Kim Čong Il: Úcta k revolučním předchůdcům
je vznešený mravní závazek revolucionářů (2/3)

Přidáno v pátek 20. 3. 2009


Kim Il Sung (Kim Ir Sen) s Kim Čong Ilem

      Rodong sinmun, orgán Ústředního výboru Korejské strany práce, 25. prosince 1995 (česky Futura, Praha 2007)

      II.

      Dodržování mravního závazku vůči revolučním předchůdcům je tradicí naší revoluce a ušlechtilým morálním rysem naší společnosti. Naše revoluce, která pod praporem idejí čučche otevřela osobitou cestu uskutečňování velké věci samostatnosti lidových mas, se probojovala do nové oblasti komunistické morálky a již odedávna vytvářela a rozvíjela ušlechtilé a krásné příklady morálních závazků. V naší zemi byla tradice komunistických mravních závazků vytvořena v plameni protijaponské revoluce a byla převzata, rozvíjena a skvěle uskutečňována v boji za vybudování nové společnosti. Dnes, za socialistického zřízení v naší zemi, v jehož středu stojí lidové masy, je ještě výše pěstován duch komunistické morálky. Tvářnost naší společnosti, v níž jsou vůdce i vojáci, strana a lid v naprosté jednotě, lidé se vzájemně milují a pomáhají si jako blízcí příbuzní a vytvářejí jednu velkou harmonickou rodinu, je projevem skvělého vítězství idejí čučche na duchovním a morálním poli a demonstruje převahu socialismu našeho typu.
      Komunistický morální závazek, který si osvojil náš lid, se na nejvyšší úrovni projevuje v nekonečné úctě a následování velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga a v jemu oddané podpoře. Vážený a milovaný soudruh Kim Il Sung byl velkým vůdcem, jakého poprvé za pět tisíc let své historie uvítal náš lid a k němuž s hlubokou úctou vzhlížel. Byl to velikán mezi velkými osobnostmi, který byl nejvyšším zosobněním všech lidských rysů a kvalit, jaké může velká osobnost mít.
      Velký vůdce, soudruh Kim Il Sung, jenž ctil lid jako Nebesa, lid bezmezně miloval a pevně mu věřil a přitom, když po celý život v plné míře zakoušel všemožná strádání a útrapy, obětoval vše výhradně zájmům svobody a štěstí lidu. Slavná historie naší revoluce, důstojnost a čest socialistické Koreje a veškeré štěstí, kterému se těší náš lid, jsou spjaty s váženým jménem vůdce a jsou skvělým výsledkem vůdcova velkého vedení. Vážený a milovaný soudruh Kim Il Sung, jakožto zkušený nejstarší státník ve světové politice dodával sílu a víru pokrokovým národům bojujícím za samostatnost, a tak přinesl nehynoucí příspěvek velké věci samostatnosti lidstva.
      Vážený a milovaný vůdce, soudruh Kim Il Sung, byl velkým učitelem a milovaným otcem našeho lidu. Všechen náš lid - jeho vojáci a žáci, synové a dcery, všechna pokolení, počínaje první generací naší revoluce a konče dnešní novou generací, vyrostla ve vůdcově náruči. Díky jeho péči vedla důstojný společenský život a těšila se smysluplně existenci. Náš lid již od dřívějších dob vyzvedává váženého a milovaného soudruha Kim I1 Sunga jako legendárního hrdinu, slunce národa, velkého vůdce a velkého otce a jako nejvyšší čest a nejvznesešenější mravní závazek má na paměti prokazovat mu z celého srdce nesmírnou věrnost a synovskou oddanost.
      Věrnost našeho lidu velkému vůdci se ještě hlouběji projevuje poté, co vůdce od nás odešel. Všechen lid celé země se v hořkých slzách rozloučil s otcovským vůdcem a s nezhojitelně zarmouceným srdcem projevil bezmeznou úctu zesnulému vůdci. Náš lid s míjejícími dny a roky stále srdečněji myslí na otcovského vůdce a z nejčistšího srdce si snažně přeje, aby vůdce byl věčně živ. Ve světě vyvolává dojetí nesmírná věrnost, láska a synovská oddanost našeho lidu, který je přesvědčen, že velký vůdce je oporou jeho mysli a následuje jej beze změny, jak tomu bylo v době, kdy byl vůdce naživu, tak poté, co zemřel.
