J. V. STALIN: O TŘECH ZVLÁŠTNOSTECH RUDÉ ARMÁDY

Přidáno v pátek 18. 6. 2010


J. V. Stalin

      Řeč na slavnostním plenu moskevského sovětu 25. února 1928, věnovanému desátému výročí Rudé armády

      Soudruzi, dovolte mi pozdravit jménem Ústředního výboru naší strany vojáky naší Rudé armády, vojáky našeho Rudého letectva a konečně naši mládež v předvojenské výchově a ozbrojené dělníky SSSR.
      Strana je hrdá na to, že se jí podařilo vytvořit s pomocí dělníků a rolníků Rudou armádu, nejlepší na světě, která v nejtěžších bojích bránila a ubránila svobodu dělníků a rolníků.
      Strana je hrdá na to, že se Rudé armádě podařilo se ctí projít těžkou cestou velmi krutých bojů s vnitřními a zahraničními nepřáteli dělnické třídy a rolnictva naší země, že se jí podařilo stát se největší bojovou revoluční silou pro strach nepřátelům dělnické třídy, pro radost všem utlačovaným a vykořisťovaným.
      Strana je hrdá na to, že si Rudá armáda, prošedši dlouhou cestou osvobození dělníků a rolníků z jařma statkářů a kapitalistů, vybojovala nakonec právo slavit své jubileum v den desátého výročí svého vzniku.
      Soudruzi, v čem je síla, kde je zdroj síly naší Rudé armády?
      V čem spočívají ty zvláštnosti, jimiž se naše Rudá armáda od základů liší od všech a všelijakých armád, které byly dosud na světě?
      V čem spočívají ty zvláštnosti, které tvoří zdroj síly a moci naší Rudé armády?
      První a základní zvláštnost naší Rudé armády spočívá v tom, že je armádou osvobozených dělníků a rolníků, že je armádou Říjnové revoluce, armádou diktatury proletariátu. Všechny dosavadní armády, ať byly jakéhokoliv složení, byly armádami sloužícími upevnění moci kapitálu. Byly a zůstaly armádami vlády kapitálu. Buržoazie všech zemí lže, říká-li, že je armáda nepolitická. Není to pravda. V měšťáckých státech je armáda zbavena politických práv, je vyloučena z politického života. To je pravda. Ale to naprosto neznamená, že je nepolitická. Naopak, vždycky a všude ve všech kapitalistických zemích byla a je armáda zatahována do politického boje, jsouc nástrojem k potlačení dělníků. Což není pravda, že tam armáda utlačuje dělníky, že tam slouží ochraně pánů? Na rozdíl od takových armád má naše Rudá armáda tu zvláštnost, že je nástrojem upevnění vlády dělníků a rolníků, nástrojem upevnění diktatury proletariátu, nástrojem osvobození dělníků a rolníků ze jha statkářů a kapitalistů. Naše armáda je armádou k osvobození pracujících.
      Povšimli jste si, soudruzi, že se lid v kapitalistických zemích v minulosti a dokonce ještě i dnes bál a nadále bojí armády, že je mezi lidem a armádou zeď, oddělující armádu od lidu? Nu, a u nás? U nás naproti tomu tvoří lid a armáda jeden celek, jednu rodinu. Nikde na světě nemá lid tak vřelý a starostlivý poměr k armádě jako u nás. U nás lidé armádu milují, váží si jí, pečují o ni. Proč? Proto, že dělníci a rolníci vytvořili první na světě svou vlastní armádu, která neslouží pánům, nýbrž bývalým otrokům, nyní osvobozeným dělníkům a rolníkům.
      V tom je zdroj síly naší Rudé armády.
      A co znamená láska lidu k své armádě? To znamená, že taková armáda bude mít velmi pevné zápolí, že taková armáda je neporazitelná. Co je armáda bez pevného zápolí? Nic. Největší armády, nejlépe vyzbrojené armády se rozpadaly a obrátily v prach bez pevného zápolí, bez podpory a porozumění zápolí a pracujícího obyvatelstva. Naše armáda je jediná na světě, která má porozumění a podporu dělníků a rolníků. V tom je její síla, v tom je její pevnost.
      Tím především se naše Rudá armáda liší od všech jiných bývalých i dnešních armád na světě.
