v každodenní práci a životě dodržovali svědomitost a závaznost, aby proti starému pojetí morálky a vžitým konvencím zaváděli nový socialistický způsob života a životní klima.
      Nejefektivnější v morální výchově je metoda působení kladného příkladu v rámci společenského hnutí. Takové provádění morální výchovy představuje mocnou metodu odpovídající pravému charakteru socialistické společnosti. Dnes je mezi naším lidem bezpočet vynikajících lidí, kteří bez váhání obětují svůj život za revoluční soudruhy a kteří bez ohledu na to, zda to někdo vidí či nikoliv, vyhledávají prospěšnou práci pro stranu a revoluci a v zájmu společnosti a kolektivu a celý život prožívají poctivě, věrně a jako dobří synové a dcery. Takoví lidé jsou zosobněním čistého svědomí a ušlechtilého mravního závazku a jsou příkladným typem člověka naší epochy. Musíme mezi lidem vytvořené komunistické ctnosti aktivně vyzvedávat a široce je propagovat. Přejímání poučení z těchto vzorů musíme energicky rozvíjet jako celospolečenské hnutí.
      Musíme bojovat proti zastaralé reakční morálce a životním návykům, které jsou v rozporu s komunistickou morálkou, a tak musíme zabránit infiltraci takových jevů do našeho středu.
      Práce na pevním nastolování nové komunistické mravnosti probíhá v boji proti staré reakční morálce a různým amorálním projevům. Buržoazní morálka podněcuje lidi ke konkurenčnímu boji o existenci podle zákona džungle a snižuje je na otroky mamonu, kteří kvůli penězům odvrhují i elementární lidské svědomí a závazky. V kapitalistické společnosti, kterou ovládá buržoazní morálka, svrchovaně dominují různá sociální zla a zaplavují ji tendence prohnilého a zkaženého života, což je ještě navíc podporováno reakčními vládnoucími kruhy. Imperialisté ve velkém rozsahu šíří prohnilou buržoazní morálku a způsob života nejen ve své zemi, ale i v zahraničí. Musíme zvyšovat bdělost vůči ideovému a kulturnímu pronikání imperialismu a důsledně je vyhlazovat. Také si musíme být zřetelně vědomi reakčnosti a škodlivosti věrolomného jednání oportunistů, kteří znevažovali revoluční předchůdce a hanobili komunistickou morálku, a jejich jednání důsledně odmítat. Čím více imperialisté a renegáti revoluce pletichaří, aby zostudili komunisty a aby zdiskreditovali komunistickou morálku, tím více musíme prosazovat revolučního ducha komunistických revolucionářů a ušlechtilé rysy komunistické mravnosti.
      Dějiny naší revoluce, která pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga postupovala pod praporem idejí čučche, jsou slavnou historií, kterou zdobí revoluční soudružská láska a ušlechtilé mravní závazky a jež otevřela vítěznou cestu mohutnou silou jednomyslné semknutosti revolučních řad. Naše strana a lid se budou nadále hrdě hlásit ke slavné historii a tradicím naší revoluce a trvale udržovat jejich záři.