      Uprostřed bolesti z veliké ztráty, když náhle zesnul vážený a milovaný vůdce soudruh Kim I1 Sung, bylo pro nás nejdůležitější sloužit vůdci stejně dobře, jako když byl naživu, a tak bezchybně přejímat vůdcovo velké dílo. Naše strana soustředila všechny síly na posvátnou činnost, při níž trvale vzhlíží k velkému vůdci a přejímá i rozvíjí vůdcovy revoluční ideje a velké revoluční dílo, a vyzvala k tomu celou stranu, celou armádu a všechen lid. Majestátně jsme přebudovali Kumsusanský pamětní palác jako nejvyšší svatyni čučche a pietně upravili váženého a milovaného vůdce v podobě, jako byl zaživa. Vynakládáme všechno úsilí, abychom oslavili vůdcovo vznešené jméno a jeho nesmrtelné záslužné činy. Naše strana energicky organizačně mobilizuje členy strany a pracující do boje za důsledné následování idejí a řízení velkého vůdce a za plnění jeho odkazu.
      Vedení naší strany, která beze změny hluboce ctí velkého vůdce a věrně pokračuje v jeho myšlení a v jeho velkém díle, ještě hlouběji zakotvilo v našem lidu víru, že velký vůdce soudruh Kim I1 Sung, je trvale s námi. Upevnilo nezlomného revolučního ducha a vůli dodržet vůdcův odkaz a až do konce dovršit velkou věc revoluce v duchu čučche. Náš lid stranu bezvýhradně podporuje a důvěřuje jí a v ještě těsnějším semknutí kolem strany pokračuje v energickém boji s pevným přesvědčením, že pokud je zde naše strana, je revoluční dílo velkého vůdce vítězné a neporazitelné. Naše strana je nesmírně hrdá na to, že má náš lid, ten výtečný lid, který si osvojil jasný pohled na vůdce a vysoké vědomí mravního závazku a po generace oddaně podporuje stranu a vůdce.
      Naše strana a lid si hluboce váží revolucionářů, kteří plně podporovali velkého vůdce soudruha Kim I1 Sunga a bojovali za velkou věc revoluce čučche.
      Protijaponští revoluční bojovníci jsou první hrdou generací naší revoluce. Byli to oni, kdo se chopili zbraně a nastoupili cestu krvavého boje, a to nikoliv pro svůj vlastní prospěch a věhlas, ale pro ten den, kdy lid bude moci šťastně žít ve znovuzrozené vlasti. Protijaponská revoluce byla revolucí historicky nebývalé krušnou a plnou zkoušek. Protijaponští revoluční bojovníci v nejkrutějších podmínkách intenzívně podporovali velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga, jako střed jednoty a řídící centrum, takže v boji, v němž osvědčili bezpříkladné hrdinství a obětavost, rozdrtili japonské imperialisty a dosáhli tak velkého historického úspěchu znovuzrození vlasti a skvěle přispěli k vytvoření slavné revoluční tradice naší strany. Naše strana s úctou vyzvedává protijaponské revoluční bojovníky jako první veterány naší revoluce a zářné vzory revolucionářů, a nadevše oceňuje jejich revolučního ducha a velké revoluční zásluhy. Vytyčila heslo „Výrobu, studium i život ve stylu protijaponských partyzánů!", pečuje o to, aby se všichni členové strany a pracující aktivně učili z revolučního ducha a bojového myšlení protijaponských bojovníků a uskutečňovali je v životě, a udržuje slávu jejich velkých bojových zásluh.