      Přání strany a její úkol spočívá v tom, aby byla tato zvláštnost Rudé armády, tento její těsný a bratrský svazek s dělníky a rolníky v Rudé armádě zachován a upevněn.
      Druhá zvláštnost naší Rudé armády spočívá v tom, že je naše armáda armádou bratrství mezi národy naší země, armádou osvobození utlačených národů, armádou záštity svobody a nezávislosti národů naší země. V dřívější době byly armády obvykle vychovávány v duchu imperialistické politiky, v duchu uchvatitelské politiky, v duchu nevyhnutelnosti pokořit slabé národy. Tím se vlastně také vysvětluje, že armády starého typu, armády kapitalistické, byly současně též armádami koloniálního útlaku. V tom spočívala jedna ze základních slabostí starých armád. Naše armáda se od základu liší od armády koloniálního útlaku. Celá její podstata, celý její řád spočívá na upevnění přátelského svazku mezi národy naší země, na myšlence záštity svobody a nezávislosti socialistických republik, které vytvořily Sovětský svaz.
      V tom je druhý a základní zdroj síly a moci naší Rudé armády. V tom je záruka toho, že naše armáda najde v kritické chvíli tu největší podporu u milionových mas všech nejrůznějších národností, obývajících naši nesmírnou zem.
      Přání strany a její úkol spočívá v tom, aby byla také tato zvláštnost v naší Rudé armádě zachována a upevněna. Agitační materiál z Velké vlastenecké války
      Na konec třetí zvláštnost Rudé armády. Spočívá v duchu internacionalismu, v pocitu internacionalismu, pronikajícím celou naši Rudou armádu. V kapitalistických zemích jsou armády obvykle vychovávány v duchu nenávisti k národům jiných zemí, v duchu nenávisti k jiným státům, v duchu nenávisti k dělníkům a rolníkům jiných zemí. Proč se tak děje? Proto, aby se armáda stala poslušným stádem v případě válečných srážek mezi státy, mezi mocnostmi, mezi zeměmi. V tom je zdroj slabosti všech kapitalistických armád. Naše armáda je vybudována na zcela jiných základech. Síla naší Rudé armády, soudruzi, spočívá v tom, že je od prvního dne svého vzniku vychovávána v duchu internacionalismu, v duchu úcty k národům jiných zemí, v duchu lásky a úcty k dělníkům všech zemí, v duchu zachování a upevnění míru mezi zeměmi. A právě proto, že je naše armáda vychována v duchu internacionalismu, v duchu společných zájmů dělníků všech zemí, právě proto je naše armáda armádou světové revoluce, armádou dělníků všech zemí. A to, že je tato okolnost zdrojem síly a moci naší armády, o tom se kdykoli přesvědčí měšťáci všech zemí, odváží-li se napadnout naši zem, neboť tehdy shledají, že naše Rudá armáda, vychovaná v duchu internacionalismu, má nesčíslné množství přátel a spojenců po celém světě, od Šanghaje až po New York, od Londýna až po Kalkutu.
      To je, soudruzi, třetí zvláštnost, pronikající ducha naší armády a tvořící zdroj její síly a moci.
      Přání strany a její úkol spočívá v tom, aby byla rovněž tato zvláštnost v naší armádě zachována a upevněna.
      Těmto třem zvláštnostem vděčí naše armáda za svou sílu a moc. Tím se také vysvětluje skutečnost, že naše armáda ví, kam směřuje, protože se neskládá z cínových vojáčků, nýbrž z uvědomělých lidí, kteří chápou, kam je třeba jít a zač bojovat.
      Armáda však, která ví zač bojuje, je neporazitelná, soudruzi.
      Proto tedy má naše Rudá armáda všechny důvody být nejlepší armádou na světě.
      Ať žije naše Rudá armáda!
      Ať žijí její vojáci!
      Ať žijí její velitelé!
      Ať žije diktatura proletariátu, která dala vzniknout Rudé armádě, která jí dopomohla k vítězství a která ji ověnčila slávou! (Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk.)

J. V. Stalin
O třech zvláštnostech Rudé armády
Vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 1950