Celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

Přidáno v pátek 24. června 2016

Celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

      V sobotu 18. června 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, které zhodnotilo její činnost za uplynulý rok. Úvodní slovo přednesl místopředseda soudruh Jozef Servista, který omluvil z jednání nemocného předsedu soudruha Jaroslava Kafku, popřál mu brzké uzdravení a návrat k práci. Ve svém projevu připomněl a odsoudil genocidní zločiny imperialistů USA a jejich vazalů v Korejské válce a významná výročí, která si v tomto roce připomíná KLDR.
      Vyjádřil uspokojení nad tím, že Společnost pravdivě informuje o KLDR a že se podařilo doplnit její výbor mladšími kádry. Zvlášť ocenil dlouholetou činnost zakladatele a čestného předsedy společnosti soudruha Jiřího Jarky, stejně jako pomoc velvyslance KLDR v ČR soudruha Kim Pchjong Ila a pracovníků velvyslanectví. Zdůraznil, že Společnost žádá ukončení vojenského ohrožování Koreje a žaluje USA, že brání míru a znovusjednocení a potlačují suverenitu národních států. Uvedl, že lepší je jedenkrát vidět než desetkrát slyšet, což mohou potvrdit všichni, kdo navštívili KLDR. Mezi nimi zvláště přivítal bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ soudruha Miloše Jakeše. V závěru projevu popřál zdraví a sílu maršálu Kim Čong Unovi při plnění cílů Korejské strany práce, stanovených na jejím VII. sjezdu, v boji za samostatnost, mír, přátelství, bezpečnost a znovusjednocení a dodal přání všeho nejlepšího podporovatelům lidově demokratické Koreje.
      Chargé d´affaires KLDR soudruh Kim Čchon Se informoval přítomné o průběhu a závěrech proběhlého VII. sjezdu KSP a přijatém pětiletém plánu do r. 2020. Zdůraznil úsilí KLDR o mírové znovusjednocení a upevnění přátelství se všemi, kdo respektují její suverenitu. Po úvodních slovech soudruha Kima přečetl zbylou část projevu III. tajemník velvyslanectví soudruh Ma Čchol Chun (Ma Chol Hun).
      Setkání jednomyslně přijalo prohlášení, žádající vystoupení ČR z imperialistických paktů a jejich zrušení a v domácím i celosvětovém měřítku cestu budování socialismu dle vzoru KLDR. Jednomyslně odsouhlasilo také dopis váženému soudruhu maršálu Kim Čong Unovi, vyjadřující rozhodnou podporu KLDR, jež neochvějně bojuje za spravedlivý mír, znovusjednocení Korejského poloostrova, národní nezávislost a sociální spravedlnost a v tomto úsilí právem stojí v čele pokrokových sil celého světa.

Celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

      Před zahájením diskuse byl promítnut krátký film, zachycující přehlídku k 70. výročí vzniku Korejské strany práce (v korejštině s ruskými titulky). V diskusi přítomní vyjádřili svůj obdiv k socialistické Koreji, kde je zajištěno bezplatné zdravotnictví, školství i bydlení, zatímco v kapitalistické a zfašizované jižní Koreji se vše platí. Tato kolonie USA se potýká s obrovskou nezaměstnaností, bezdomovectvím, žebrotou, prostitucí, velká část obyvatel bydlí ve slumech a zastánci KLDR jsou perzekuováni. Zmíněny byly i špatné pracovní podmínky v jihokorejských firmách v ČR. Přítomným byla předána informace o nových internetových stránkách Společnosti, umístěných na adrese http://www.kldr.info. K dispozici byly výtisky brožurek s projevy nejvyšších představitelů KLDR v češtině a slovenštině, výtisky českého časopisu Pektusan a časopisů KLDR v angličtině a ruštině.
      Shromáždění bylo zahájení státními hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky a zakončeno Internacionálou. Před zahájením byly reprodukovány korejské budovatelské písně.
      V závěru setkání bylo jednomyslně přijato usnesení. V závěrečném slovu místopředseda soudruh Servista popřál další úspěchy KLDR v jejím v rozvoji a boji proti imperialismu.

Leopold Vejr
Více informací naleznete na stránkách Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan - KLDR.info.

Prohlášení účastníků celostátního setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

Celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

      Praha, 18. 6. 2016 – Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se po roce činnosti setkali, aby zhodnotili a posílili svou práci na podporu Korejské lidově demokratické republiky, která hrdinně stojí v čele úsilí pokrokových sil celého světa o spravedlivý mír, národní nezávislost a sociální spravedlnost.
      My, přátelé lidově demokratické Koreje, oceňujeme její pevná a neměnná zásadová zahraničněpolitická stanoviska, ve kterých tvrdě odsuzuje imperialistickou agresi v čele s útočným paktem NATO a Evropskou unií, potlačujícími lidová hnutí celého světa v zájmu oligarchie. Chápeme, že třídním nepřátelům nelze účinně čelit jen deklaracemi a že KLDR nemá jiné východisko pro své přežití než neustálé posilování svých ozbrojených sil, vybavených jadernými zbraněmi. Současně se však zavazuje k nešíření jaderných zbraní a usiluje o jejich globální odstranění. Není to KLDR, ale imperialisté v čele s USA, kdo jaderně vydírá cizí země a národy.
      Socialistická část Koreje se od svého vzniku jen brání. Nemůžeme souhlasit s těmi, kteří z pacifistických a antiautoritářských pozic kritizují KLDR. Bohužel takové hlasy zaznívají i od některých členů komunistických stran a organizací, které na rozdíl od Korejské strany práce u moci nikdy nebyly nebo se o ni nechaly připravit a přesto se odvažují poučovat hrdinný korejský lid, jenž svou moc udržel díky politice absolutní soběstačnosti (čučche) a důrazu na armádu (songun), formované věčnými vůdci Korejské strany práce Kim Ir Senem a Kim Čong Ilem.
      My v bývalé ČSSR máme hořkou zkušenost s tím, jak dopadlo podceňování útočných sil kapitalistického světa ze strany bývalého sovětského bloku a snahy o liberální kurz ve vnitřní i zahraniční politice. O to více oceňujeme, že letošní 7. sjezd Korejské strany práce pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una potvrdil a rozvinul dosavadní osvědčenou linii, s hrdostí vítězů zhodnotil dosažené úspěchy a stanovil cestu dalšího rozvoje výstavby i obrany vlasti.
      Podstatné je, že politika Korejské strany práce a vlády KLDR slouží pracujícímu lidu, že strana a vláda plně zajišťují péči o fyzický i duševní rozkvět lidu, že v severní části násilně rozdělené Koreje neexistuje soukromé vlastnictví a tedy ani vykořisťování a v neposlední řadě to, že se KLDR účinně brání reakční propagandě, buržoazně pakultuře a konzumnímu životnímu stylu. Odtud také vyvěrá masová podpora politice strany.
      Vyjadřujeme velký obdiv a srdečná blahopřání severokorejskému lidu, úspěšně prohlubujícímu proces socialistické revoluce, jeho slavnému předvoji – Korejské straně práce a jejímu předsedovi, maršálu Kim Čong Unovi.
      S politováním sledujeme, že současná Česká republika se jako vazal USA a EU podílí na imperialistické agresi a na blokádě KLDR, patří k válečným štváčům a nedokáže přitom zajistit kvalitní bezplatné zdravotnictví ani školství, zabránit nezaměstnanosti a likvidaci sociálních výdobytků, za které bojovaly generace pracujících, nedokáže čelit narůstajícímu bezdomovectví, agresivitě a kriminalitě. Nesouhlasíme s takovou politikou, požadujeme vystoupení z imperialistických paktů a jejich zrušení a v domácím i celosvětovém měřítku cestu budování socialismu dle vzoru KLDR.

Přijato jednomyslně v Praze dne 18. 6. 2016

Dopis účastníků celostátního setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan 18. 6. 2016 maršálu Kim Čong Unovi

Celostátní setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

      Vážený soudruh
      KIM ČONG UN
      předseda Korejské strany práce
      první předseda Komise národní obrany KLDR
      vrchní velitel Korejské lidové armády
      Pchjongjang

      Vážený soudruhu Kim Čong Une,
      členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se setkali, aby zhodnotili svou činnost a vyjádřili podporu hrdinné Korejské lidově demokratické republice, úspěšně budující socialismus v podmínkách tvrdého nátlaku, sankcí, blokády a vydírání třídních nepřátel.
      Jsme hrdi na to, že KLDR úspěšně posiluje svůj ekonomický i kulturní rozvoj i sebeobranu, což názorně potvrdil letošní 7. sjezd Korejské strany práce, patřící bezpochyby k nejvýznamnějším událostem světového revolučního hnutí dnešní doby.
      Jsme šťastni, když vidíme ve Vašich sdělovacích prostředcích budování nových podniků v průmyslu, zemědělství i službách, patřících a sloužících lidu, všestrannou úspěšnou modernizaci, rozvoj zdravotnictví a sociální péče a všudypřítomné nadšení. Jde o zcela odlišný obraz oproti bývalé Československé socialistické republice, kde po dočasné porážce socialismu byla velká část národního hospodářství zlikvidována, společenské vlastnictví rozprodáno, rozdáno a rozkradeno, oba následnické státy se staly koloniemi imperialismu a sociální situace většiny lidu se neustále zhoršuje.
      KLDR neochvějně bojuje za spravedlivý mír, znovusjednocení Korejského poloostrova, národní nezávislost a sociální spravedlnost a v tomto úsilí právem stojí v čele pokrokových sil celého světa. Proto ji rozhodně podporujeme, považujeme za svůj vzor a zásadně nesouhlasíme s politikou jejího hanobení, blokády a vojenského ohrožování.
      Zcela správná linie Vaší strany a státu, kde lid je vším a rozhoduje vše a kde vládne duch kolektivismu, je inspirativní pro celý svět. Vynasnažíme se propagovat Vaši socialistickou vlast a získávat pro ni další příznivce.

      Vážený soudruhu maršále,
      Společnost česko-korejského přátelství Pektusan si nesmírně váží úspěchů, kterých dosahuje KLDR při formování všestranně vyspělého, vysoce vzdělaného, vědecko-technicky pokročilého socialistického národa. Vyjadřujeme velký obdiv a srdečná blahopřání lidu KLDR, jeho slavnému předvoji – Korejské straně práce a Vám jako jejímu předsedovi, protože vedete stranu a jejím prostřednictvím všechen lid správnou cestou, prověřenou dějinami a inspirativní pro pokrokové hnutí celého světa. Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v současné i budoucí záslužné politické práci.
      Jsme pro spravedlivý mír, jsme pro socialismus, proto jsme pro KLDR!

Přijato jednomyslně v Praze dne 18. 6. 2016