      Účastníci Vlastenecké osvobozovací války jsou hrdinnými bojovníky, kteří pokračovali ve skvělé tradici protijaponského odporu a bojovali za obranu vlasti a lidu. Naše lidová armáda a lid v těžkém boji, který rozhodoval o osudu země, zmařili ozbrojenou agresi amerických imperialistů a čestně uhájili svobodu a samostatnost vlasti. Naše strana pociťuje velkou hrdost na nehynoucí zásluhy, které získali naši vojáci a lid ve Vlastenecké osvobozovací válce, a v duchu jimi prokázaného masového hrdinství a vlastenectví vychovává mládež nové generace a lid.
      Hrdinové a pracovní novátoři z poválečného období velkého vzestupu Letícího oře Čchollima a průkopníci hnutí Čchollima jsou hrdou generací, která překonala nesnáze, na které narazila naše revoluce, a vyvolala velkolepý rozmach při budování socialismu. Jako zářný vzor spoléhání na vlastní síly vyzvedáváme hrdiny období Čchollima, novátory a průkopníky, kteří projevovali naprostou podporu vedení strany a při spoléhání na vlastní síly vedli úporný, těžký zápas a tak dosáhli toho, že z poválečného spáleniště za historicky krátkou dobu naše země vyvstala jako politicky samostatný, hospodářsky nezávislý a sebeobrany schopný stát.
      Naše strana učiní vše pro to, aby trvale udržovala slávu společenskopolitického života padlých revolucionářů, vlastenců a hrdinných vojáků, kteří vykonali velké záslužné činy v jednotlivých obdobích, aby jejich zásluhy navěky vešly do dějin. Pro ně jsme velkolepě upravili hroby padlých revolucionářů a vlastenců, dáváme po nich jména jejich rodištím, školám, továrnám i zemědělským statkům a jednotkám lidové armády. Široce propagujeme jejich záslužné činy.
      V naší zemi je věnována velká láska a péče také pozůstalým dětem padlých revolucionářů, vlastenců a hrdinných vojáků. V různých místech jsme zřídili školy pro pozůstalé děti revolucionářů, na náklady státu z těchto pozůstalých dětí vychováváme vynikající revoluční kádry, rozmisťujeme je na důležité funkce ve straně, ve státě a v armádě a dbáme na to, aby svou práci vykonávali dobře. Naše strana a lid považují takový postup za přirozený mravní závazek, který vůči revolučním předchůdcům musíme dodržovat.
      V naší zemi dnes staří revolucionáři, váleční veteráni a váleční invalidé, zasloužilí pracovníci, známí příslušníci inteligence a kulturní pracovníci uprostřed převelké lásky a péče strany a obklopeni veřejným zájmem a respektem dále slouží dílu revoluce a těší se vysoce důstojnému a hodnotnému životu. Láska a úcta k revolucionářům a zasloužilým lidem, kteří jsou oddáni straně a revoluci, vlasti a lidu, a jejich aktivní vyzvědání jsou politikou naší strany a představují ušlechtilé morální rysy naší společnosti.
      Naše strana a lid také spravedlivě oceňují historické osobnosti, které zanechaly své jméno v našich národních dějinách, a trvale šíří jejich dílo. Po objevení hrobu praotce Koreje Tanguna jsme ho velkolepě přebudovali na Tangunovu mohylu a také jsme krásně přebudovali mohylu zakladatele kdysi mocného a velkého státu Kogurjo, krále Tongmjonga, i mohylu prvního krále státu Korjo, Wang Gona. Starobylá historie našeho národa je v epoše Strany práce ještě skvělejší.
      Velká věc samostatnosti lidových mas a velké dílo socialismu jsou věcí národní a současně i mezinárodní. Korejští revolucionáři si jako opravdoví internacionalisté bez ohledu na zemi a národ váží všech revolucionářů, protiimperialistických a protifašistických bojovníků, pokrokových osobností a revolučních národů všech zemí světa a patřičně oceňují jejich bojové zásluhy.
