Antikomunistická falzifikace historie je jednou z nejmocnějších ideologických zbraní současné buržoazie

Přidáno v pondělí 3. 1. 2011


Gyula Thürmer

      Vystoupení předsedy Maďarské komunistické dělnické strany soudruha Gyuly Thürmera na XXIX. pražské teoreticko-politické konferenci s mezinárodní účastí na téma „K antikomunistické falzifikaci dějin", pořádané v sobotu 13. 11. 2010 v Praze Komunistickou stranou Čech a Moravy - OV Praha 1, Praha 6, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Domažlice, Chomutov, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-sever, Rokycany a Klubem pokrokové inteligence Olomouc, spolu s Komunistickou stranou Československa a Svazem mladých komunistů Československa.

      Antikomunistická falzifikace historie je jednou z nejmocnějších ideologických zbraní současné buržoazie. Není žádný rozdíl v tom, zda se mluví o událostech v Československu z roku 1968, nebo v Maďarsku z roku 1956. Buržoazní síly, které získaly politickou moc v roce 1990, považují rok 1956 za svůj historický vzor. Na tomto vzoru je postaven celý politický a ideologický systém kapitalistického Maďarska. Zároveň to představuje hlavní prostředek antikomunistické propagandy v současné době.
      O jasných směrech antikomunistické propagandy lze mluvit v následujících bodech:
      - Elita maďarské buržoazie pohlíží na události z roku 1956 jako na „revoluci a válku za nezávislost“. Termín revoluce pro ně znamená, že všechno, co bylo učiněno v socialistickém Maďarsku v době od 1948 do 1956, je nepřijatelné a musí být zničeno.
      - „Válka za nezávislost“ dle buržoazní interpretace znamená, že maďarský národ nechtěl socialismus. Argumentují tím, že socialistické období mohlo existovat jen proto, že bylo vnuceno Maďarsku ze zahraničí, a to ze strany Sovětského svazu.
      János Kádár - Antikomunistická propaganda se snaží prokázat, že v době od 1956 do 1958 „komunistický režim“ prováděl bestiální represe proti „hrdinům revoluce a války za nezávislost“ i proti obyčejným maďarským lidem. Podle této propagandy bylo popraveno 400 lidí, 21 668 bylo odsouzeno k vězení, 16-18 000 bylo internováno za účast na revoluci.
      První opatření buržoazních sil, které se dostaly k moci na jaře 1990, bylo zajištění legitimity buržoazní interpretace ohledně událostí roku 1956. Zákon č. 38 z roku 1990 říká, že v roce 1956 byla „revoluce a válka za nezávislost“. Od této doby Sovětský svaz je reprezentován jako utlačovatel, vykořisťovatel a diktátor. Tento přístup je zajištěn Zákonem č. 17 z roku 2001, který říká: v roce 1945 „Německá okupace byla zaměněna za okupaci Sovětského svazu“. Maďarská buržoazní strana Fidesz (Aliance mladých demokratů) a MSZP (Maďarská socialistická strana) jsou zajedno, pokud jde o zhodnocení místa událostí z roku 1956 v historii Maďarska. Obě dvě strany považují kontrarevoluci roku 1989-1990 za přímého následníka roku 1956 a tak deklarují její historickou kontinuitu. Obě dvě strany tvrdí, že komunismus a fašismus je stejný a každý musí bojovat proti oběma. Obě dvě odmítají Jánose Kádára, jehož historická role byla ohromná. Jejich názory jsou shodné ohledně role Sovětského svazu jako okupanta a diktátora. Jsou shodné též v tom, že tento přístup musí převládat ve školství, propagandě a ve sdělovacích prostředcích.
      Imre Nagy MSZP zdůrazňuje úlohu Imre Nagyho při událostech roku 1956 a považuje tyto události za začátek „demokratického socialismu“, který tato strana stále reprezentuje i dnes. Imre Nagy, jak je všeobecně známo, se stál po úmrtí Stalina v červnu 1953, předsedou vlády Maďarska, a to na základě doporučení Komunistické strany Sovětského svazu. V roce 1956 Nagy vedl vládu, která se rozhodla zavádět buržoazní pluralitní stranický systém, opustit Varšavskou smlouvu, vytvořit Národní gardu - ozbrojené síly kontrarevoluce. Imre Nagy byl v roce 1958 odsouzen k smrti a popraven. Tento rok, Fidesz i premiér Orban osobně, zaznamenali zajímavý obrat. Oni neuznávají demokratický socialismus, ale uznávají Imre Nagyho. Je to zřejmé, neboť chtějí porazit socialisty nejen ve volbách, ale i v ideologické oblasti.
