Enver Hodža: Imperialismus a revoluce
Strategie imperialismu a moderního revizionismu (1/2)

Přidáno ve čtvrtek 12. 3. 2009


Enver Hodža

      Tirana, 1978

      Při analýze současné mezinárodní situace a situace světového revolučního hnutí 7. sjezd Albánské strany práce upozornil na nebezpečí, které pro revoluci a osvobození národů představují imperialismus a moderní revizionismus; zdůraznil, že je potřeba vést proti nim nelítostný boj a účinně podporovat marxisticko-leninské hnutí ve světě.
      Tyto otázky mají velký význam proto, že výstavba socialismu, zápas o posílení diktatury proletariátu a obrany vlasti, jsou neoddělitelné od mezinárodní situace a obecného procesu světového vývoje.
      Dnes velké síly, zástupci tmy, zotročení a vykořisťování proletariátu a národů - americký imperialismus a jeho agentury, sovětský sociálimperialismus, čínský sociálimperialismus, velkoburžoazie a reakce, znovu sílí a bojují proti marxismu-leninismu. Takové kontrarevoluční ideologické proudy jako sociální demokratismus, moderní revizionismus a mnohé další, se také pozvedly proti naší revoluční ideologii.
      Ve svém boji proti všem těmto nepřátelům musíme důsledně hájit marxisticko-leninskou teorii a zájmy světového proletariátu. Náš boj v teoretické rovině bude korunován úspěchem, pokud vytvoříme správné dialektické analýzy mezinárodní situace, událostí, které se rozvíjejí, cílů a úmyslů všech společenských sil v pohybu, které jsou v rozporu a bojují mezi sebou. Vědecké analýzy mezinárodní situace a vyjasnění strategie revolučního boje nám pomůže utvořit správnou taktiku za různých okolností, za účelem vyhrávat bitvu po bitvě. Tak naše strana vždy jednala.
      Socialismus bojuje s kapitalismem, světový proletariát je uvězněn v nemilosrdném a nepřetržitém boji s kapitalistickou buržoazií, národy světa zápasí se svými vnějšími a vnitřními utlačovateli. Světový proletariát se opírá v boji o svou marxisticko-leninskou ideologii, která vysvětluje nutnost tohoto zápasu a mobilizuje síly k boji. To je důvod, proč kapitalismus a imperialismus vždy vedl lítý boj proti teorii Marxe, Engelse, Lenina a Stalina.
      Karel Marx objevil zákony sociálního vývoje, revoluční transformace a přechodu společnosti od nižšího k vyššímu společenskému řádu. Udělal vědecké analýzy soukromého vlastnictví výrobních prostředků, kapitalistického způsobu rozdělování a nadhodnoty, kterou kapitalista uchvacuje. Vytvořil vědecké teorie tříd a třídního boje a vymezil způsoby boje proletariátu za účelem svržení buržoazie, zničení kapitalistického systému, nastolení diktatury proletariátu a budování socialistické společnosti.
      Různí reakční teoretici všech zemí světa se snažili všemi způsoby očernit Marxovu teorii, házet na ni bahno, aby ji narušili a bojovali proti ní. Ale tato teorie, která je skutečnou vědou, uspěla v převažujícím pokrokovém lidském myšlení a stala se mocnou zbraní v rukou proletariátu a národů v boji proti jejich nepřátelům.
      Uplatněním marxistické teorie a jejím dalším rozvíjením Lenin dal proletariátu a jeho předvoji, marxisticko-leninské straně, vědecké teorie o podmínkách imperialismu a proletářských revolucí. Lenin rozvinul marxismus nejen v teorii, ale i v praxi. Uplatněním učení Karla Marxe vedl bolševickou revoluci a dovedl ji až k vítězství. Leninovo dílo bylo dále rozvíjeno Stalinem.
      Triumf Velké říjnové socialistické revoluce zasadil první drtivý úder imperialismu, celému světovému kapitalistickému systému. Znamenal začátek obecné krize kapitalismu, která se neustále prohlubuje.
      Vytvoření a upevnění sovětského státu bylo kolosálním vítězstvím, které ukázalo proletariátu a národům, že nepřítel, kterému vzdorují, kapitalismus a imperialismus, by mohl být přemožen a zničen. Sovětský svaz byl živým důkazem toho.