      Naše strana si váží Marxe, Engelse, Lenina a Stalina jako vůdců dělnické třídy a vysoce hodnotí jejich velké činy. První vůdcové dělnické třídy Marx a Engels reflektovali třídní požadavky a tužby dělnické třídy, a tak přivedli socialismus od utopie k vědě a zahájili počátek socialistického a komunistického hnutí. Lenin dále rozvíjel marxismus v souladu se změněnými požadavky doby, organizoval a mobilizoval dělnickou třídu a tak dosáhl vítězství Říjnové socialistické revoluce. Stalin v návaznosti na Leninovo velké dílo z mladého prvního socialistického státu vybudoval světovou velmoc a v čele armády a lidu uhájil socialistickou vlast proti fašistické agresi. Marx, Engels, Lenin a Stalin byli ve své době představiteli tužeb a požadavků utlačovaných mas pracujících. Velké dílo socialismu je nerozlučně spjato s jejich jmény. Skutečnost, že imperialisté a zrádci revoluce zlovolně znevažovali vůdce dělnické třídy a řízení vůdců pomlouvali jako „diktaturu" a „porušování lidských práv", jen dokazuje, že vůdcové dělnické třídy byli důslednými zastánci zájmů lidu, kterým se dostávalo důvěry a podpory národů, a že to byli pevně odhodlaní komunističtí revolucionáři, kteří se drželi revolučních zásad bez kompromisů s nepřáteli revoluce.
      Naše strana vždy spravedlivě hodnotila také ideově teoretické záslužné činy vůdců dělnické třídy, pevně obhajovala revoluční principy marxismu-leninismu proti veškerému oportunistickému překrucování a dále je rozvíjela ve prospěch a podle reálných požadavků revoluce. Revoluční ideologie a teorie dělnické třídy musejí být uskutečňovány v souladu s historickými okolnostmi a s konkrétní situací v každé zemi. Vzhledem k tomu, že se podmínky a okolnosti revoluce neustále mění a vyvíjejí, není možné správně stanovit linii a politiku a vyhnout se komplikacím v revoluci a při výstavbě, jestliže k dříve dané teorii přistupujeme dogmaticky. Naše strana se pevně držela revolučních zásad marxismu-leninismu a zároveň na základě správné analýzy jejich historických mezí nastolila svou vedoucí ideologii a vedoucí teorii a učinila z nich zbraň, s níž realizovala velké dílo socialismu.
      Velký vůdce soudruh Kim Il Sung již záhy v procesu tvůrčí aplikace marxismu-leninismu v korejské revoluci nově vystoupil s idejemi čučche a otevřel cestu samostatnému rozvoji naší revoluce. Ideje čučche jsou osobitou ideou, která v souladu s novými historickými podmínkami a požadavky doby rozvíjela revoluční myšlení dělnické třídy. Díky idejím čučche byly překonány historické hranice předchozí teorie a revoluční ideologie a teorie se mohla rozvíjet na novém vyšším stupni.
      Oportunisté a renegáti socialismu deformovali a znevažovali marxismus-leninismus a přitom hanobili jeho zakladatele. Moderní revizionisté ochromením revolučních zásad marxismu-leninismu překroutili a škodlivě měnili revoluční ideologii dělnické třídy ve prospěchu imperialistů. Renegáti socialismu žvanili, že samotné myšlenky socialismu jsou pochybené, a zároveň začali přímo odmítat revoluční ideologii dělnické třídy. Ideologie, která vystupuje s popíráním revoluční ideologie dělnické třídy, se nemůže stát ničím jiným, než ideologií buržoazní. Renegáti revoluce při popírání revoluční ideologie dělnické třídy sice povykovali, že provádějí „reformy" a „přestavbu" v zájmu „demokracie" a „hospodářského blahobytu", avšak ve skutečnosti se jejich „teorie" jasně ukázala jako pouhá reakční teorie, zaměřená na svržení socialismu a vzkříšení kapitalismu.