      Buržoazní síly přenesly antikomunistickou propagandu do škol. Každoročně od roku 2000 oslavují na všech středních školách v Maďarsku 25. únor jako památku obětí komunismu. Fidesz, která se dostala k moci v dubnu 2010, upravila, jako jedno z nejnaléhavějších opatření, trestní zákoník takto: „kdokoli popírá, pohrdá, zpochybní genocidu a další zločiny proti lidskosti spáchané národně socialistickým a komunistickým režimem, dopouští se přečinu a bude trestán vězením až do výše tří let.“
      Během minulých dvaceti let bylo vynaloženo mnoho úsilí a utracena spousta peněz k vytvoření vědeckých výzkumných institutů sloužících cílům antikomunistické propagandy. Jako jeden z prvních byl Institut pro dokumentaci a průzkum historie Maďarské revoluce z roku 1956 (Institut 1956). Publikoval na internetu 1 200 stránek dokumentů z období kontrarevoluce roku 1956. Až do roku 2010 bylo vydáno 400 knih a uskutečněno na 100 konferencí o událostech roku 1956. Byl též založen institut pod názvem Historický archiv Státních bezpečnostních služeb, jehož úloha tkví v publikaci dokumentů interních politických zpravodajských služeb od roku 1957 do roku 1989. V roce 2002 bylo otevřeno „muzeum“ nazvané Dům teroru, jehož cílem je – prostřednictvím nejmodernějších prostředků - přimět lidí věřit, že komunistická diktatura je nejen stejná jako fašistická, ale komunistická je ještě horší. Maďarské výzkumné instituty rozvíjejí účinnou spolupráci s archivy Ruské federace. Jako výsledek této spolupráce obdržely četné historické sovětské dokumenty, dodnes nepublikované, údajně odsuzující komunistické síly, ukazující, že byl Kádár školený Rusy a sloužil jen zájmům sovětské velmoci proti zájmům maďarského lidu.
      Mátyás Rákosi Co můžeme dělat proti antikomunistické falzifikaci roku 1956? Maďarská komunistická dělnická strana (MKDS) organizovala vědeckou konferenci o kontrarevoluci z roku 1956. Analyzovali jsme historii událostí tohoto roku a následného vývoje. Potvrdili jsme toto základní zhodnocení. Kontrarevoluce roku 1956 byla namířena proti socialismu. Kontrarevoluční síly využily nedostatků a chyb dopuštěných vládnoucí Maďarskou stranou pracujících v čele s Mátyásem Rákosim v době od 1948 do 1956. Kontrarevoluční síly také využily situace v Komunistické straně Sovětského svazu, kdy po úmrtí Stalina se k moci dostal Chruščov. „Odsouzení“ Stalina přililo vodu do mlýna antikomunistické propagandy a podněcovalo antisovětismus. Je nutno zdůraznit, že většina Maďarů, nad vší pochybnost, nechtěla zrestaurování kapitalistické minulosti. Nechtěla návrat režimu, který byl od roku 1920 do roku 1945 spojen se jménem Miklóse Horthyho, který přivedl Maďarsko k pustošení za druhé světové války a k fašismu. Je též historickou skutečností, že po roce 1956 bylo v Maďarsku zahájeno nové období vybudování socialismu, které umožnilo významný rozvoj naší země ve všech oblastech.
      MKDS provedla některá nová ohodnocení. Korigovali jsme úlohu Sovětského svazu a KSSS. Zdůraznili jsme, že sovětské vedení nese přímou odpovědnost za nástup Imre Nagyho k moci. Je to důsledek revizionismu Chruščova, který později vedl k vážným problémům v Sovětském svazu a v mezinárodním komunistickém hnutí. MKDS přehodnotila Jánose Kádára. Říkáme, že vedení Maďarské socialistické dělnické strany a osobně János Kádár byl zodpovědný za přehlížení třídního boje, kompromisy s mezinárodní buržoazií a vnitřní opozicí, což vedlo později ke zhroucení socialistického režimu. MKDS dala do elektronické podoby a zveřejnila na internetu 900 marxistických prací, které jsou dnes přístupné na: www.sala.uw.hu a setkaly se s obrovským zájmem.
      Spolupráce komunistických a dělnických stran by mohla hrát důležitou roli v boji proti antikomunistické propagandě ohledně událostí roku 1956. Bylo by namístě organizovat výměnu odborných a politických názorů o událostech z roku 1956 a jejích interpretaci. Pátrání po dávných a nedávných dokumentech bratrských stran, které nějakým způsobem souvisejí s událostmi roku 1956, je velmi důležité. Bylo by ohromnou pomocí, kdyby bratrské strany sledovaly zveřejněné dokumenty, ve svých zemích, zejména v ČR, Rusku, Číně, Německu a Velké Británii. Pokročíme v našem boji proti antikomunistické propagandě, pokud do 55. výročí těchto událostí a do podzimu 2011 shromáždíme společnou výzkumnou sbírku, a bylo by ještě lepe, kdybychom zveřejnili všeobecnou sbírku dokumentů a její aktualizované marxistické komentáře do 60. výročí v roce 2016.

Převzato ze stránek OV KSČM Praha - východ - http://tresnicka.kscm.cz