      Rozzuřena porážkou z Říjnové revoluce v Rusku, imperialistická a kapitalistická světová koalice posílila své nástroje politického, ekonomického a vojenského boje proti novému státu proletářů a proti šíření marxisticko-leninské ideologie po celém světě. Imperialisté, reakční buržoazie, evropská a světová sociální demokracie, spolu s ostatními stranami kapitálu, připravili válku proti Sovětskému svazu. Spolu s hitlerovci, italskými a japonskými fašisty, také připravili druhou světovou válku.
      Ale v této válce se životnost socialismu a marxismu-leninismu, který zvítězil, potvrdila ještě jasněji.
      Po vítězství nad fašismem se ve světě odehrály velké změny ve prospěch socialismu. Nové socialistické státy vznikly v Evropě a Asii. Byl vytvořen socialistický tábor se Sovětským svazem v čele. Bylo to nové velké vítězství socialismu a marxismu-leninismu, a další skvělá porážka kapitalismu a imperialismu.
      Kapitalistický systém vyšel z druhé světové války hluboce otřesen a jeho rovnováha byla zcela narušena. Německo, Japonsko a Itálie vyšly z války jako poražené mocnosti se zruinovaným hospodářstvím. Ztratily politické i vojenské pozice, které měly dříve. Ostatní imperialistické státy, např. Velká Británie a Francie, ačkoli vyšly z války vítězně, byly tak značně oslabeny ekonomicky i vojensky, že jejich úloha velmocí značně poklesla.
      Obecná krize kapitalismu byla dále prohloubena zhroucením koloniálního systému. V důsledku tohoto kolapsu se objevila řada nových národních, zatímco v těch zemích, které ještě zůstaly koloniemi nebo polokoloniemi, vzrostlo osvobozenecké hnutí proti imperialistickému jhu.
      Tyto změny vytvořily nejpříznivější podmínky pro vítězství socialismu ve světovém měřítku. Vzhledem k hluboké hospodářské a politické krizi a rostoucí nespokojeností mas byly mnohé kapitalistické státy na pokraji revolučních bouří.
      Za těchto mimořádně vážných a kritických okolností je americký imperialismus přispěchal podpořit.
      Na rozdíl od jiných imperialistické mocností, Spojené státy americké vyšly z války posíleny. Nejen, že neutrpěly žádné škody, ale nahromadily obrovské bohatství a nesmírně zvýšily svůj ekonomický a vojenský potenciál a svou vědecko-technickou základnu. Vyživován krví prolitou národy se stal americký imperialismus výhradním vedením celého kapitalistického světa. Zmobilizoval všechny reakční síly kapitalistického světa k záchraně starého kapitalistického pořádku a rozdrcení jakéhokoli revolučního a národně osvobozeneckého hnutí, jež jej ohrožovalo, ke zničení socialistického tábora a obnovení kapitalismu v Sovětském svazu a zemích lidové demokracie a k zavedení své hegemonie všude ve světě. Chtěje dosáhnout svých cílů, americký imperialismus spolu se světovým kapitálem dal do pohybu svůj obrovský vojensko-byrokratický aparát, svůj velký ekonomický, technický a finanční potenciál, všechny své lidské síly. Americký imperialismus napomohl politické, ekonomické a vojenské obnově rozdrceného evropského a japonského kapitalismu, a namísto zhrouceného koloniálního systému vytvořil nový systém vykořisťování a loupení - neokolonialismus.
      Americký imperialismus zmobilizoval všechny své prostředky propagandy, své filozofy, ekonomy, sociology, spisovatele atd. ve zběsilé kampani, která začala proti marxismu-leninismu, proti komunismu, proti Sovětskému svazu a ostatním socialistickým zemím Evropy a Asie. Ve stejné době americký imperialismus uskutečnil otevřeně agresivní politiku. Každá oblast života, hospodářství, politika, ideologie, armáda a věda, byla ve Spojených státech amerických ovládána válečnou horečkou, militarizací a antikomunismem.

z angličtiny přeložil a zvýraznění v textu provedl Luděk Kobza