      Náš lid si váží nejen vůdců dělnické třídy, ale i revolucionářů a lidí všech zemí, kteří hrdinně bojovali za velkou věc socialismu. Nezapomínáme na velký revoluční boj lidu různých zemí, které v minulosti dosáhly skvělých úspěchů při naplňování velkého díla socialismu, a vysoce si ceníme jejich historických zásluh. Naše strana a lid odmítají a odsuzují všechny kontrarevoluční manévry a věrolomné činy, které urážejí a diskreditují boj a úspěchy revolučních předchůdců, kteří přispěli k velké věci socialismu.
      Oportunisté a zrádci socialismu uráželi čest vůdců dělnické třídy a revolučních předchůdců, ale nikterak nemohou z dějin vymazat jejich jména a záslužné činy. Dnes sice socialismus trpí dočasnými komplikacemi, ale žije v srdcích lidí a stejně tak, jak pokračuje v postupu na otevřené cestě k novým vítězstvím, bude věhlas a záslužné činy vůdců dělnické třídy a revolučních předchůdců společně s postupem socialistického hnutí vpřed věčně zářit v úctě národů.
      Naše strana a lid si velmi vážili přátelství a solidarity s lidem různých zemí světa a aktivně podporovali národy bojující za socialismus proti imperialismu za velkou věc samostatnosti. Důsledně jsme dodržovali internacionalistické zásady a revoluční závazky jak ve stranických a státních vztazích se socialistickými zeměmi, tak i ve vztazích se všemi spřátelenými zeměmi a národy. Beze změny si vážíme vedoucích stranických a státních představitelů, významných osobností a přátel z oblasti politiky, společnosti, vědy a sdělovacích prostředků ze všech zemí světa, s nimiž velký vůdce soudruh Kim 11 Sung, navázal přátelské vztahy při rozvíjení zahraničních styků. Nezapomínáme na revoluční spolubojovníky a bratrské národy, kteří našemu lidu nezištně pomohli v období našich revolučních zkoušek, a na lid všech zemí, které poskytují podporu a pomoc velké spravedlivé věci našeho lidu.
      Ušlechtilé duchovní a morální rysy lidu jsou nemyslitelné bez správného řízení strany a vůdce. V socialistické společnosti, v níž základ společenských vztahů vytváří soudružská semknutost a spolupráce, se budují společenskoekonomické podmínky, v nichž se může vytvářet a rozvíjet nová morálka odpovídající pravé povaze této společnosti. Nastolení socialistického zřízení však neznamená, že duchovní a morální kvality člověka mohou samy o sobě dosáhnout vysoké úrovně. I v socialistické společnosti si lidé mohou osvojit ušlechtilé duchovní a morální rysy jen tehdy, když jsou správně vedeni stranou a vůdcem.
      Duchovní a morální vlastnosti lidí se podobají povahovým rysům vůdce a následují politiku strany. Velký vůdce a velká strana rodí velký lid.
      Vážený a milovaný soudruh Kim I1 Sung byl velký člověk, jenž měl jako vrozené vlastnosti nejušlechtilejší lásku k člověku a vřelou lásku a důvěru k lidu, a byl jeho velkým otcem. Naše strana je opravdovou mateřskou stranou, jež podle ušlechtilých idejí a mravnosti velkého vůdce vede lid politikou lásky a důvěry a politikou humánní mravnosti a pečuje o něj. Krásné duchovní a morální rysy našeho lidu se vytvářely a rozvíjely v láskyplném objetí otcovského vůdce a mateřské strany a tak dosáhly dnešní vysoké úrovně. Díky vynikajícím povahovým vlastnostem otcovského vůdce a humánně mravní politice mateřské strany nabyl náš lid ušlechtilého vědomí mravního závazku milovat soudruhy, vážit si revolučních předchůdců, být oddaný straně a revoluci a obětovat se v zájmu společnosti a kolektivu, takže v naší společnosti vykvetly opravdové komunistické mezilidské vztahy, založené na soudružské semknutosti a spolupráci, lásce a důvěře.
      Duchovní a morální profil našeho lidu zřetelně ukazuje, že náš socialismus, jehož středem jsou lidové masy, politickoideově, duchovně i morálně převyšuje kapitalistický svět.